Strona główna
Logo unii europejskiej

Stworzenie stanowisk badawczych na potrzeby prowadzenia prac B+R w badań w tematyce elastycznego - źródła napięcia (precyzyjny układ pomiaru charakterystyk materiałów magnetycznych)- PLCRC/2830701/06/2924/2018

Data publikacji: 01.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2018

Numer ogłoszenia

1140336

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 09.10.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Precyzyjny układ pomiaru charakterystyk materiałów magnetycznych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa precyzyjnego układu pomiaru charakterystyk materiałów magnetycznych niezbędnego do budowy stanowiska do badań systemów zasilania i urządzeń elektrycznych.

Przedmiot zamówienia

Precyzyjny układ pomiaru charakterystyk materiałów magnetycznych, o następujących parametrach:
1. typy mierzonych parametrów materiałów magnetycznych: maksymalna indukcja nasycenia (Bs), indukcja remanencji (Br), maksymalne natężenie pola (Hs), natężenie koercji (Hc), współczynnik indukcji remanencji do indukcji nasycenia (Br/Bs), przenikalność magnetyczna względna (μr), straty mocy w materiale, przenikalność magnetyczną rzeczywistą i urojoną (μ’, μ’’), kąt stratności (tanδ),
2. typy wyświetlanych charakterystyk materiałów magnetycznych: pętla magnesowania B-H, przebieg prądu wymuszenia, przebieg napięcia indukowanego, przebieg strumienia magnetycznego w rdzeniu, przebieg zmienności indukcji w czasie,
3. zakres częstotliwości pomiarowych: od co najmniej 10Hz do maksymalnie 1MHz dla przebiegów sinusoidalnych i prostokątnych o co najmniej jednym wypełnieniu D=50%,
4. maksymalna dopuszczalna amplituda indukowanego napięcia pomiarowego: co najmniej ± 150V,
5. możliwość pomiaru elementów 2-zaciskowych (dławików) i 4-zaciskowych (transformatory),
6. sygnał wymuszenia pomiaru: maksymalna amplituda napięcia co najmniej ±70V oraz maksymalna amplituda prądu wymuszenia co najmniej ±5A w zakresie częstotliwości co najmniej 50Hz – 100kHz,
7. rozdzielczość układu pomiarowego: co najmniej 12 bitów,
8. dedykowana komora lub przystawka pomiarowa zapewniająca poprawne przeprowadzenie pomiarów oraz ochronę użytkownika w trakcie ich wykonywania,
9. jeżeli dotyczy: okablowanie układu pomiarowego dostosowane do napięciowych i prądowych wymagań pomiarowych,
10. jeżeli dotyczy: oprogramowanie do obsługi miernika z zewnętrznego komputera,
11. gwarancja nie krótsza niż 24 m-ce od momentu do daty dostawy urządzenia, czas naprawy usterek nie dłuższy niż 4 tygodnie od daty zgłoszenia,
12. bezpłatne przeglądy serwisowe, jeśli wymagane, w miejscu instalacji urządzenia przez okres gwarancji.

Kod CPV

38500000-0

Nazwa kodu CPV

Aparatura kontrolna i badawcza

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Do 20 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najwyższej wartości współczynnika P.
Wartość P zależy od sumy A i B
P = A + B,
gdzie A oblicza się według wzoru
A=0,9∙najniższa cena ze wszystkich ofert/cena analizowanej oferty,
B przyjmuje wartość z zakresu 0,00 do 0,10 w zależności od spełnienia dodatkowego wymagania:
 0,1 - okres gwarancji rozszerzony do min. 36 miesięcy od daty dostawy urządzenia.
 0,0 – okres gwarancji jest krótszy niż 36 miesięcy
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 223