Strona główna
Logo unii europejskiej

Mechanik elektronik – umowa zlecenie

Data publikacji: 03.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2018

Numer ogłoszenia

1141029

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wypełniony formularz oferty powinien być dostarczony do siedziby firmy na adres: ul. Klecińskiej 125, 54-413 Wrocław, dopuszcza się dostarczenie oferty drogą elektroniczną na adres: biuro@skytronic.com.pl.
2. Oferta powinna być dostarczona do siedziby firmy lub na adres e-mail do dnia: 11 października, godzina: 24:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@skytronic.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Gudaszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

885 011 080

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, uruchomienie i testy konstrukcji elektrycznej, systemu pomiarowego do układów sterowania, stabilizacji lotu oraz nawigacji do nowych urządzeń BSP realizujących zadanie identyfikacji przestrzeni 3D przez mechanika elektronika na podstawie umowy zlecenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zatrudnienie kandydata na stanowisko mechanika elektronika świadczącego usługi na podstawie umowy zlecenia, dla potrzeb realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, uruchomienie i testy konstrukcji elektrycznej, systemu pomiarowego do układów sterowania, stabilizacji lotu oraz nawigacji do nowych urządzeń BSP realizujących zadanie identyfikacji przestrzeni 3D.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia przez Oferenta w czasie trwania projektu przebiegać będzie dwuetapowo, w ramach etapu 1 i 2 projektu, dotyczącego badań przemysłowych i prac rozwojowych, z okresem zaangażowania Oferenta 17 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 28.02.2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania Oferenta oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu tj. np. w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu. Umowa będzie obowiązywać przez okres zaangażowania w Projekcie.
Jednakże, w związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania Oferenta oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunki kwalifikacyjne osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia:
P1. Wyższe wykształcenie elektroniczne lub pokrewne, udokumentowane kopią dyplomu,
P2. Język angielski na poziomie B2, ze znajomością języka branżowego (do odczytywania dokumentacji technicznej), udokumentowane oświadczeniem Oferenta lub certyfikatem wystawionym przez instytucję do tego uprawnioną,
P3. Biegła znajomość języka programowania C++, Python. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P4. Ponad 3 letnie doświadczenie w pracy w zespole badawczym. Oferent powinien wykazać się udziałem w co najmniej jednym projekcie B+R. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta, w oświadczeniu powinien być podany tytuł projektu, okres realizacji, beneficjent projektu, wykonawca projektu - instytucja, zakres pracy wykonywany przez Oferenta.
P5. Biegła wiedza z zakresu budowy i konstrukcji wielowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P6. Biegła znajomość środowiska Linux. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P7. Biegła znajomość środowiska LaTeX. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P8. Posługiwanie się komputerowymi narzędziami biurowymi w środowisku Linux. Oferent musi prawidłowo, bez korzystania z menu “Help”, wykonać proste zadanie użytkowe (np. związane z formatowaniem tekstu) w pakiecie LibreOffice. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P9. Umiejętność projektowania układów elektronicznych. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta. Do oświadczenia należy załączyć przykład samodzielnie zaprojektowanego układu elektronicznego. W przypadku gdy Oferent zdobywał swoje doświadczenie w pracy zawodowej i wykonana praca nie może być ujawniona i jest własnością pracodawcy Oferent przedstawi referencje pracodawcy.
P10. Biegła umiejętność i doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P11.Biegła znajomość zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji (np. zbiorów rozmytych, optymalizacji, ewolucyjne itp.). Oferent powinien się wykazać co najmniej jedną publikacją konferencyjną lub w czasopiśmie naukowym, którego był współautorem lub autorem. Opracowanie powinno mieścić się w wyżej wymienionej tematyce. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta. W oświadczeniu powinien być podany tytuł publikacji, nazwa wydawcy, rok wydania, link do strony internetowej, na której można zapoznać się ze streszczeniem artykułu. Jeżeli artykuł nie jest dostępny w internecie do oświadczenia należy załączyć kopię całego artykułu.
P12.Ogólna wiedza o układach FPGA, VHDL. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta lub inny dokument potwierdzający posiadanie wymaganej wiedzy.
P13. Biegła znajomość i doświadczenie w triangulacja modeli trójwymiarowych. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta lub inny dokument potwierdzający posiadanie wymaganej wiedzy.
P14. Biegła znajomość systemu ROS, protokołu Mavlink. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P15. Biegła umiejętność czytania schematów urządzeń elektronicznych oraz rysunków technicznych. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P16. Doświadczenie w analizie i ocenie aspektów niezawodnościowych, rekonfiguracyjnych oraz eksploatacyjnych złożonych systemów transportowych. Oferent przedstawi dokumenty potwierdzające zawodowe doświadczenie w tym zakresie. Oferent powinien się wykazać co najmniej jedną publikacją konferencyjną lub w czasopiśmie naukowym, którego był współautorem lub autorem. Opracowanie powinno mieścić się w wyżej wymienionej tematyce. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta. W oświadczeniu powinien być podany tytuł publikacji, nazwa wydawcy, rok wydania, link do strony internetowej, na której można zapoznać się ze streszczeniem artykułu. Jeżeli artykuł nie jest dostępny w internecie do oświadczenia należy załączyć kopię całego artykułu.
P17. Znajomość architektury komputerów i układów mikroprocesorowych. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P18. Biegła znajomość i doświadczenie w tworzeniu aplikacji, konstruowaniu lub uruchamianiu urządzeń współpracujących z układami mikroprocesorowymi na Raspberry Pi. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
P19. Doświadczenie z zakresu rozpoznawania i detekcji ruchu obiektów, rozpoznawania i śledzenia obiektów ruchomych. Oferent przedstawi dokumenty potwierdzające zawodowe doświadczenie w tym zakresie. Oferent powinien się wykazać co najmniej jedną publikacją konferencyjną lub w czasopiśmie naukowym, którego był współautorem lub autorem. Opracowanie powinno mieścić się w wyżej wymienionej tematyce. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta. W oświadczeniu powinien być podany tytuł publikacji, nazwa wydawcy, rok wydania, link do strony internetowej, na której można zapoznać się ze streszczeniem artykułu. Jeżeli artykuł nie jest dostępny w internecie do oświadczenia należy załączyć kopię całego artykułu.
P20. Wiedza z zakresu teorii i praktyki systemów bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta.
Warunki będą oceniane na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
Weryfikacja punktów od P1 do P20 będzie przeprowadzana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wymagane jest obligatoryjne spełnienie 16 kryteriów z listy P1 - P20.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniobiorcy i innych podmiotów, łącznie z zaangażowaniem w ramach niniejszego projektu nie przekroczy 276 miesięcznie. Warunek ten winien jest być potwierdzony przez Oferenta stosownym oświadczeniem w Załączniku nr 1.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
1. Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
2. Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
3. Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
4. Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
5. Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
6. Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
7. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
8. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
9. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.
10. Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest dołączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać:
a. wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami,
b. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Termin ważności oferty: 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.
5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferent - 100 pkt. O wyborze oferty decydować będzie liczba otrzymanych punktów.
2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:
a. Kryterium 1 – cena ofertowa brutto za 1 godzinę pracy Oferenta – waga 40;
b. Kryterium 2 – dyspozycyjność Oferentów - waga 60 ;
3. W Kryterium 1, najwyższą liczbę punktów (40 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
C = (CN / COF) x 40 [pkt]
gdzie: C - oznacza punktową wartość kryterium 1 „Cena ofertowa brutto”,
CN – najniższa cena wśród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu,
COF – cena rozpatrywanej oferty.
4. W kryterium 2 punkty będą przyznawane w następujący sposób:
- dyspozycyjność w dni robocze od godziny 8-12 – 20 punktów
- dyspozycyjność w dni robocze od godziny 8-16 – 40 punktów
- dyspozycyjność w dni robocze od godziny 8-20 – 60 punktów
5. Zamówienie otrzymają oferenci, którzy uzyskają największą liczbę punktów sumy kryteriów nr 1 i 2.
6. W przypadku, gdy dwie oferty lub więcej uzyska tę samą liczbę punktów Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe zmierzające do wyboru najlepszej oferty.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SKY TRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Fabryczna 16H

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

795407401

NIP

8943084919

Tytuł projektu

Identyfikacja przestrzeni 3D za pomocą bezzałogowego statku powietrznego i budowa wirtualnej struktury w wydajnej reprezentacji w postaci drzew ósemkowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0875/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 208