Strona główna
Logo unii europejskiej

Pakiet testów laboratoryjnych dla wymiennika ciepła R744

Data publikacji: 02.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-11-2018

Numer ogłoszenia

1140729

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Valeo Autosystemy Oddział Chłodnic w Skawinie poszukuje wykonawcy pakietu testów laboratoryjnych dla wymiennika ciepła R744 według specyfikacji nr 74104 .
-Test wytrzymałości na zmienne oddziaływanie temperatury mediów roboczych (Temperature Change Test) - 1 test
-Test korozyjny zewnętrzny Neutral Salt Spray ( Neutral Salt Spray) - 1 test
-Test szczelności w warunkach nad- i podciśnienia (Vacuum / Leak Test) - 1 test
-Test sekwencyjny (Sequential Test), - 1 test
-Test wytrzymałości erozyjnej wewnętrzny (Erosion Test - Coolant Side)-1 test
Podana ilość wyżej wymienionych testów może ulec zmianie, wynika to z charakteru badawczo-rozwojowego projektu. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z zamówienia uzupełniającego, gdzie znajdują się wszystkie możliwe zmiany. Zamówienie uzupełniające znajduje się w dalszej części zapytania ofertowego. 2. Dopuszczamy możliwość składania ofert częściowych.
Dane techniczne niezbędne do przygotowania oferty, ze względu na ochronę własności intelektualnych zostaną udostępnione na życzenie oferenta przez prowadzącego projekt, po podpisaniu umowy o poufności, która stanowi Załącznik nr 3.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać pocztą mailową na adres: tomasz.barylka@valeo.com lub tradycyjną pocztą na adres firmy do dnia 03/11/2018. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, zaś od wyników postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza. Ewentualne pytania prosimy kierować do osoby kontaktowej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.barylka@valeo.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Baryłka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48122998141

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5 rodzajów testów laboratoryjnych dla wymienników ciepła R744 według specyfikacji nr 74104.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Skawina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn.” Innowacyjne wymienniki ciepła z naturalnym czynnikiem chłodzącym CO2 – przełomowe technologie dostosowane do pojazdów elektrycznych.” w ramach działania Działania 1.2 Sektorowe programy B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Zamówienie dotyczy wykonania pakietu 5 testów laboratoryjnych dla wymiennika ciepła R744.

Przedmiot zamówienia

Pakiet 5 rodzajów testów laboratoryjnych dla wymiennika ciepła R744 według specyfikacji nr 74104.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Test będą realizowane po podpisaniu umowy w okresie: październik 2018 - czerwiec 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Realizacja 3 zamówień polegających na wykonaniu elementów wymienników ciepła zgodnie z indywidualnym projektem. W ciągu 3 ostatnich lat przed upływem składania ofert. Wymagane oświadczenie własne, lub dokumenty potwierdzające wykonane zamówienia np. referencje, protokół odbioru itp. [Zał. nr 2 - Wykaz zrealizowanych prac].
Nie będzie wymagane złożenie ww dokumentów jeżeli Zamawiający posiada dokumenty potwierdzające te warunki lub zamówienie zrealizowane było na rzecz Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Jednym z głównych warunków podjęcia współpracy jest wyrażenie zgody na przyjęcie terminu płatności realizowanego przez VALEO Autosystemy Sp. z o.o., który wynosi: 60 dni od daty wystawienia faktury, płatne 10-tego lub 20-tego dnia kolejnego miesiąca.​ Kolejnymi warunkami do spełnienia przez dostawcę są poniższe dokumenty (PL/ANG do wyboru), które wymagają uzupełnienia i odesłania do siedziby VALEO Autosystemy Sp. z o.o. W momencie składania oferty na zapytanie, należy wypełnić i przysłać do Zamawiającego Załączniki nr 1, 2, 3, 4, natomiast Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia, zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich Załączników od nr 1 - 9 tj.:
1) Załącznik nr 1 – Oświadczenie do zapytania ofertowego.
2) Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych prac o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia wraz z referencjami lub protokołami odbioru.
3) Załącznik nr 3 – Umowa o poufności NDA/ Confidentiality Agreement Valeo.
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań/ Declaration on no personal or capital links.
5) Załącznik nr 5 – Ogólne Warunki Zakupu/General Terms of Purchase.
6) Załącznik nr 6 - Porozumienie o składaniu zamówień drogą elektroniczną/Dematerialization Form.
7) Załącznik nr 7 – Formularz z danymi kontaktowymi Zamawiającego/ Form with contact details
8) Załącznik nr 8 - Oświadczenie przyjęcia terminu płatności/Payment Period Agreement.
9) Załącznik nr 9 Kodeks postępowania partnerów handlowych/Business Partners Code of Conduct.

Dokumenty zostaną udostępnione na życzenie dostawcy, w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Oferta powinna być ważna minimum 120 dni

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W momencie składania oferty na zapytanie, należy wypełnić i przysłać do Zamawiającego Załączniki nr 1, 2, 3, 4, natomiast Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia, zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich Załączników od nr 1 - 9 tj.:
1) Załącznik nr 1 – Oświadczenie do zapytania ofertowego.
2) Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych prac o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia wraz z referencjami lub protokołami odbioru.
3) Załącznik nr 3 – Umowa o poufności NDA/ Confidentiality Agreement Valeo.
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań/ Declaration on no personal or capital links.
5) Załącznik nr 5 – Ogólne Warunki Zakupu/General Terms of Purchase.
6) Załącznik nr 6 - Porozumienie o składaniu zamówień drogą elektroniczną/Dematerialization Form.
7) Załącznik nr 7 – Formularz z danymi kontaktowymi Zamawiającego/ Form with contact details
8) Załącznik nr 8 - Oświadczenie przyjęcia terminu płatności/Payment Period Agreement.
9) Załącznik nr 9 Kodeks postępowania partnerów handlowych/Business Partners Code of Conduct.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający określa przedmiot zamówienia jako 9 rodzajów testów, ale zastrzega sobie, że w ramach zamówienia uzupełniającego zakupi określoną poniżej ilość każdego rodzaju testu, którą będzie uzupełniał w ramach zapotrzebowania.

-Test szczelności w warunkach nad- i podciśnienia (Vacuum / Leak Test) - 0-2 testy
-Test sekwencyjny (Sequential Test), - 0-1 test

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100% = max 100 punktów

W kryterium cena jest zawsze brana pod uwagę cena netto.
Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana według przedstawionego wzoru:
PKC= CON/COB x 100 pkt
PKC – oznacza punkty kryterium cena,
CON – oznacza cena oferty najkorzystniejszej, czyli najniższej
COB – oznacza cena oferty badanej

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dziękuję za zainteresowanie zapytaniem i proszę o złożenia oferty spełniającej ww. wymagania oraz podpisanie załączonego oświadczenia o braku powiązań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Przemysłowa 3

32-050 Skawina

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

(12) 277 12 39

NIP

6761172723

Tytuł projektu

Innowacyjne wymienniki ciepła z naturalnym czynnikiem chłodzącym CO2 - przełomowe technologie dostosowane do pojazdów elektrycznych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0197/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 178