Strona główna
Logo unii europejskiej

opracowania technologii przemysłowego recyklingu zużytych baterii i akumulatorów litowych.

Data publikacji: 03.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-11-2018

Numer ogłoszenia

1140962

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A., Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo – na kopercie wpisując „Oferta do zapytania ofertowego 7/2018” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: a.michalowski@chemnaft.com w temacie wiadomości wpisując „Oferta do zapytania ofertowego 7/2018”.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2018r r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 06.11.2018 r. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej.
5. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela:
Martyna Molenda, tel. 519-526-010, e-mail: martyna.molenda@chemnaft.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.michalowski@chemnaft.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Martyna Molenda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519526010

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej w postaci: opracowania technologii przemysłowego recyklingu zużytych baterii i akumulatorów litowych.
2. Zaproponowane przez Oferentów rozwiązanie musi odpowiadać opisowi oraz zakładanym rezultatom określonych w Załączniku 1.
3. Projekt zakłada wykonanie:
• Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
• Kod CPV: 73100000-3
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.05.2019 r.
5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 20% wartości zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług w okresie roku od udzielenia zamówienia podstawowego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: płoński Miejscowość: Brzeście Nowe

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie receptur środków smarnych, olejów oraz dodatków do zastosowań w branży motoryzacyjnej dla nowoczesnych pojazdów samochodowych
z wykorzystaniem własnych surowców selektywnie zbieranych i regenerowanych olejów mineralnych o wysokiej lepkości stanowiących bazę oraz dodatków uszlachetniających własnej produkcji wg własnych technologii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, działanie 1.2: Sektorowe Programy B+R, Firma Chemnaft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 1

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.05.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Posiadają wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Posiadają doświadczenie w realizacji projektów badawczych w zakresie technologii recyklingu m.in. baterii litowych lub odzysku innych materiałów – łącznie minimum 3 projekty lub publikacje w ciągu ostatnich trzech lat.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie są powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Oferenta osobowo lub kapitałowo.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
• W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
 Działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie,
 Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
 Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
• W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
 Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
 Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
 Niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonemu w Załączniku nr 1.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
5. Oferta musi zawierać: cenę netto oraz należny podatek VAT wyrażone w walucie polskiej, za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu.
6. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.
7. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 60 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.
9. Do oferty należy załączyć Oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia (Załącznik 3). Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmową.
10. Do oferty należy załączyć oświadczenie potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową Oferenta zapewniającej wykonanie zamówienia (Załącznik 4). Oświadczenie musi zawierać informacje dotyczące Oferenta w zakresie, że:
- nie jest zagrożony upadłością, nie rozpoczęto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem należności wobec Skarbu Państwa.
Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmową.
11. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym (Załącznik 5). Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmową.
12. Do oferty należy załączyć oświadczenie potwierdzające posiadanie doświadczenia w realizacji projektów badawczych w zakresie technologii recyklingu m.in. baterii litowych lub odzysku innych materiałów – łącznie minimum 3 projekty lub publikacje w ciągu ostatnich trzech lat (Załącznik 6).

Zamówienia uzupełniające

5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 20% wartości zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług w okresie roku od udzielenia zamówienia podstawowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
• Cena netto (PLN) – waga 100%,
Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
• Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów.
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.

Wykluczenia

Oferentami nie mogą być podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę
w oparciu o kryteria wyboru określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przy czym Wykonawca nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Oferty złożone przez Oferentów niespełniających wymogów udziału w postępowaniu nie będą rozpatrywane.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHEMNAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Adres

09-130 Brzeście Nowe

mazowieckie , płoński

Numer telefonu

519526010

NIP

9581664337

Tytuł projektu

Opracowanie receptur środków smarnych, olejów oraz dodatków do zastosowań w branży motoryzacyjnej dla nowoczesnych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem własnych surowców selektywnie zbieranych i regenerowanych olejów mineralnych o wysokiej lepkości, stanowiących bazę oraz dodatków uszlachetniających własnej produkcji wg własnych technologii.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0272/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
Ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa
NIP: 525 000 58 34
Liczba wyświetleń: 157