Strona główna
Logo unii europejskiej

Mechanik konstruktor – umowa zlecenie

Data publikacji: 03.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2018

Numer ogłoszenia

1141047

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wypełniony formularz oferty powinien być dostarczony do siedziby firmy na adres: ul. Klecińskiej 125, 54-413 Wrocław, dopuszcza się dostarczenie oferty drogą elektroniczną na adres: biuro@skytronic.com.pl.
2. Oferta powinna być dostarczona do siedziby firmy lub na adres e-mail do dnia: 11 października, godzina: 24:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@skytronic.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Gudaszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

885 011 080

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i testy konstrukcji mechanicznej BSP wraz mocowaniem i sterowaniem osprzętem (gimbal, mocowanie kamery) do BSP realizującego zadanie identyfikacji przestrzeni 3D przez mechanika konstruktora na podstawie umowy zlecenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zatrudnienie kandydata na stanowisko mechanika konstruktora świadczącego usługi na podstawie umowy zlecenia, dla potrzeb realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i testy konstrukcji mechanicznej BSP wraz mocowaniem i sterowaniem osprzętem (gimbal, mocowanie kamery) do BSP realizującego zadanie identyfikacji przestrzeni 3D. Zamówienie musi być realizowane przez mechanika konstruktora w wymiarze 4 godzin dziennie, uśredniony miesięczny wymiar 80 godzin/msc, dotyczącego badań przemysłowych i prac rozwojowych (Łącznie 1350 godzin).
Okres realizacji zamówienia: 17 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 28.02.2020 r.
Dopuszcza się możliwość zatrudnienia 2 osób na tym stanowisku w wymiarze 2 godzin dziennie, uśredniony miesięczny wymiar 40 godzin/msc.
Planowany łączny wymiar czasu pracy w okresie realizacji zamówienia w zakresie prac przemysłowych to maksymalnie 11 miesięcy, 880 godzin.
Planowany łączny wymiar czasu pracy w okresie realizacji zamówienia w zakresie prac rozwojowych to maksymalnie 6 miesięcy, 480 godzin.
Rozliczanie miesięczne na podstawie stawki godzinowej oraz rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy pracownika.
Miejscem świadczenia usługi będzie generalnie siedziba Zamawiającego, jednakże dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, możliwość pracy zdalnej, poza siedzibą Zamawiającego.
Zakres usług / zakres obowiązków:
Zaangażowany Oferent odpowiedzialny będzie za świadczenie usług obejmujących prace przemysłowe dotyczące:
- Wykonanie projektu technicznego konstrukcji mechanicznej mocowania i sterowania osprzętem BSP (gimbal, mocowanie kamery) do BSP realizującego zadanie identyfikacji przestrzeni 3D,
- Budowa i wykonanie kolejnych egzemplarzy BSP wraz z osprzętem (część mechaniczna) do BSP realizującego zadanie identyfikacji przestrzeni 3D.
Zaangażowany Oferent odpowiedzialny będzie za świadczenie usług obejmujących prace rozwojowe dotyczące:
- Testy konstrukcji mechanicznej BSP wraz z osprzętem w locie do BSP realizującego zadanie identyfikacji przestrzeni 3D,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej (Część mechaniczna) do BSP realizującego zadanie identyfikacji przestrzeni 3D,
- Wykonanie projektu technicznego konstrukcji mechanicznej BSP realizującego zadanie identyfikacji przestrzeni 3D.
Osoba/osoby zaangażowane do świadczenia prac rozwojowych podlegać będą bezpośrednio Kierownikowi Projektu / Liderowi Merytorycznemu.
Wymaga się także, aby wszystkie raporty i sprawozdania wykonane w ramach usługi były ukierunkowane również na praktyczne zastosowanie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia przez Oferenta w czasie trwania projektu przebiegać będzie dwuetapowo, w ramach etapu 1 i 2 projektu, dotyczącego badań przemysłowych i prac rozwojowych, z okresem zaangażowania Oferenta 17 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 28.02.2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania Oferenta oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu tj. np. w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu. Umowa będzie obowiązywać przez okres zaangażowania w Projekcie.
Jednakże, w związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania Oferenta oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunki kwalifikacyjne osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia:
P1. Wyższe wykształcenie elektroniczne lub pokrewne, udokumentowane kopią dyplomu,
P2. Język angielski na poziomie B2, ze znajomością języka branżowego (do odczytywania dokumentacji technicznej), udokumentowane oświadczeniem Oferenta lub certyfikatem wystawionym przez instytucję do tego uprawnioną.
P3. Biegła znajomość języka programowania. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P4. Doświadczenie w pracy w zespole. Oferent powinien wykazać się dokumentami potwierdzającymi udział w co najmniej jednym projekcie zespołowym (np. list referencyjny od pracodawcy, dokument wystawiony przez jednostkę edukacyjną potwierdzający odbycie praktycznego kursu typu projekt zespołowy, dokument wystawiony lub opublikowany przez jednostkę naukową, B+R). Jeżeli oferent ma doświadczenie pracy w zespole zdobyte przy realizacji grantu realizowanego ze środków publicznych warunek kwalifikacyjny będzie uznany na podstawie oświadczenia Oferenta. W oświadczeniu powinien być podany tytuł projektu, okres realizacji, beneficjent projektu, wykonawca projektu - instytucja, zakres pracy wykonywany przez Oferenta.
P5. Umiejętność pilotażu wielowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta lub licencja pilota VLOS.
P6. Biegła wiedza z zakresu budowy i konstrukcji wielowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P7. Doświadczenie w konstruowaniu wielowirnikowych bezzałogowych statków powietrznych typu kwadrokopter (wymagane jest samodzielne wykonanie co najmniej jednego projektu kwadrokoptera). Oferent przedstawi list referencyjny od pracodawcy lub dokument potwierdzony przez jednostkę edukacyjną świadczący o wykonaniu takiego projektu.
P8. Doświadczenie modelarskie w budowaniu wielowirnikowych bezzałogowych statków powietrznych typu kwadrokopter. Oferent przedstawi samodzielnie wykonany kwadrokopter w postaci dokumentacji zdjęciowej lub filmu.
P9. Biegła znajomość środowiska Linux. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P10. Biegła znajomość środowiska LaTeX. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P11. Posługiwanie się komputerowymi narzędziami biurowymi w środowisku Linux. Oferent musi prawidłowo, bez korzystania z menu “Help”, wykonać zadania użytkowe w pakiecie LibreOffice. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta
P12. Biegła umiejętność projektowania w programach typu CAD. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta oraz załączenie samodzielnie wykonanego rysunku obiektu przestrzennego w programie typu CAD.
P13. Umiejętność czytania schematów urządzeń elektronicznych oraz rysunków technicznych. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P14. Doświadczenie w tworzeniu i konstruowaniu elementów mechanicznych w połączeniu z urządzeniami elektronicznymi. Oferent przedstawi rysunek techniczny samodzielnie zaprojektowanego elementu mechanicznego oraz zdjęcie po jego wykonaniu. W przypadku gdy Oferent zdobywał swoje doświadczenie w pracy zawodowej i wykonana praca nie może być ujawniona (praca jest własnością pracodawcy), Oferent przedstawi referencje pracodawcy.
P15. Znajomość wymogów technicznych związanych z montażem mechanicznym podzespołów elektronicznych. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
Weryfikacja punktów od P1 do P15 będzie przeprowadzana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wymagane jest obligatoryjne spełnienie 14 warunków z listy P1 - P15.
Warunki będą oceniane na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniobiorcy i innych podmiotów, łącznie z zaangażowaniem w ramach niniejszego projektu nie przekroczy 276 miesięcznie. Warunek ten winien jest być potwierdzony przez Oferenta stosownym oświadczeniem w Załączniku nr 1.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
1. Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
2. Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
3. Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
4. Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
5. Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
6. Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
7. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
8. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
9. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.
10. Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest dołączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać:
a. wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami,
b. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Termin ważności oferty: 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.
5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferent - 100 pkt. O wyborze oferty decydować będzie liczba otrzymanych punktów.
2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:
a. Kryterium 1 – cena ofertowa brutto za 1 godzinę pracy Oferenta – waga 40;
b. Kryterium 2 – dyspozycyjność Oferentów - waga 60 ;
3. W Kryterium 1, najwyższą liczbę punktów (40 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
C = (CN / COF) x 40 [pkt]
gdzie: C - oznacza punktową wartość kryterium 1 „Cena ofertowa brutto”,
CN – najniższa cena wśród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu,
COF – cena rozpatrywanej oferty.
4. W kryterium 2 punkty będą przyznawane w następujący sposób:
- dyspozycyjność w dni robocze od godziny 8-12 – 20 punktów
- dyspozycyjność w dni robocze od godziny 8-16 – 40 punktów
- dyspozycyjność w dni robocze od godziny 8-20 – 60 punktów
5. Zamówienie otrzymają oferenci, którzy uzyskają największą liczbę punktów sumy kryteriów nr 1 i 2.
6. W przypadku, gdy dwie oferty lub więcej uzyska tę samą liczbę punktów Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe zmierzające do wyboru najlepszej oferty.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SKY TRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Fabryczna 16H

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

795407401

NIP

8943084919

Tytuł projektu

Identyfikacja przestrzeni 3D za pomocą bezzałogowego statku powietrznego i budowa wirtualnej struktury w wydajnej reprezentacji w postaci drzew ósemkowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0875/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Paweł D., Wrocław, 09.10.2018 r., 34 zł brutto/godzinę - 40 godzin/msc
Wojciech T., Wrocław, 09.10.2018 r., 75 zł brutto/godzinę - 40 godzin/msc
Liczba wyświetleń: 267