Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego i informatycznego dla Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku : cz.1 wyposażenie gospodarcze; cz.2 wyposażenie informatyczne - komputery; cz. 3 wyposażenie informatyczne - drukarki

Data publikacji: 05.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-10-2018

Numer ogłoszenia

1141488

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Nowy termin składania ofert : Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 15-10- 2018 r. do godziny 14:00 w formie:

pisemnej na adres:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19,
Nr sprawy USK/DZP/4.8-293 /2018
lub scan pocztą elektroniczną na adres: zwidomska@usk.wroc.pl; w temacie wpisać nr sprawy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dzp@usk.wroc.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zofia Widomska-Brycka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71/784-20-30

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

cz.1 wyposażenie gospodarcze; cz.2 wyposażenie informatyczne - komputery; cz. 3 wyposażenie informatyczne - drukarki

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projekt pod nazwą „Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa" wyposażenie socjalno-bytowego i informatycznego dla Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku :
cz.1 wyposażenie gospodarcze; cz.2 wyposażenie informatyczne - komputery; cz. 3 wyposażenie informatyczne - drukarki

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia socjalno-bytowego i informatycznego dla Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku :
cz.1 wyposażenie gospodarcze; cz.2 wyposażenie informatyczne - komputery; cz. 3 wyposażenie informatyczne - drukarki Nr sprawy UE/USK/DZP/4.8-293/2018

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia do 15-11-2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki określone w Zaproszeniu i załącznikach do zaproszenia

Warunki zmiany umowy

Określone we wzorach umów stanowiące załączniki do Zaproszenia do złożenia ofert

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

C=100%

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 100pkt
Cena badanej oferty

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR1 WE WROCŁAWIU

Adres

Marii Curie-Skłodowskiej 58

50-369 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

515-038-858

Fax

71 327-09-02

NIP

8981824910

Tytuł projektu

Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury

Numer projektu

POIS.09.02.00-00-0059/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nr sprawy: USK/DZP/4.8-293/ 2018 Wrocław, dnia 30-10-2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia socjalno-bytowego i informatycznego dla Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku : cz.1 wyposażenie gospodarcze; cz.2 wyposażenie informatyczne - komputery; cz. 3 wyposażenie informatyczne – drukarki zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający informuję iż do przedmiotowego postępowania przystąpili n. w Wykonawcy:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Nr części, pakietu cena brutto zł
1 ATUT KOMPUTER Laskowski Maciej
Ul Armii Krajowej 10 A/2
50-541 Wrocław część 2 22 828,80
1 ATUT KOMPUTER Laskowski Maciej
Ul Armii Krajowej 10 A/2
50-541 Wrocław Część 3 7 687,50
2 Rand Sp z o.o ul Kwidzyńska 13, 51-415 Wrocław Część 3 10 209,90
3 Copy.Net.pl Piotr Sójka ul Cypryjska 70/U2, 02-761 Warszawa Część 3 8 745,30
4 Henry KRUSE Sp zo.o Bielany Wrocławskie, ul Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce Część 1 Pakiet 1 5 627,25
4 Henry KRUSE Sp zo.o Bielany Wrocławskie, ul Kolejowa 3,55-040 Kobierzyce Część 1 Pakiet 2 2 123,23
4 Henry KRUSE Sp zo.o Bielany Wrocławskie, ul Kolejowa 3,55-040 Kobierzyce Część 1 Pakiet 4 11 149,95


W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający na podstawie kryteriów określonych w zaproszeniu, Zamawiający przyznał zamówienie publiczne n. w. Wykonawcom, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze cenowo i zgodne z warunkami udziału.

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Nr części, pakietu cena brutto zł Ilość punktów
3 Copy.Net.pl Piotr Sójka ul Cypryjska 70/U2, 02-761 Warszawa Część 3 8 745,30 100
4 Henry KRUSE Sp zo.o Bielany Wrocławskie, ul Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce Część 1 Pakiet 1 5 627,25 100
4 ATUT KOMPUTER Laskowski Maciej
Ul Armii Krajowej 10 A/2
50-541 Wrocław Część 2 22 828,80 100


Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, któremu przyznano zamówienie publiczne na ww. postępowanie umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego przy ulicy M.C.- Skłodowskiej 58 we Wrocławiu pokój nr 19 w Dziale Zamówień Publicznych lub zostanie przesłana pocztą elektroniczną.

Zamawiający ocenił oferty i unieważnił postępowanie dla części 1 w pakiecie nr 2, nr 3,nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 w sposób określony w poniższej tabeli
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Nr części, pakietu cena brutto Ocena ofert
1 ATUT KOMPUTER Laskowski Maciej
Ul Armii Krajowej 10 A/2
50-541 Wrocław Część 3 7 687,50 Oferta nie spełnia wymagania techniczne
2 Rand Sp z o.o ul Kwidzyńska 13, 51-415 Wrocław Część 3 10 209,90 86 pkt.
4 Henry KRUSE Sp zo.o Bielany Wrocławskie, ul Kolejowa 3,55-040 Kobierzyce Część 1 Pakiet 2 2 123,23 Wartość oferty przekracza wartość zamawiającego
4 Henry KRUSE Sp zo.o Bielany Wrocławskie, ul Kolejowa 3,55-040 Kobierzyce Część 1 Pakiet 4 11 149,95 Wartość oferty przekracza wartość zamawiającego
brak ofert Część 1 Pakiet nr 3
brak ofert Część 1 Pakiet nr 5
brak ofert Część 1 Pakiet nr 6
brak ofert Część 1 Pakiet nr 7

INFORMACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Zofia Widomska-Brycka e- mail : zwidomska@usk.wroc.pl - Dział Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Liczba wyświetleń: 114