Strona główna
Logo unii europejskiej

Wymiana 31 dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo w Elblągu

Data publikacji: 02.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-10-2018

Numer ogłoszenia

1140663

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać, w siedzibie Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 19.10.2018 r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z napisem „ Przetarg na roboty budowlane – wymiana 31 dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Zawada w Elblągu ” - wg zał. Nr 1 do SIWZ

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami udzielającymi wyjaśnień są : Sławomir Łopieński, Waldemar Gaik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

nr tel. 55 235 69 02 wew. 248,249

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem przetargu są roboty budowlane - wymiana 31 dźwigów osobowych w budynkach
mieszkalnych w Elblągu, lokalizacja i typ dźwigu (ilość przystanków) wg wykazu Załącznika nr 1
polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu:
- demontażu 31 szt. istniejących dźwigów osobowych,
- dostawy i montażu ogółem 31 szt. dźwigów osobowych w tym 16 szt. dźwigów osobowych
obsługujących poziom „0”. Dokumentację podszybia i pomieszczeń po byłym zsypach dla
dźwigów do poziomu „0” dostarcza Zamawiająca.
- koniecznych robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego.
- wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej,
- uzyskanie wymaganych przepisami prawa dopuszczeń zezwoleń na eksploatację dźwigów
osobowych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych lokalizowanych w Elblągu.

Przedmiot zamówienia

2. Parametry techniczne dźwigów

Wymagania ogólne
Napęd dźwigu musi być tak skonstruowany, aby do minimum ograniczyć emisję hałasu wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zespół napędowy powinien zapewniać dużą trwałość eksploatacyjną przy jednoczesnym niskim zużyciu energii elektrycznej pobieranej w zależności od obciążenia kabiny.
Zespół napędowy nie może przenosić drgań na konstrukcję budynku.
Zakres prac związanych z wymianą dźwigu obejmuje:
- demontaż wszystkich instalacji i elementów istniejącego dźwigu,
- roboty budowlane i instalacyjne w szybach windowych i maszynowniach,
- montaż nowego dźwigu zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającą dokumentacją,
- wykonanie, uzgodnione z UDT dokumentacji rejestracyjnej dźwigu,
- przygotowanie dokumentacji montażowej i odbiorczej po wykonaniu robót zgodnie
wymaganiami UDT w tym zakresie,
- doprowadzenie do odbioru dźwigu przez UDT i wydania decyzji o dopuszczeniu do
eksploatacji,
- uzyskanie w imieniu Zamawiającej książki rewizji dźwigu.

1. Zakres prac remontowych wewnątrz szybu windowego

- oczyszczenie podszybia, naprawa posadzki podszybia.
- naprawa pęknięć i ubytków tynków i betonu,
- zabetonowanie i zatynkowanie zbędnych otworów po zdemontowanych prowadnicach i
innych urządzeniach,
- dwukrotne malowanie farbą niepylącą (emulsyjną) ścian szybu dźwigu,
- wykonanie badań i sprawdzania nowej instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień,
- wykonanie badań i pomiarów zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej wykonanej
instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie,
- wykonanie, badania i sprawdzenia nowej instalacji oświetlenia zgodnie z PN- EN 81.20.
- dla wind zjeżdżających do poziomu 0 wykonanie niezbędnego pogłębienia szybu
windowego dotyczy wind 9,10 i 12 przystankowych , wykonanie drzwi przystankowych
oraz drzwi wejściowych do adaptowanego przedsionka na poziomie „0”.
- szczegółowy zakres prac adaptacyjnych związanych z wykonaniem przystanku na poziomie „0”
określa projekt budowlany który jest integralną częścią specyfikacji.


2. Zakres prac remontowych na zewnątrz szybu windowego.

Zakres prac poza robotami niezbędnymi do wymiany dźwigu obejmuje prace:
- prace demontażowe starego dźwigu. Części zdemontowane z dźwigu zostaną składowane przez
Wykonawcę w kontenerze na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającą.
Wykonawca zobowiązuje się zutylizować na własny koszt i własne ryzyko wszystkie zdemontowane
elementy dźwigu przestrzegając jednocześnie przepisów dotyczących elementów niebezpiecznych
(jak azbest itp.) lub szkodliwych dla środowiska (jak oleje, smary, lampy jarzeniowe, itp.) zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
- naprawa ścian po zdemontowanym osprzęcie lub elementach starego dźwigu,
- naprawa posadzek i prace malarskie w obrębie przystanków po montażu dźwigu. Sposób wykończenia
ścian i kolorystyka muszą być zgodne ze stanem istniejącym.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia robót 02 listopad 2018 r.
Termin zakończenia robót 31 styczeń 2020 r.dokumentacja techniczna znajduje się pod adresem :
http://www.zakrzewo.elblag.pl/1,1295-przetarg_na_wymiane_31_dzwigow_osobowych_w_budynkach_mieszk.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót.
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia .
3.Dysponują osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia.
4.Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC)w zakresie prowadzonej działalności.

Wiedza i doświadczenie

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, robót modernizacyjnych dźwigowych w kraju
(ilość zmodernizowanych dźwigów w latach 2016-2018), odpowiadającej swoim rodzajem i wartością
robotom dźwigowym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi zawodowymi odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone . Zamawiająca wymaga wykazania, że Wykonawca przekaże Zamawiającej oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy z kopia uprawnień i aktualnym ubezpieczeniem.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek , gdy złoży :
a/uwierzytelnione aktualne ksero zaświadczenia Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b/uwierzytelnione aktualne ksero zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłatami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c/uwierzytelnione aktualne ksero ubezpieczenia OC firmy w zakresie prowadzonej działalności

Dodatkowe warunki

Wykonawca spełni warunek jeżeli nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającą.

Warunki zmiany umowy

określone zostały w SIWZ część VII.6 i w projekcie umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty z załącznikami:
a/zakres działalności firmy wraz z jej referencjami,
b/uwierzytelnione ksero lub odpis z właściwego rejestru (KRS) oferenta albo aktualne zaświadczenie o wpisie oferenta do ewidencji działalności gospodarczej, z przedmiotem działania zgodnym z przedmiotem zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i odzwierciedlające aktualnie obowiązujący stan,
c/ dowód upoważnienia osoby/osób podpisujących ofertę i oświadczenia do niej dołączone do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów w zakresie objętym ofertą, o ile upoważnienie takie nie wynika z dołączonego do oferty odpisu z KRS,
d/ wykaz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta w zakresie objętym realizacją zamówienia ,
e/uwierzytelnione aktualne ksero ubezpieczenia OC firmy w zakresie prowadzonej działalności,
f/ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich lat trzech lat (2016-2018) ze wskazaniem inwestora, miejsca prowadzonych robót, zakresu rzeczowego, okresu i czasu realizacji; zaleca się dołączenie referencji; wymóg określony w pkt. f nie dotyczy podmiotów nowo powstałych,
g/uwierzytelnione aktualne ksero zaświadczenia Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
h/uwierzytelnione aktualne ksero zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłatami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
i/oświadczenie, że względem oferenta nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub egzekucyjne,
j/oświadczenie, że w stosunku do osoby oferenta, a w przypadku spółki kapitałowej, udziałowca o pozycji dominującej (analogicznie do pozycji spółki dominującej określonej w art.4 §1 pkt 4 ksh), lub członków zarządu nie jest prowadzone postępowanie karne w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, lub przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, ani też że osoby te nie są karane za popełnienie takich przestępstw,
k/kosztorys ofertowy szczegółowy stanowiący podstawę wynagrodzenia ryczałtowego + płyta CD
l/uwierzytelnione kopie atestów, certyfikatów ,świadectw i aprobat technicznych oraz deklaracji zgodności na materiały, które będą wbudowane w obiekt,
m/ksero uprawnień budowlanych kierownika budowy,
n/zaświadczenie o przynależności do PIIB kierownika budowy,
o/dowód wpłaty wadium.
dodatkowo oświadczenia nr 4,5,6,7,8 będące załącznikami do SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia dotyczących wymiany dźwigów osobowych w odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
a/ Cena - maksymalnie 85 punktów,
b/ Gwarancja na zastosowane urządzenia i wykonane roboty ( powyżej wymaganego minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy): liczba miesięcy, o jaką zostanie przedłużona gwarancja – maksymalnie 10 punktów,
c/ Czas reakcji serwisowej(krótszy niż 12 godzin) – maksymalnie 5 punktów.
2. Ocena oferty dotyczącej wymiany dźwigów będzie określona według formuły:
Cena - cena najniższej oferty dzielona przez cenę oferenta razy 85 pkt,
Gwarancja na urządzenia i wykonane roboty – ilość punktów będzie przyznana w następujący
sposób:
- przedłużenie gwarancji o 6 miesięcy-2 punkty,
- o 12 miesięcy -4 punkty,
- o 18 miesięcy -6 punkty,
- o 24 miesiące -8 punkty,
- o 30 miesięcy -10 punktów.
Deklarując liczbę miesięcy , o jaką zostanie przedłużona gwarancja ( powyżej 36 miesięcy)
Wykonawca zobowiązuje się , że obejmie wykonane roboty i urządzenia dodatkową gwarancją
na wskazaną w ofercie liczbę miesięcy powyżej 36 miesięcy.
Czas reakcji serwisowej – ilość punktów będzie przyznawana w następujący sposób:
- skrócenie czasu reakcji o 2 godziny-1 punkt,
- o 4 godziny -2 punkty,
- o 6 godzin - 3 punkty,
- o 8 godzin - 4 punkty,
- o 10 godzin -5 punktów.
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie może przekroczyć 12 godzin. Przez czas reakcji rozumiany
jest czas pomiędzy wysłaniem przez Zamawiającą zgłoszenia mailowego o awarii na adres poczty
elektronicznej podany przez Wykonawcę , a przyjazdem serwisanta do miejsca montażu windy
i podjęciem czynności zmierzających do jej naprawy. Czas reakcji określa się w pełnych godzinach
zegarowych.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającą osobowo lub kapitałowo.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającą lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającej czynności związane z przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a/uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych,
c/pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d/pozostawianiu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAKRZEWO"

Adres

Robotnicza 246

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

533223370

Fax

552371071

NIP

5780001732

Tytuł projektu

Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Zawada w Elblągu

Numer projektu

POIS.01.03.02-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik Kalinowo 86 07-300 Ostrów Mazowiecka
wartość oferty brutto-4.372.707,48 złotych,
oferta wpłynęła 19.10.2018r.
gwarancja 66 miesięcy,
czas reakcji serwisowej 4 godziny
ocena 99 punktów
Liczba wyświetleń: 216