Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów dla uczestników SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej)

Data publikacji: 04.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-10-2018

Numer ogłoszenia

1141138

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:
Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
lub
e-mail: mgawiuk@caritas.gda.pl
lub
FAX: 58 551 57 46
2. Termin złożenia oferty: do 12.10.2018r. do godz. 9.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, adres: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
5. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mgawiuk@caritas.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Gawiuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604493893

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych materiałów dla uczestników SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej). Dostawa nastąpi do 2 dni od podpisania umowy do siedziby Zamawiającego.
Szczegóły w zapytaniu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy materiałów dla uczestników SMES

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych materiałów dla uczestników SMES (Szkoły Menedżerów Ekonomii Społecznej). Dostawa nastąpi do 2 dni od podpisania umowy do siedziby Zamawiającego.
Szczegóły w zapytaniu.

Kod CPV

30190000-7

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt i artykuły biurowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 2 dni od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (waga) kryterium
1. Cena 80 pkt
2. Klauzule społeczne 20 pkt


Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy
a) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z określonym w zapytaniu wzorem.

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
przez Wykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE „OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK- GDYNIA-SOPOT”

Adres

Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 526 81 42

Fax

583036307

NIP

5833151748

Tytuł projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny

Numer projektu

RPPM.06.03.01-22-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Zamawiający:
Caritas Archidiecezji Gdańskiej
al. Niepodległości 778
81-805 Sopot

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Papirus s.c. Andrzej Grzonka Paweł Gudziński
Al. Niepodległości 776
81-868 Sopot

Data 11.10.2018

Cena: 2879,96 zł
Liczba wyświetleń: 103