Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr EFS/5/2018/BK dostawa sprzętu IT w zwiazku z realizacją projektu "Akademia Nauki i Kreatywności"

Data publikacji: 01.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2018

Numer ogłoszenia

1140354

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
• osobiście w siedzibie zamawiającego: sekretariat (pokój 31) w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg. Godziny urzędowania: 8.00-16.00
• pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Oferty należy składać do 9.10.2018 r. włącznie do godziny 13.00. Oferty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi 9.10.2018 o godz. 13.30.
Na kopercie należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr EFS/5/2018/BK.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Bednarczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

55 611 20 59

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę, transport, instalację, wykonanie testów sprzętu IT do siedziby Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją:
a) tablica multimedialna (2 sztuki) z projektorem (2 sztuki) i zestawem do zawieszenia (2 sztuki);
b) laptop – 5 sztuk;
c) wizualizer - 1 sztuka;
d) aparat fotograficzny z funkcją nagrywania – 1 sztuka;
e) laptop z oprogramowaniem – 1 sztuka;

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku "zapytanie ofertowe" i w załączniku nr 1 - specyfikacja.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę, transport, instalację, wykonanie testów sprzętu IT do siedziby Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją:
a) tablica multimedialna (2 sztuki) z projektorem (2 sztuki) i zestawem do zawieszenia (2 sztuki);
b) laptop – 5 sztuk;
c) wizualizer - 1 sztuka;
d) aparat fotograficzny z funkcją nagrywania – 1 sztuka;
e) laptop z oprogramowaniem – 1 sztuka;

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku "zapytanie ofertowe" i w załączniku nr 1 - specyfikacja.

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa zrealizowana będzie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Informacja o sposobie przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz
z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli oferta złożona przez Wykonawcę prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z uprawnieniem do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
6. Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą być przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” (podpis i data poświadczenia).
7. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz
z ich tłumaczeniem na język polski.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę były ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
9. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Formularz oferty na wzorze stanowiącym - Załącznik nr 2.
2. Informacje dotyczące proponowanego sprzętu – Załącznik nr 3.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 4.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty oraz sposobu przyznawania punktacji:
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
Cena brutto - 70%
Okres gwarancji - 30%

2) Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = Cx70% + Gx30%, gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
G – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium - okres gwarancji

3) Cena brutto (C)
Zamawiający przyzna punkty według wzoru:


cena brutto oferty najtańszej
C = _____________________________________ x 100

cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku (wg reguły matematycznej).

4) Okres gwarancji (G)
Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie informacji podanej w załączniku nr 2 dostarczonym przez Wykonawcę. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji ponad minimalny okres gwarancji dla poszczególnych pozycji zamówienia podany w specyfikacji (załącznik nr 1).
Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:
Wydłużenie gwarancji o 1 do 6 miesięcy: 50 pkt
Wydłużenie okresu gwarancji o więcej niż 6 miesięcy: 100 pkt

5) Suma punktów otrzymanych za kryterium cena (C) i okres gwarancji (G) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej, stanowić będzie końcową ocenę oferty.
6) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
7) Jeżeli nie będzie możliwe wybranie najkorzystniejszej oferty ze względu na równą liczbę punktów uzyskaną w wyniku oceny ofert, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na taką samą cenę ofertową, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie dodatkowym (wskazanym przez Zamawiającego) do złożenia dodatkowych ofert cenowych. Składając ofertę dodatkową, wykonawca nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie pierwotnej.

Wykluczenia

Warunki wykluczenia z postępowania
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiących załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO / CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU

Adres

pl. Plac Kazimierza Jagiellończyka 1

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

556112050

Fax

556112060

NIP

5780014019

Tytuł projektu

Akademia Nauki i Kreatywności

Numer projektu

RPWM.02.02.02-28-0004/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W związku z przekroczeniem przez wszystkich oferentów kwoty, którą Zamawiający dysponuje na zakup sprzętu nie dokonano oceny ofert i nie udzielono zamówienia w postępowaniu nr EFS/5/2018/BK.
Liczba wyświetleń: 497