Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Data publikacji: 04.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2018

Numer ogłoszenia

1141259

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano załącznik - Obmiar dotyczący poniższego zakresu:
1. remont klatki schodowej poprzez zmycie starych tynków na ścianach i sufitach, malowanie sufitów –położenie powłoki malarskiej metodą natryskową na ścianach, wymiana balustrad na klatce schodowej ze stali nierdzewnej, położenie płytek podłogowych na stopniach schodowych i spocznikach, wymiana drzwi do piwnicy, wymiana pionów CO i grzejników na klatce schodowej,
2. modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej poprzez zamontowanie oświetlenia
z czujkami ruchu,

Doprecyzowano zapis pkt II Opis przedmiotu zamówienia:

Respektując zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt. 6.5.2.5, w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający oświadcza, że w przypadku wskazania w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określonego wyrobu, patentów i specyficznego pochodzenia, znaków towarowych, patentów, pochodzenia elementu, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany element przedmiotu zamówienia musi spełniać min. parametry techniczno-użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Doprecyzowano zapis rozdziału V pkt 2 i dodano pkt 3 .

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w celu uniknięcia konfliktu interesów:
a) w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h oraz przypadków wskazanych poniżej:
i. w przypadku celu tematycznego 1 47 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO,
ii. wyjątkowo w przypadku, w którym umożliwienie podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu jest uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór wykonawcy będącego podmiotem powiązanym będzie dokonany zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym podrozdziale, IZ PO może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu w odniesieniu do danego postępowania przed jego przeprowadzeniem,
b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział
w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres zarządcy Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach, ul. PCK 1 83-300 Kartuzy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stefan Bychowski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

586811002

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. remont klatki schodowej poprzez zmycie starych tynków na ścianach i sufitach, malowanie sufitów –położenie powłoki malarskiej metodą natryskową na ścianach, wymiana balustrad na klatce schodowej ze stali nierdzewnej, położenie płytek podłogowych na stopniach schodowych i spocznikach, wymiana drzwi do piwnicy, wymiana pionów CO i grzejników na klatce schodowej,
2. modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej poprzez zamontowanie oświetlenia
z czujkami ruchu,
3. wyburzenie pomieszczeń gospodarczych ze względu na ich zły stan techniczny, które aktualnie nie są użytkowane przez mieszkańców,
4. zagospodarowanie części terenu posesji po rozbiórce pomieszczeń gospodarczych poprzez stworzenie utwardzonego placu dla potrzeb parkowania samochodów dla mieszkańców budynku,
5. wykonanie zadaszonej altany śmietnikowej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kartuski Miejscowość: Kartuzy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. Remont elementów wspólnych budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego ich otoczenia realizowanego w ramach projektu pn. Kompleksowa Rewitalizacji Centrum Kartuz, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1. remont klatki schodowej poprzez zmycie starych tynków na ścianach i sufitach, malowanie sufitów –położenie powłoki malarskiej metodą natryskową na ścianach, wymiana balustrad na klatce schodowej ze stali nierdzewnej, położenie płytek podłogowych na stopniach schodowych i spocznikach, wymiana drzwi do piwnicy, wymiana pionów CO i grzejników na klatce schodowej,
2. modernizacja instalacji elektrycznej na klatce schodowej poprzez zamontowanie oświetlenia
z czujkami ruchu,
3. wyburzenie pomieszczeń gospodarczych ze względu na ich zły stan techniczny, które aktualnie nie są użytkowane przez mieszkańców,
4. zagospodarowanie części terenu posesji po rozbiórce pomieszczeń gospodarczych poprzez stworzenie utwardzonego placu dla potrzeb parkowania samochodów dla mieszkańców budynku,
5. wykonanie zadaszonej altany śmietnikowej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

KOD CPV 45262690-4; KOD CPV 45453000-7; KOD CPV 45310000-3; KOD CPV 45311200-2
KOD CPV 45111300-1; KOD CPV 45111300-1; KOD CPV 45233222-1; KOD CPV 45232451-8

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.12.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. z 2016 r., poz. 65);

2. W celu uniknięcia konfliktu interesów:
a) wykonawca nie może być powiązany ani osobowo ani kapitałowo z zamawiającym,
b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane
osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby
bezstronne i obiektywne.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: 100% najniższa cena
Sposób przyznawania punktacji: Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cen

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KARTUZY

Adres

gen. Józefa Hallera 1

83-300 Kartuzy

pomorskie , kartuski

Numer telefonu

586945200

Fax

586945135

NIP

5890010583

Tytuł projektu

Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz

Numer projektu

RPPM.08.01.01-22-0008/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Usługi Ogólnobudowlane DAWIX Dawid Czaja,
ul. Spokojna 2
83-300 Kartuzy
Data wpływu oferty: 24.10.2018r.
Cena oferty: 99 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 211