Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 3/USiebie/OWIS/2018

Data publikacji: 02.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2018

Numer ogłoszenia

1140631

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego,
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona czytelnym podpisem Oferenta lub pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
5. Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość z załącznikami, powinna mieć ponumerowane kartki, a kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
6. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „U siebie – usługi rehabilitacji ruchowej”, należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, pok. 310.
7. Termin składania ofert upływa 9 października 2018 r. o godz. 15.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.
8. Oferty złożone po terminie, niekompletne, przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1-6 nie będą rozpatrywane.
9. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, w których zaproponowana stawka za godzinę realizacji usługi nie przekroczy stawki określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Garbat

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 615 09 78

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacji ruchowej w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych kobiet i mężczyzn - mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku - Zapytanie-rehabilitant

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacji ruchowej w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych kobiet i mężczyzn - mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia.

1) Zakres usług obejmuje:
a) rehabilitacje ruchową (kinezyterapię), mającą na celu przywrócenie lub utrzymanie całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej seniorów objętych wsparciem. Zakres ćwiczeń prowadzony będzie zgodnie z zaleceniami, które osoba niesamodzielna otrzymała od lekarza lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, a które w trakcie trwania projektu nie będą finansowane z NFZ,
b) prezentacje ćwiczeń, które podopieczny będzie mógł wykonać samodzielnie,
c) instruktaż dla rodziny podopiecznego w zakresie samodzielnych ćwiczeń.
2. Zakres wsparcia, wymiar godzinowy oraz sposób rozliczania i dokumentowania realizacji usług zostanie określony indywidualnie w kontrakcie trójstronnym zawartym pomiędzy osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem prawnym), osobą świadczącą usługi rehabilitacyjne oraz Zamawiającym.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku - Zapytanie-rehabilitant

Kod CPV

85312500-4

Nazwa kodu CPV

Usługi rehabilitacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Okres realizacji usług: 21 miesięcy od podpisania umowy
2) Ilość godzin usług: 1260; średnio ok. 60godz/m-c.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne dysponujące personelem spełniającym warunki do samodzielnego udzielania świadczeń określonych w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, którzy spełniają łącznie n/w kryteria:
a) wykształcenie wyższe w zakresie fizjoterapii oraz aktualne prawo do wykonywania zawodu, w tym potwierdzenie opłacania składek do samorządu zawodowego,
b) minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty, w tym min. 1 rok w zakresie rehabilitacji domowej, ambulatoryjnej lub świadczonej w szpitalu na oddziale rehabilitacji, neurologii lub ortopedii,
c) aktualne ubezpieczenie OC działalności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego,
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria formalne - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami,
b) posiadają wymagane kwalifikacje i co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty oraz aktualne prawo do wykonywania zawodu,
c) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzą stosownym oświadczeniem.
2. Kryteria punktowe:
KRYTERIUM 1: Cena usługi – maximum 70 pkt,
KRYTERIUM 2: Doświadczenie w realizacji usług rehabilitacji domowej lub w warunkach ambulatoryjnych lub na szpitalnym oddziale rehabilitacji, neurologii lub ortopedii – maximum 30 pkt.

Zasady oceny kryterium „Cena usługi” – 70 pkt.
C min
X c = ------------ x 70 pkt.
Co
gdzie:
Xc - wartość punktowa ceny
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co - cena w ofercie ocenianej

Zasady oceny kryterium „Doświadczenie w realizacji usług rehabilitacji domowej lub w warunkach ambulatoryjnych lub na szpitalnym oddziale rehabilitacji, neurologii lub ortopedii”- 30 pkt.
- 12 miesięcy – 10 pkt.
- 13 do 24 miesięcy – 20 pkt.
- powyżej 25 miesięcy – 30 pkt.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Adres

Grunwaldzka 235

43-600 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

Numer telefonu

32 615 09 78

Fax

32 615 09 83

NIP

6321775073

Tytuł projektu

U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym.

Numer projektu

RPSL.09.02.05-24-001H/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano ofertę złożoną przez:
PIONMED Monika Piątek, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 215; wpłynęła - 09.10.2018, godz. 10.40; stawka 79,00 zł./1 godzinę usługi.
Liczba wyświetleń: 253