Strona główna
Logo unii europejskiej

Mechanik konstruktor – umowa zlecenie

Data publikacji: 02.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2018

Numer ogłoszenia

1140781

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wypełniony formularz oferty powinien być dostarczony do siedziby firmy na adres: ul. Klecińskiej 125, 54-413 Wrocław, dopuszcza się dostarczenie oferty drogą elektroniczną na adres: biuro@skytronic.com.pl
2. Oferta powinna być dostarczona do siedziby firmy lub na adres e-mail do dnia: 10 października, godzina: 24:00.
3. Oferty, które będą dostarczane drogą elektroniczną, muszą być dostarczone do siedziby firmy w wersji z oryginalnym podpisem bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną.
4. Oferent jest zobowiązany do rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie Zamawiającego. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone dnia 12 października od godz. 9:15-15:00 w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@skytronic.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Gudaszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

885011080

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie mechanika konstruktora na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 2 godzin dziennie, uśredniony miesięczny wymiar 40 godzin/msc, dotyczącego badań przemysłowych i prac rozwojowych (Łącznie 920 godzin).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisko mechanik konstruktor świadczącego usługi na podstawie umowy zlecenia, dla potrzeb realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie mechanika konstruktora na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 2 godzin dziennie, uśredniony miesięczny wymiar 40 godzin/msc, dotyczącego badań przemysłowych i prac rozwojowych (Łącznie 920 godzin).
Okres realizacji zamówienia: 23 miesiące, jednak nie dłużej niż do 31.08.2020 r.
Dopuszcza się możliwość zatrudnienia 2 osób na tym stanowisku w wymiarze 1 godzin dziennie, uśredniony miesięczny wymiar 20 godzin/msc.
Planowany łączny wymiar czasu pracy w okresie realizacji zamówienia w zakresie prac przemysłowych to maksymalnie 17 miesięcy, 680 godzin.
Planowany łączny wymiar czasu pracy w okresie realizacji zamówienia w zakresie prac rozwojowych to maksymalnie 6 miesięcy, 240 godzin.
Rozliczanie miesięczne na podstawie stawki godzinowej oraz rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy pracownika.
Miejscem świadczenia usługi będzie generalnie siedziba Zamawiającego, jednakże dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, możliwość pracy zdalnej, poza siedzibą Zamawiającego.
Zakres usług / zakres obowiązków:
Zaangażowany Oferent odpowiedzialny będzie za świadczenie usług obejmujących prace przemysłowe dotyczące:
● Wykonania projektu technicznego konstrukcji mechanicznej mocowania i sterowania osprzętem BSP (gimbal, mocowanie kamery) do BSP realizującego inspekcję termowizyjną,
● Budowy i wykonania kolejnych egzemplarzy BSP wraz z osprzętem (część mechaniczna) do BSP realizującego inspekcję termowizyjną.
Zaangażowany Oferent odpowiedzialny będzie za świadczenie usług obejmujących prace rozwojowe dotyczące:
● Testów konstrukcji mechanicznej BSP wraz z osprzętem w locie do BSP realizującego inspekcję termowizyjną,
● Wykonania dokumentacji powykonawczej (Część mechaniczna) do BSP realizującego inspekcję termowizyjną,
● Wykonania projektu technicznego konstrukcji mechanicznej BSP realizującego inspekcję termowizyjną.
Osoba/osoby zaangażowane do świadczenia prac rozwojowych podlegać będą bezpośrednio Kierownikowi Projektu / Liderowi Merytorycznemu.
Wymaga się także, aby wszystkie raporty i sprawozdania wykonane w ramach usługi były ukierunkowane również na praktyczne zastosowanie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia przez Oferenta w czasie trwania projektu przebiegać będzie dwuetapowo, w ramach etapu 1 i 2 projektu, dotyczącego badań przemysłowych i prac rozwojowych, z okresem zaangażowania Oferenta 23 miesiące, jednak nie dłużej niż do 31.08.2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia, wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania Oferenta oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu tj. np. w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu. Umowa będzie obowiązywać przez okres zaangażowania w Projekcie.
Jednakże, w związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania Oferenta oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego przed rozmową kwalifikacyjną.
2. W trakcie analizy ofert Zamawiający może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
3. Rozmowa kwalifikacyjna - zamawiający na podstawie dokumentów załączonych do oferty oraz rozmowy kwalifikacyjnej oceni Oferenta w zakresie następujących umiejętności, wiedzy i doświadczenia:
P1. Doświadczenie w pracy w zespole. Oferent powinien wykazać się dokumentami potwierdzającymi wymagany dorobek zawodowy w tym zakresie.
P2. Umiejętność pilotażu wielowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego. W celu udokumentowania umiejętności wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta lub licencja pilota VLOS.
P3. Biegła wiedza z zakresu budowy i konstrukcji wielowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego. Oferent musi prawidłowo odpowiedzieć na pytanie z zakresu budowy wielowirnikowca. W przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi kryterium będzie uznane za spełnione.
P4. Doświadczenie w konstruowaniu wielowirnikowych bezzałogowych statków powietrznych typu kwadrokopter. Oferent zaprezentuje samodzielnie wykonany projekt kwadrokoptera. W czasie prezentacji Oferent przedstawi i omówi wybrane elementy konstrukcyjne rozwiązania. Przedstawienie takiej prezentacji będzie uznane za spełnione kryterium.
P5. Doświadczenie modelarskie w budowaniu wielowirnikowych bezzałogowych statków powietrznych typu kwadrokopter. Oferent zaprezentuje samodzielnie wykonany model kwadrokoptera. Prezentacja może być wykonana w postaci dokumentacji zdjęciowej, filmu lub rzeczywistego modelu. Przedstawienie takiej prezentacji będzie uznane za spełnione kryterium.
P6. Biegła znajomość środowiska Linux. Oferent musi prawidłowo odpowiedzieć na pytanie z zakresu systemu operacyjnego Linux. W przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi kryterium będzie uznane za spełnione.
P7. Biegła znajomość środowiska LaTeX. Oferent musi prawidłowo odpowiedzieć na pytanie z zakresu pisania dokumentów technicznych w języku LaTeX. W przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi kryterium będzie uznane za spełnione.
P8. Posługiwanie się komputerowymi narzędziami biurowymi w środowisku Linux. Oferent musi prawidłowo, bez korzystania z menu “Help”, wykonać proste zadanie użytkowe (np. związane z formatowaniem tekstu) w pakiecie LibreOffice. W przypadku wykonania zadania prawidłowo kryterium będzie uznane za spełnione.
P9. Umiejętność projektowania w programach typu CAD. Oferent zaprezentuje samodzielnie wykonany rysunek obiektu przestrzennego w programie typu CAD. W czasie prezentacji Oferent przedstawi i omówi trzy różne funkcje służące do uzyskania określonego efektu graficznego. Przedstawienie takiej prezentacji będzie uznane za spełnione kryterium.
P10. Umiejętność czytania schematów urządzeń elektronicznych oraz rysunków technicznych. Oferent musi odnaleźć wskazane elementy na schemacie elektronicznym. W przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi kryterium będzie uznane za spełnione.
P11. Doświadczenie w tworzeniu i konstruowaniu elementów mechanicznych w połączeniu z urządzeniami elektronicznymi. Oferent zaprezentuje samodzielnie zaprojektowane i wykonany elementy mechaniczne (podzespoły). Prezentacja może być wykonana w postaci dokumentacji zdjęciowej, filmu lub rzeczywistego podzespołu. Przedstawienie takiej prezentacji będzie uznane za spełnione kryterium.
P12. Znajomość wymogów technicznych związanych z montażem mechanicznym podzespołów elektronicznych. Oferent musi prawidłowo odpowiedzieć na pytanie z dotyczące montażu mechanicznych podzespołów elektronicznych. W przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi kryterium będzie uznane za spełnione.
Weryfikacja punktów od P1 do P12 będzie przeprowadzana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wymagane jest obligatoryjne spełnienie 11 kryteriów z listy P1 - P12.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:
1. wyższe wykształcenie elektroniczne lub pokrewne,
2. język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,
3. umiejętność programowania.
Oferent winien jest dołączyć do oferty wszelkie dokumenty/referencje, z których będzie wynikało, że posiada wymagane wykształcenie, doświadczenie oraz umiejętności.
Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniobiorcy i innych podmiotów, łącznie z zaangażowaniem w ramach niniejszego projektu nie przekroczy 276 miesięcznie. Warunek ten winien jest być potwierdzony przez Oferenta stosownym oświadczeniem w Załączniku nr 1.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
2. Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
3. Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
4. Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
5. Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
6. Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
7. Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
8. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
9. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
10. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.
11. Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest dołączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać:
a. wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami, CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz wykaz publikacji;
b. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferent - 100 pkt. O wyborze oferty decydować będzie liczba otrzymanych punktów.
2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:
a. Kryterium 1 – cena ofertowa brutto za 1 godzinę pracy Oferenta – waga 40;
b. Kryterium 2 – dyspozycyjność Oferentów - waga 60 ;
3. W Kryterium 1, najwyższą liczbę punktów (40 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
C = (CN / COF) x 40 [pkt]
gdzie: C - oznacza punktową wartość kryterium 1 „Cena ofertowa brutto”,
CN – najniższa cena wśród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu,
COF – cena rozpatrywanej oferty.
4. W kryterium 2 punkty będą przyznawane w następujący sposób:
- dyspozycyjność w dni robocze od godziny 8-12 – 20 punktów
- dyspozycyjność w dni robocze od godziny 8-16 – 40 punktów
- dyspozycyjność w dni robocze od godziny 8-20 – 60 punktów
5. Zamówienie otrzymają oferenci, którzy uzyskają największą liczbę punktów sumy kryteriów nr 1 i 2.
6. W przypadku, gdy dwie oferty lub więcej uzyska tę samą liczbę punktów Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe zmierzające do wyboru najlepszej oferty.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SKY TRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Fabryczna 16H

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

795407401

NIP

8943084919

Tytuł projektu

Opracowanie autonomicznego bezzałogowego statku powietrznego do inspekcji termowizyjnych dużych obiektów inżynieryjnych, w oparciu o technologię sterowania rozmytego.

Numer projektu

RPDS.01.02.01-02-0033/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Paweł D., Wrocław, 09.10.2018 r., 34 zł brutto/godzinę
Liczba wyświetleń: 147