Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPLD/2018/LST

Data publikacji: 04.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-10-2018

Numer ogłoszenia

1141274

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty)
tj. przesłanie kurierem lub złożenie osobiste (w formie pisemnej) całości oferty na adres biura: 7Cubes sp. z o.o., ul. Mokotowska 15a/1b, 00-640 Warszawa lub złożenie (w formie elektronicznej) całości oferty e-mailem na adres: wnioski@7cubes.pl.
• Oferta musi być złożona w terminie do 12.10.2018, do godz. 10.00. Decyduje data
i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPLD/ 2018/LST”.
• W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPLD/ 2018/LST”.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wnioski@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Iwanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 708 373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia:
Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym mają na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, a szkolenia realizowane są przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Na podstawie opracowanych indywidualnych ścieżek rozwoju Uczestników Projektu określono następującą tematykę szkoleń:
 „Pracownik obsługi biurowej”,
Szkolenia zakończą się certyfikacją zewnętrzną zgodne z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r

Wymiar godzinowy: szkolenia będą realizowane w wymiarze średnio 96 godz./Grupa, zajęć dla 2 grup średnio 10 osobowych. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie średnio 12 spotkań po 8 godz. Łącznie do przeprowadzenia 192 godz.
Częstotliwość, ilość, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.
Wymiar ilościowy egzaminów: Po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy Projektu przystąpią do egzaminu zewnętrznego – maksymalnie łącznie 20 osoby. Ilość sesji egzaminacyjnych uzależnione jest od potrzeb Uczestników Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń i certyfikacji

Przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia:
Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym mają na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, a szkolenia realizowane są przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Na podstawie opracowanych indywidualnych ścieżek rozwoju Uczestników Projektu określono następującą tematykę szkoleń:
 „Pracownik obsługi biurowej”,
Szkolenia zakończą się certyfikacją zewnętrzną zgodne z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r

Wymiar godzinowy: szkolenia będą realizowane w wymiarze średnio 96 godz./Grupa, zajęć dla 2 grup średnio 10 osobowych. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie średnio 12 spotkań po 8 godz. Łącznie do przeprowadzenia 192 godz.
Częstotliwość, ilość, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.
Wymiar ilościowy egzaminów: Po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy Projektu przystąpią do egzaminu zewnętrznego – maksymalnie łącznie 20 osoby. Ilość sesji egzaminacyjnych uzależnione jest od potrzeb Uczestników Projektu.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: 10 - 11.2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków będą podlegały ocenie zgodnie
z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego (Załącznik nr 1)
2. K2 – Doświadczenie 30 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 30,00 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Tabela nr 2)
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x70
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
Dot. K2 : Celem potwierdzenia doświadczenia Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją zewnętrzną z zakresu „Pracownik obsługi biurowej” lub równoważnych .
Opis weryfikacji: Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Załącznik nr 2: Tabela nr 2). Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji posiadanego doświadczenia. Do oceny egzaminów pod kątem zgodności z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r., niezbędne jest podanie nazwy przeprowadzonego egzaminu w Tabeli nr 2 Załącznik nr 2.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K2 = (Dbo:Dmax)x30
K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium doświadczenie
Dbo – liczba zakwalifikowanych godzin wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych godzin spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. w tabeli nr 1 lub nr 2 w Załączniku nr 2. Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SP. Z O.O.

Adres

Mokotowska 15A/1B

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

222428938

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Liczysz się Ty!

Numer projektu

RPLD.09.01.02-10-0034/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Vivid Consulting sp. z o.o.
Liczba wyświetleń: 376