Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.10.2018 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów zawodowych z zakresu księgowości w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważnym dla Uczestników szkoleń/kursów zawodowych z księgowości, tj.: Szkolenia/kursu: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101),

Data publikacji: 05.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-10-2018

Numer ogłoszenia

1141505

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 16.10 2018 r. do godz. 9.00 w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów poprzez nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy, w tytule wpisując, że „Oferta dotyczy projektu „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” – zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów z zakresu księgowości”

b. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty np. Poczty Polskiej (operator publiczny) lub innego operatora pocztowego lub przesyłki kurierskiej o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego/data stempla nadania). W przypadku wyboru przez Wykonawcę ww. sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nadaniu przesyłki, nazwie operatora, dacie nadania i jej numerze, poprzez wysłanie e-mail na adres: r.zmuda@abakus-konsulting.pl
c. W przypadku ofert składanych osobiście – decyduje data wpływu oferty do siedziby/biura Zamawiającego.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

3) W przypadku składania ofert w formie pisemnej wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu.

4) Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Żmuda tel 608 331 280.

5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2018 r. o godzinie 14.00 , w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów
7) Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów zawodowych z zakresu księgowości w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważnym dla Uczestników szkoleń/kursów zawodowych z księgowości, tj.:

a. Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301),
b. Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103),
c. Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101),

Egzaminy zawodowe, będą prowadzone przez niezależny podmiot. Celem egzaminów zawodowych jest obiektywne i wiarygodne potwierdzenie efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji) nabytych w procesie kształcenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy do przeprowadzenia egzaminów zawodowych dla kursów:

Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301),
Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103),
Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101).

Każdy z kursów kończy się egzaminem zawodowym prowadzonym przez niezależny podmiot, który umożliwia obiektywne i wiarygodne potwierdzenie efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji) nabytych w procesie kształcenia. Pozytywny wynik egzaminu wiąże się z wydaniem rozpoznawalnego w branży księgowej certyfikatu zawodowego wydanego przez jednostkę VCC lub równoważnym i uzyskaniem kwalifikacji w ww. zawodach. Kursy realizowane będą w rożnych miastach na terenie podkarpacia. Główny rezultat projektu to uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających zapotrzebowaniu regionalnego rynku pracy przez co najmniej 182 Uczestników Projektu.

Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
a. Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów zawodowych – według standardu VCC lub równoważnym dla Uczestników szkolenia: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), w wyniku którego Uczestnik szkolenia otrzyma potwierdzenie nabycia kwalifikacji zawodowej w zawodzie „Księgowy” oraz otrzyma certyfikat pn. „Prowadzenie księgowości – księgowy (kod zawodu: 331 301)”.

- Egzaminem zostanie objętych 180 osób – Uczestników Szkolenia/kursu: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301). Wymiar godzinowy jednego szkolenia/kursu dla 1 grupy szkoleniowej obejmował:
a. Liczba godzin: 80 godzin dydaktycznych (45 minut).
b. Liczba osób w grupie: 15 osób.
Uczestnicy Projektu po pozytywnym egzaminie otrzymają certyfikat pn. „Prowadzenie księgowości - Księgowy (kod zawodu 331 301). Certyfikat zawierał będzie opisane następujące efekty kształcenia osiągnięte przez Uczestników szkolenia/kursu: wykonywanie operacji księgowych dla podstawowych zdarzeń gospodarczych, sporządzanie sprawozdania finansowego, posługiwanie się dokumentami księgowymi.

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów zawodowych – według standardu VCC lub równoważnym dla Uczestników szkolenia: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), w wyniku którego Uczestnik szkolenia otrzyma potwierdzenie nabycia kwalifikacji zawodowej w zawodzie „Specjalista ds. rachunkowości” oraz otrzyma certyfikat pn. „Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103).

- Egzaminem zostanie objętych 90 osób – Uczestników Szkolenia/kursu: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103). Wymiar godzinowy jednego szkolenia/kursu dla 1 grupy szkoleniowej obejmował:

a. Liczba godzin: 170 godzin dydaktycznych (45 minut).
b. Liczba osób w grupie: 15 osób.
Uczestnicy Projektu po pozytywnym egzaminie otrzymają certyfikat pn. „Prowadzenie księgowości - Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103)”. Certyfikat zawierał będzie opisane następujące efekty kształcenia osiągnięte przez Uczestnika Projektu: dekretowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych z uwzględnieniem operacji z kontrahentami i zagranicą, ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień), przygotowanie wybranych deklaracji i zeznań podatkowych, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, podstawowa znajomość przepisów prawa gospodarczego, cywilnego, pracy i materialnego prawa podatkowego.

c. Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów zawodowych – według standardu VCC lub równoważnym dla Uczestników szkolenia: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101), w wyniku którego Uczestnik szkolenia otrzyma potwierdzenie nabycia kwalifikacji zawodowej w zawodzie „Główny księgowy” oraz otrzyma certyfikat pn. „Prowadzenie księgowości – Główny księgowy (kod zawodu 121 101)”.

- Egzaminem zostanie objętych 45 osób – Uczestników Szkolenia/kursu: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101). Wymiar godzinowy jednego szkolenia/kursu dla 1 grupy szkoleniowej obejmował:
a. Liczba godzin: 200 godzin dydaktycznych (45 minut).
b. Liczba osób w grupie: 15 osób.
Uczestnicy projektu po pozytywnym egzaminie otrzymają certyfikat pn. „Prowadzenie księgowości - Główny Księgowy (kod zawodu 121 101)”. Certyfikat zawierał będzie opisane następujące efekty kształcenia osiągnięte przez Uczestnika Projektu- pełny opis w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV - b. 80500000-9 – usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji umowy: w przedziale czasowym od października 2018r. do 30.04.2019r., z zastrzeżeniem, że jeżeli Zamawiający za zgodą WUP Rzeszów wydłuży okres realizacji projektu do 30.06.2019r. to również do tej daty wydłużony zostanie okres realizacji zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.

- przeprowadzili w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 200 egzaminów w standardzie VCC lub równoważnym z tematyki księgowości i/lub rachunkowości,
b. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 2 osobami do realizacji każdego z egzaminów, z których każda:
- posiada wykształcenie wyższe,
- posiada doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej 20 egzaminów z zakresu adekwatnego do tematyki egzaminu do którego została wykazana tj. tematyki księgowości i/lub rachunkowości,

Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie na podstawie informacji przedstawionych w formularzu ofertowym, w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – Wykaz zrealizowanych egzaminów wraz z kserokopią referencji, umów, protokołów odbioru usług wskazanych w wykazie oraz Załącznika nr 3 – Wykaz kadry przewidzianej do realizacji zamówienia

Potencjał techniczny

9) Obowiązki Wykonawcy:
a. Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres realizacji usługi do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z wykonaniem usługi w zakresie zgodnym z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w tym w m.in. kart wykonania usługi poświadczonych podpisem Uczestnika na rzecz, którego usługa została wykonana oraz innych wskazanych przez Zamawiającego, niezbędnych do potwierdzenia kwalifikowalności wydatku (tj. dzienniki egzaminów, listy obecności itp.) pozwalającej na zidentyfikowanie co najmniej:
- uczestnika projektu;
- poświadczenia uczestnika projektu o udzieleniu usługi;
- daty udzielenia usługi,
- wyniku egzaminu,
b. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu formy wsparcia, według instrukcji oraz wzorów/szablonów przekazanych przez Zamawiającego.
c. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:
- rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenia dokumentacji, w szczególności: sporządzania sprawozdań, prowadzenia list obecności na egzaminie, protokołów z przebiegu egzaminów.
- pozostawania w okresie realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
• realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
• dojazd do miejsca egzaminów (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia egzaminatorów, osób obsługujących system informatyczny ponosi wyłącznie Wykonawca).
- prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;
- informowania uczestników projektu o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektu „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- niezwłocznego informowania Zamawiającego i przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku projektu, który nie stawił się na egzamin

8) Wymagania dla egzaminów: Wykonawca w ramach każdego z egzaminu:

a. zapewnia przeprowadzenie egzaminów dla Uczestników Projektu, potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych w zawodzie: Księgowy (kod zawodu: 331 301), Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), Główny Księgowy (kod zawodu 121 101), zgodnie ze standardem VCC (Vocational Competence Certyficate) dla organizacji i przeprowadzenia takich egzaminów, według metodologii i jakości standardu VCC lub równoważnym.
b. zapewnia zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów dla Uczestników Projektu składającego się z części teoretycznej (poprzez platformę egzaminacyjną) oraz części praktycznej z wynajęciem odpowiedniego sprzętu i sal egzaminacyjnych.
c. zapewnia kadrę do przeprowadzenia egzaminów – praktycznych i teoretycznych.
d. zapewnia odpowiedni sprzęt komputerowy i sale do przeprowadzenia egzaminów, znajdujące się na obszarze wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyposażone w odpowiednią ilość stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, odpowiednim oprogramowaniem – sale egzaminacyjne i sprzęt mają zapewniać przeprowadzenie egzaminów dla zaplanowanej liczby Uczestników zgodnie z ustalonym harmonogramem.
e. zapewnia obsługę informatyczną systemu egzaminacyjnego.
f. zapewnia wydanie certyfikatów dla Uczestników Projektu, którzy otrzymają pozytywny wynik z egzaminu zawierający opis efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, mnie mniejszym niż wskazany w opisie każdego z kursów – opis zadania: a, b, c.

Dodatkowe warunki

1) Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą – na realizację przedmiotu zamówienia, znajdą się zapisy:

a. Przewidujące karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem egzaminów, objętych zapytaniem ofertowym,
b. Przewidujące karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług na podstawie zawartej umowy.
c. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
d. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

X. Wadium i zabezpieczenie wykonania umowy:
1) Wadium:
a. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację usługi – zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium. Zamawiający uzna wadium za skuteczne, tylko wówczas gdy właściwa kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina składania ofert).
b. Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
c. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 90 8642 1126 2012 1139 6664 0001 prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym W tytule przelewu należy wpisać „Wadium – zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów z zakresu księgowości”.
d. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium.
e. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy na realizację usługi, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
f. W przypadku wyłonienia wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą.
g. Zamawiający zwraca wniesione wadium wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty/ofert najkorzystniejszej/ych lub unieważnieniu postępowania.
h. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

a. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza ponadto zobowiązany będzie do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, na cały okres realizacji zawartej umowy, w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową.
b. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia do Zamawiającego prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa wyżej, w formie weksla in blanco na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy, przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotu zamówienia.
c. Zwrot zabezpieczenia w formie weksla in blanco, nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług organizacji i przeprowadzenia egzaminów zawodowych - jeżeli Zamawiający za zgodą WUP Rzeszów wydłuży okres realizacji projektu do 30.06.2019r. to również do tej daty wydłużony zostanie okres realizacji zamówienia, zmiany miejsca realizacji egzaminów,
c. ostatecznej ilości Uczestników Projektu objętych egzaminami zawodowymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,
d. zmiany terminu płatności,
e. zmiany organizacyjnej w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, polegającej na zmianie osób, egzaminatorów, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, egzaminatora pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Opis żądanych przez Zamawiającego dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania, że oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu ofertowym:
Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wykaz zrealizowanych egzaminów wraz z kserokopią referencji, umów, protokołów odbioru usług wskazanych w wykazie.
b. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wykaz kadry przewidzianej do realizacji zamówienia.
c. Załącznik nr 4 – Oświadczenie własne wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
d. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
e. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
f. Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale
g. Kopię potwierdzenia przelewu wpłaty wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

IV. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert:
1) Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert Wykonawców spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym, niewykluczonych z udziału w postępowaniu, którzy złożyli oferty w terminie, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

Kryterium Nr 1
Cena – waga 90%

Kryterium Nr 2
Doświadczenie Wykonawcy – waga 10%

Zamawiający w kryterium Nr 1 „Cena brutto zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu zawodowego dla jednego Uczestnika Projektu w standardzie VCC” będzie oceniał oferty przyznając punkty wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto ze wszystkich złożonych ofert
--------------------------------------------------------------------------------------------------- x 90 = liczba pkt.
Cena brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium „Cena” wynosi 90.

Oferowaną cenę brutto zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu zgodnie z treścią Zapytania ofertowego, Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym.

Zamawiający w kryterium Nr 2 „Doświadczenie Wykonawcy”, będzie oceniał oferty przyznając punkty wg następujących zasad:

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 10 pkt., przy czym:
– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu egzaminów w standardzie VCC lub równoważnym z tematyki księgowości i/lub rachunkowości w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w liczbie od 201 do 300 egzaminów– uzyska 5 punktów.
– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu egzaminów w standardzie VCC lub równoważnym z tematyki księgowości i/lub rachunkowości w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w liczbie od 301 i więcej egzaminów uzyska 10 punktów.


Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” wynosi 10 pkt.

Celem przyznania punktów w przedmiotowym kryterium Wykonawca przedstawia niezbędne informacje w formularzu ofertowym oraz w załączniku nr 2 – Wykaz zrealizowanych egzaminów, załączając stosowne dokumenty potwierdzające ww. doświadczenie.

2) Zamawiający zsumuje punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium I „Cena” oraz kryterium II „Doświadczenie Wykonawcy” i na tej podstawie obliczony łączna punktację oferty. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i która została uznana za najkorzystniejszą uzyskując najwyższą liczbę punktów, w podanych kryteriach oceny ofert.

Wykluczenia

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiający rozumie wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0053/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja VCC ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin, data wpłynięcia oferty: 15.10.2018r., cena oferty: 478,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 448