Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi coachingu dla uczestników projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w rodzinach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w powiecie nowodworskim”

Data publikacji: 02.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2018

Numer ogłoszenia

1140447

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową/kurierem w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „COACH – nie otwierać przed ….2018 r. godz. 16:00” pod adresem biura Partnera – Kancelaria Adwokacka Katarzyna Więckowska April24, ul. Biała 3 lok. 52, 00-895 Warszawa. Biuro jest czynne w dni powszednie w godzinach od 8 do 16. Za termin złożenia oferty uważa się datę jej faktycznego wpływu pod ww. adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@kancelaria-wieckowska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Więckowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

500 103 857

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Diagnoza i udzielenie pomocy coachingowej dla uczestników projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w rodzinach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w powiecie nowodworskim”. Uczestnikami projektu są rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkające na obszarach wiejskich w powiecie nowodworskim, woj. mazowieckim – rodziny wielodzietne, ubogie z dziećmi, z osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi, z innymi osobami niesamodzielnymi, w tym rodzice samodzielne wychowujący dzieci. Możliwe jest rozszerzenie obszaru pochodzenia uczestników o tereny wiejskie z przyległych powiatów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: nowodworski Miejscowość: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem działania coacha w projekcie jest pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór coachów do realizacji wsparcia dla uczestników projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w rodzinach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w powiecie nowodworskim” w ramach w ramach Działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Coachowie będą odpowiedzialni za:
1) Zadanie nr 4 w projekcie:
- Rozwijanie kompetencji społecznych dorosłych i dzieci
- Coaching kompetencji społecznych uczestników, w tym np. – zależnie od zidentyfikowanych potrzeb – budowanie pewności siebie, budowanie relacji komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem i konfliktami, asertywność, negocjacje, organizacja czasu.
- Przeprowadzenie testów kompetencji i obserwacji uczestników oraz sporządzenie indywidualnych raportów nt. przyrostu kompetencji każdego z uczestników (po zrealizowanym coachingu w stosunku do sytuacji sprzed udziału w coachingu). Projekt zakłada, że każdy uczestnik uzyska przyrost kompetencji społecznych w zakresie zdiagnozowanych luk kompetencyjnych o co najmniej 50%.
- Przygotowanie i przedłożenie pełnej dokumentacji ze zrealizowanego wsparcia (w tym indywidualne karty uczestników zawierające informacje nt. poszczególnych osób, dzienniki zajęć, listy obecności, karty czasu pracy i protokoły odbioru zlecenia)
Wymiar godzinowy:
- Coaching indywidualny – 8 godz. na uczestnika, łącznie 60 osób (60 os. x 8 godz. = 480 godz.);
- Coaching grupowy – razem ok 6 grup , 10- osobowych, po 32 godz. każda grupa (6 gr x 32 godz. = 192 godz.)

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowy z coachami będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. Wstępnie zakładamy, że coaching dla pierwszych uczestników rozpocznie się na przełomie października i listopada 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby/podmioty spełniające następujące wymagania konieczne:
1.Wymagania konieczne związane z kwalifikacjami i doświadczeniem:
- Wykształcenie wyższe
- Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy coachingowej;
- Co najmniej roczne doświadczenie w pomocy coachingowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- Co najmniej 100 godzin pomocy coachingowej wyświadczonej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby/podmioty spełniające następujące wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe;
- Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy coachingowej;
- Co najmniej roczne doświadczenie w pomocy coachingowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- Co najmniej 100 godzin pomocy coachingowej wyświadczonej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby/podmioty spełniające następujące wymagania konieczne:
1.Wymagania konieczne związane z kwalifikacjami i doświadczeniem:
- Wykształcenie wyższe
- Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy coachingowej
- Co najmniej roczne doświadczenie w pomocy coachingowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- Co najmniej 100 godzin pomocy coachingowej wyświadczonej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2.Inne wymagania konieczne wobec osób/podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia*:
- Obciążenie pracą nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
- Łączne zaangażowanie zawodowe danej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów nie powinno przekraczać 276 godzin miesięcznie, ( dotyczy personelu projektu, niemniej jednak, z uwagi na zapewnienie jakości i efektywności wsparcia, w ramach przedmiotowego projektu dotyczyć również będzie wykonawców/usługodawców),
- Z Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h, o ile zakaz taki nie został wyłączony na podstawie pkt 2 lit.a tiret i-ii.
- Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo
z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne,
- Nie mogą być zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
* Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dobra sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dodatkowe warunki

Inne wymagania konieczne wobec osób/podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia*:
- Obciążenie pracą nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
- Łączne zaangażowanie zawodowe danej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów nie powinni przekraczać 276 godzin miesięcznie, ( dotyczy personelu projektu, niemniej jednak, z uwagi na zapewnienie jakości i efektywności wsparcia, w ramach przedmiotowego projektu dotyczyć również będzie wykonawców/usługodawców),
- Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h, o ile zakaz taki nie został wyłączony na podstawie pkt 2 lit.a tiret i-ii.
- Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo
z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne,
- Nie mogą być zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
* Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Warunki zmiany umowy

1. Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział w wsparciu. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w zajęciach może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku: gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w pomocy coachingowej (przeliczone wg stawki za osobogodzinę). W takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa zawarta z Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeżeli zmianie ulegną stosowne Wytyczne mające zastosowanie do Projektu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
3) zmiany harmonogramu realizacji Projektu wpływającej na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem,
4) zmiany harmonogramu realizacji Projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania Projektu (zmiany harmonogramu płatności).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony formularz oferty ze wskazaniem ceny brutto za godzinę (60 min.) pomocy coachingowej oraz wykształcenia i doświadczenia w zakresie udzielania pomocy coachingowej w zakresie pozwalającym na ocenę spełniania wymagań niezbędnych i kryteriów oceny. Formularz zawiera oświadczenia o spełnianiu innych wymagań koniecznych wobec osób/podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, które również należy przedłożyć.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań koniecznych i kryteriów oceny (np. kopii faktur, rekomendacji/potwierdzeń z instytucji) w ciągu 7 dni od wezwania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszelkie oferty, które nie spełnią warunków koniecznych udziału w postępowaniu lub nie będą kompletne zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej.
Oferty pozostałe zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena brutto za godzinę pomocy coachingowej (60 min)
Możliwość przyznania od 0 do 100 pkt. Kryterium oceniane według wzoru:
(Cena brutto w ofercie z najniższą wskazaną ceną spośród złożonych ofert x 100) / cena brutto w ofercie ocenianej)
2) Udzielenie przez oferenta wsparcia coachingowego wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji wsparcia dla uczestników projektu dofinansowywanego ze środków RPO lub POWER
Możliwość przyznania dodatkowych 10 pkt

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 110, a minimalna - 0.

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE ANTIDOTUM

Adres

Warszawska 42/brak

05-180 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

227855024

Fax

227855024

NIP

5311637156

Tytuł projektu

Aktywizacja społeczno-zawodowa w rodzinach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie nowodworskim.

Numer projektu

RPMA.09.01.00-14-A538/18-00
Liczba wyświetleń: 528