Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/10/2018

Data publikacji: 05.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-10-2018

Numer ogłoszenia

1141504

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono datę składania ofert i dokonano korekty zapytania ofertowe

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:
• w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną[e-mail: fundacjapgp@gmail.com]; wówczas w temacie wiadomości należy wpisać Oferta w postępowaniu nr 1/88/FPGP/10/2018 .
Zamawiający potwierdzi pisemnie otrzymanie oferty w odpowiedzi na e-maila z załączoną ofertą.
• pocztą na adres: siedziby Fundacji Promocji Gmin Polskich. Ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa ( Poczta Polska ; Kurier) Uwaga do dokumentu musi być dołożona wersja elektroniczna oferty zapisana na dysku CD lub DVD

Wszystkie oferty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2018 r do godziny 11.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacjapgp@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ryszard Jagielski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501231796

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
MODERNIZACJA EZD O MODUŁ ELEKTRONICZNEGO ARCHIWUM W POWIECIE GOLUB DOBRZYŃ
Termin reazlizacja zadania do 25-11-2018

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: golubsko-dobrzyński Miejscowość: POWIAT GOLUBSKO -DOBRZYŃSKI

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

celem zamówienia jest:
MODERNIZACJA EZD O MODUŁ ELEKTRONICZNEGO ARCHIWUM W POWIECIE GOLUB DOBRZYŃ
Termin reazlizacja zadania do 25-11-2018

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
MODERNIZACJA EZD O MODUŁ ELEKTRONICZNEGO ARCHIWUM W POWIECIE GOLUB DOBRZYŃ
Termin reazlizacja zadania do 25-11-2018

Kod CPV

72263000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi wdrażania oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV
• 72263000-6 – Usługi wdrażania programowania
• 72260000-5 – Usługi w zakresie programowania
• 72266000-7– Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
• 80533000-9 - Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe
• 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
• 48311000-1 Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
• 48312000-8 Pakiety oprogramowania do publikowania elektronicznego
• 48510000-6 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego
• 72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania
• 72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania
• 72266000-7 – Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
• 80511000-9 – Usługi szkolenia personelu
• 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania do 25-11-2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający następujące warunki w zakresie:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1. WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO ARCHIWUM W jst – 7szt

2. Posiadać odpowiednie zaplecze osobowe w postaci min 5 osob zdolnych do realizacji zadania.


Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca załączy do oferty wykazy doświadczenia potwierdzające spełnianie ww. warunków tj.:

3. Wykaz uruchomionych systemów/aplikacji wraz z podaniem nazwy podmiotu w którym zainsalowano program ( tylko tych systemów na które wykonawca składa ofertę)
• WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO ARCHIWUM – 7szt

4. Ponadto Wykonawca do oferty załączy oświadczenie iż posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia. Posiadać odpowiednie zaplecze osobowe w postaci min 5 osob zdolnych do realizacji zadania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ponadto Wykonawca do oferty załączy oświadczenie iż posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia. Posiadać odpowiednie zaplecze osobowe w postaci min 5 osob zdolnych do realizacji zadania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawierać „Formularz ofertowy", zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi zawierać pełną nazwę oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP oraz datę sporządzenia
4. Oferent jest obowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego" i określenia w nim cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek VAT).
5. Załączniki do zapytania ofertowego muszą zawierać podpisy osób uprawnionych do reprezentacji oferenta. Wprowadzenie przez Oferenta zmian uniemożliwiających ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami w „Formularzu ofertowym" spowoduje odrzucenie oferty.
6. Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę
7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Organizator postępowania nie odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną (zawiązując konsorcjum), w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania.
12. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa". Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na „Formularzu Ofertowym". W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający następujące warunki w zakresie:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1. WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO ARCHIWUM W jst – 7szt

2. Posiadać odpowiednie zaplecze osobowe w postaci min 5 osob zdolnych do realizacji zadania.


Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca załączy do oferty wykazy doświadczenia potwierdzające spełnianie ww. warunków tj.:


3. Wykaz uruchomionych systemów/aplikacji wraz z podaniem nazwy podmiotu w którym zainsalowano program ( tylko tych systemów na które wykonawca składa ofertę)
• WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO ARCHIWUM – 7szt

4. Ponadto Wykonawca do oferty załączy oświadczenie iż posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia. Posiadać odpowiednie zaplecze osobowe w postaci min 5 osob zdolnych do realizacji zadania.

Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. KRYTERIUM CENA – 100 PUNKTÓW

Przez CENĘ rozumie się całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Punkty będą liczone wg. poniższego wzoru:

Najniższa cena
------------------ x 100 = ilość punktów
Cena ocenianej oferty

Ostateczna ocena punktowa oferty:
Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
1) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów.
3) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
4. Zamawiający ma prawo zarzadać od oferenta potwierdzenia na prawdziwość składanych oświadczeń dodatkowych dokumentów, które musza być dostarczone drogą e-mailowa 2 dni od wysłania wezwania. W przypadku braku dostarczenia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie zamawiający uzna ze oferent nie spełnia kryteriów dostępu.

Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Fundacja Promocji Gmin Polskich, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Promocji Gmin Polskich czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty,
W szczególności:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PROMOCJI GMIN POLSKICH

Adres

Jaworzyńska 7/3

00-634 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226227115

NIP

5261001946

Tytuł projektu

Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług

Numer projektu

POWR.02.18.00-00-0088/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

III. W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta:
a) AZAX S.C. Usługi Archiwalne i Komputerowe Agnieszka i Marek Kuczyńscy, ul. Gietkowska 4B/1, 10-170 Olsztyn – mailem w dniu 12.10.2018 r. o godz. 15:42 na kwotę 14000tyś brutto
Liczba wyświetleń: 327