Strona główna
Logo unii europejskiej

MOWES/MZ/DSUSŁ/2018/4 Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego związanego ze wsparciem z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”

Data publikacji: 03.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-10-2018

Numer ogłoszenia

1140861

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Liderem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, NIP 6762293050. Ogłoszenie jest zamieszczone pod jego nazwą jedynie z przyczyn technicznych.

Zamawiającym jest: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy – Partner projektu.

Oferty należy składać do 12 października 2018 roku do godz. 23:59:59 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scany pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: jakub@spoldzielnie.org.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości, 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr MOWES/MZ/DSUSŁ/2018/4.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jakub@spoldzielnie.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Rompel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(12) 655-10-17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego związanego ze wsparciem z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych (kod CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia) w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3. z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr RPMP.09.03.00-12-0049/16-00.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: oświęcimski Miejscowość: Grojec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wsparcie, profesjonalizacja i rozwój istniejących podmiotów ekonomii społecznej zmierzających do ekonomizacji i poprawy kondycji finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez wybrane mechanizmy i instrumenty wsparcia ukierunkowane na doskonalenie dotychczasowego sposobu świadczenia usług w ramach działań realizowanych przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego związanego ze wsparciem z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych (kod CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia) w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3. z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr RPMP.09.03.00-12-0049/16-00.

Szczegóły zamówienia: Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego na rzecz Spółdzielni Socjalnej prowadzącej działalność w miejscowości Grojec (32-615) polegającego na wsparciu z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Zamawiający oczekuje, że wyżej wymieniony zakres indywidualnego doradztwa specjalistycznego będzie zrealizowany przez Wykonawcę w wymiarze 8 godzin zegarowych ogółem.

Zamawiający oczekuje, że w ramach świadczonego indywidualnego doradztwa specjalistycznego Wykonawca udzieli porad i konsultacji we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych (RODO) w odniesieniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:
a) terminowa realizacja powierzonych zadań,
b) ochrona danych osobowych Uczestników wsparcia (obowiązek zawarcia umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych),
c) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zadań (jeśli dotyczy),
d) dokumentowanie podjętych działań na wzorach otrzymanych od Zamawiającego, w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 roku.

Zamówienie wykonywane będzie w miejscowości Grojec (32-615), w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w innych miejscach uzgodnionych z Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego wsparcia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) Akceptują treść zapytania ofertowego bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
b) Posiadają kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia tj. posiadają minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji usług doradczych z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych lub/i posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 300 godzin usług doradczych z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach:
a) Zmiana terminu realizacji umowy – w sytuacji wszelkich przesłanek związanych z uczestnikami

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:
1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego;
3. Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych usług doradczych zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt. 5.1.b) zapytania ofertowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):
a) Koszt realizacji usługi - Cena
WAGA KRYTERIUM 70 % = 70 pkt.

b) Dyspozycyjność
WAGA KRYTERIUM 30% = 30 pkt.

10. Sposób obliczania

a) Metodologia liczenia punktów w kryterium Cena
najniższa cena ofertowa brutto C min
Co = ------------------------------------------------------ x 70 punktów
cena badanej oferty brutto

b) Metodologia liczenia punktów w kryterium Dyspozycyjność
Dyspozycyjność rozumiana jest jako ile dni roboczych wcześniej należy poinformować Wykonawcę o terminie realizacji przedmiotu zamówienia. Informacja o dyspozycyjności Wykonawcy należy zawrzeć w formularzu ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.
Ocena oferty według tego kryterium:
a) 30 pkt. – 1 dzień
b) 25 pkt. – 2 dni
c) 20 pkt. – 3-4 dni
d) 10 pkt. – 5-7 dni

Wykluczenia

2. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Adres

ks. bpa Władysława Bandurskiego 58/11

31-511 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124237605

NIP

6762293050

Tytuł projektu

MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia

Numer projektu

RPMP.09.03.00-12-0049/16-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

InterLaw Sp. z. o.o. Ul. Nowa 6 lok.1 44-100 Gliwice
11.10.2018r. Godz. 10:33
cena 799,01 zł brutto
Liczba wyświetleń: 196