Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/MH/2018 z dnia 4 października 2018 r. dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych na zajęcia Świetlicy Socjoterapeutycznej w ramach projektu „Mój HORYZONT”.

Data publikacji: 04.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-10-2018

Numer ogłoszenia

1141188

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć:
a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż dnia 12 października 2018 r. do godziny 15:00.
b) pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: adrianasztuk@gmail.com, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. do godz. 00:00 (północy) w formie skanu w formacie .pdf .W przypadku wysłania oferty w kilku e-mailach tytuły poszczególnych wiadomości powinny zawierać informację o liczbie wysłanych maili (np. 1/4, 2/4 itd.).
2. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.
3. Oferty złożone po terminie zostają odrzucone i pozostawia się je bez rozpatrzenia.
4. Oferty składane w siedzibie firmy należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Imię i nazwisko, adres i numer telefonu Oferenta
Oferta w postępowaniu nr
4/MH/2018 z dnia 4 października 2018 r.

5. Oferty składane pocztą elektroniczną należy opatrzyć tytułem e-maila: nr zamówienia: 4/MH/2018 z dnia 4 października 2018 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

adrianasztuk@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adriana Sztuk, Małgorzata Prystupa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510 502 900

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia Świetlicy Socjoterapeutycznej tj.: zestaw gier planszowych do komunikacji interpersonalnej, gier dydaktycznych i innych pomocy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Chełm Miejscowość: Chełm

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia oraz wiedzy i umiejętności dotyczących wychodzenia z sytuacji dysfunkcji i bierności społecznej i zawodowej dzięki dostępności do zintegrowanych usług społecznych dla 390 osób z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki, substancje psychoaktywne), zamieszkałych na terenie miasta Chełm, powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, włodawskiego, świdnickiego do 31.08.2021 roku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia Świetlicy Socjoterapeutycznej tj.: zestaw gier planszowych do komunikacji interpersonalnej, gier dydaktycznych i innych pomocy.


Ewentualne wskazane nazwy własne gier, innych pomocy dydaktycznych lub elementów zostały podane w celu określenia minimalnych wymogów Zamawiającego służących do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu. Oferent może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, ale oferowane przez niego gry, pomoce dydaktyczne lub inne elementy powinny służyć realizacji opisywanych celów.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Kod CPV

37524100-8

Nazwa kodu CPV

Gry edukacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 31 października 2018 r.
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 wraz z podpisanymi oświadczeniami znajdującymi się w treści formularza ofertowego,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) Podpisane „oświadczenie kontrahenta projektu” (dotyczące ochrony danych osobowych), stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena : 80 %
Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).

ocena kryterium zgodnie z wzorem:

cena oferty najkorzystniejszej
(tj. najniższej)
----------------------------------------------- × 80
cena oferowana

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.


2. Termin realizacji zamówienia : 20 %
punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• Do 19 października 2018 r. – 20 pkt.
• Od 20 do 25 października 2018 r. – 10 pkt.
• Od 26 do 31 października 2018 r. – 0 pkt.

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

Wykluczenia

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ

Adres

Ogrodowa 46

22-100 Chełm

lubelskie , Chełm

Numer telefonu

885266885

Fax

825643632

NIP

9191711425

Tytuł projektu

Mój HORYZONT

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0054/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 325