Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa transportu materiałów/produktów w związku z uczestnictwem Zamawiającego w imprezie targowo-wystawienniczej GasSuf 2018 (Rosja).

Data publikacji: 03.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2018

Numer ogłoszenia

1140993

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ostateczny termin składania ofert: 11.10.2018 r., godz. 9.00
2. Oferty należy składać osobiście, bądź listownie do siedziby firmy mieszczącej się pod następującym adresem: „CERTOOLS" Spółka Jawna Piotr Czekalski, Krzysztof Hanke, ul. Wspólna 23 B, 95-200 Pabianice
3. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę oferenta oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.);
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym;
c) termin realizacji zamówienia;
d) cenę (wartości netto oraz brutto);
e) termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert).
f) oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentu rejestrowego lub udzielonego pełnomocnictwa.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Holwek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 650 745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu materiałów/produktów w związku z uczestnictwem Zamawiającego w imprezie targowo-wystawienniczej GasSuf 2018 (Rosja).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Pabianice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi transportu materiałów/produktów w związku z uczestnictwem Zamawiającego w imprezie targowo-wystawienniczej GasSuf 2018 (Rosja).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu materiałów/produktów w związku z uczestnictwem Zamawiającego w imprezie targowo-wystawienniczej GasSuf 2018 (Rosja).
Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionego zakresu oferty:
• usługa transportu eksponatów na trasie Warszawa-Moskwa-Warszawa,
• transport przesyłki o wadze do 23 kg,
• termin transportu:
21.10.2018 r, 10:45 WAW - 13:50 SVO Moskwa
26.10.2018 r, 20:35 SVO - 21:55 WAW Warszawa

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia to 21.10.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będą rozpatrywane,
2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty,
3. W przypadku składania ofert na inne równoległe zamówienia udzielane w trybie postępowania ofertowego, prosimy o składanie oddzielnych ofert do każdego z zamówień,
4. Składanie ofert wariantowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne,
5. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę,
6. W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem,
7. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub niezawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
9. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i zasadach.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
b) okoliczności siły wyższej,
c) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
d) otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany,
e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stałą.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny oferty: Cena netto
Punktacja i waga: od 0 do 100 pkt.
Waga: 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena = (C min / C bof) x 100
C min - cena w ofercie z najniższą ceną,
C bof - ceny badanej oferty
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium:100.

Wykluczenia

 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) w celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"CERTOOLS" SPÓŁKA JAWNA PIOTR CZEKALSKI, KRZYSZTOF HANKE

Adres

Wspólna 23 B

95-200 Pabianice

łódzkie , pabianicki

NIP

7310004579

Tytuł projektu

Wdrożenie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa celem wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu

Numer projektu

RPLD.02.02.01-10-0075/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

UpHotel Sp. z o.o
ul. Solna 4
58-500 Jelenia Góra
data: 10.10.2018
cena: 572,00 netto PLN
Liczba wyświetleń: 109