Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4/USiebie/OWIS/2018 dot. świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej AON/ asystenta osoby niepełnosprawnej AOON

Data publikacji: 08.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-10-2018

Numer ogłoszenia

1141799

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona czytelnym podpisem Oferenta lub pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
5. Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość z załącznikami a kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
6. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „U siebie – usługi AOON/AON”, należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, pok. 310.
7. Termin składania ofert upływa 16 października 2018 r. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.
8. Oferty złożone po terminie, niekompletne, przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1-6 nie będą rozpatrywane.
9. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, w których zaproponowana stawka za godzinę realizacji usługi nie przekroczy stawki określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Garbat

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 615-09-78

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich dla niesamodzielnych kobiet i mężczyzn - mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej AON/ asystenta osoby niepełnosprawnej AOON

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich dla niesamodzielnych kobiet i mężczyzn - mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Zamawiający planuje wybór większej liczby wykonawców – asystentów osoby niepełnosprawnej i asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.
1) Okres realizacji usług: 21 miesięcy od podpisania umowy
2) Maksymalna liczba asystentów – 6 osób.
3) Maksymalna ilość godzin usług asystenckich w projekcie: 6 300; średnio 20godz/m-c/osobę niepełnosprawną
4) Planowana liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem: 15
5) Usługa asystencka powinna być świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Usługa obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych). Ich celem jest osiągnięcie przez uczestnika/czkę projektu maksymalnej (możliwej do osiągnięcia) zaradności w codziennym funkcjonowaniu. Rola asystenta polega na „byciu obecnym w życiu osoby niepełnosprawnej”, na ułatwianiu jej wykonywania czynności dnia codziennego, usuwaniu barier w korzystaniu z powszechnie dostępnych dóbr i usług. Asystent nie wyręcza osoby niepełnosprawnej; nie wykonuje czynności i nie decyduje za nią. Współdziała z osobą niepełnosprawną, towarzyszy i sprzyja jej, daje oparcie i wstawia się za nią

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Okres realizacji usług: 21 miesięcy od podpisania umowy
2) Maksymalna liczba asystentów – 6 osób.
3) Maksymalna ilość godzin usług asystenckich w projekcie: 6 300; średnio 20godz/m-c/osobę niepełnosprawną

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O realizację zamówienia na usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
1) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2) posiadające ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach;
3) posiadające minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego osoby niepełnosprawnej.
2. O realizację zamówienie na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
1) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2) posiadające minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego osoby niepełnosprawnej lub
3) bez adekwatnego doświadczenia, które odbędą minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie (min. 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz min. 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy – wolontariat);
4) które uzyskają pozytywną opinię psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
a) podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
b) pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta powinna zawierać cenę za realizację 1 godziny (60 minut) usługi asystenckiej wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT (jeżeli dotyczy) lub wszystkie składki ubezpieczeniowe ponoszone zarówno przez Zleceniobiorcę jak i Zleceniodawcę oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.

3. Kryteria formalne - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami,
b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzą stosownym oświadczeniem.

4. Kryteria punktowe: Cena usługi – max 70 pkt.; Dyspozycyjność – max 30 pkt.
Zasady oceny kryterium „Cena usługi” – 70 pkt.
C min
X c = ------------ x 70 pkt.
Co
gdzie:
Xc - wartość punktowa ceny
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co - cena w ofercie ocenianej

Zasady oceny kryterium „dyspozycyjność”- max 30 pkt.
- 1-2 dni w tygodniu – 10 pkt.
- 3-4 dni w tygodniu - 20 pkt.
- 5 dni w tygodniu - 30 pkt.

5. Zamawiający planuje wybór maksymalnie 6 Oferentów świadczących usługi asystentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w trakcie oceny ofert.

6. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności i przesłana do Oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

7. Zamawiający zastrzega, że w przypadku kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych umowy zostaną zawarte wyłącznie z osobami, które uzyskają pozytywną opinię psychologa, zgodnie z zapisami części V ust. 2 pkt. 4) niniejszego zapytania.

8. Umowy będą zawierane w pierwszej kolejności z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Adres

Grunwaldzka 235

43-600 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

Numer telefonu

32 615 09 78

Fax

32 615 09 83

NIP

6321775073

Tytuł projektu

U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym.

Numer projektu

RPSL.09.02.05-24-001H/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrane oferty, które spełniły kryteria formalne i merytoryczne
1. Dorota Podgórni, Jaworzno, wpłynęło - 11.10.2018, godz. 14.15; stawka: 32,00 zł./1 godzinę usługi AOON
2. Krystyna Kieloch, Jaworzno, wpłynęło - 16.10.2018, godz. 14.50; stawka: 32,00 zł./1 godzinę usługi AOON
3. Elżbieta Kaczmarczyk, Jaworzno, wpłynęło - 16.10.2018, godz. 14.55; stawka: 32,00 zł./1 godzinę usługi AOON
Liczba wyświetleń: 277