Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/1B/2018/BK - usługi edukacyjne w projekcie "Akademia Nauki i Kreatywności"

Data publikacji: 01.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2018

Numer ogłoszenia

1140334

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje ICT oraz zajęć pozaszkolnych kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego im. Kaprów Polskich w Suchaczu, zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Projekt jest realizowany od 1.07.2018 do 30.09.2019 r. Zamówienie realizowane będzie w okresie październik – grudzień 2018 r., styczeń – czerwiec 2019 r. Zajęcia pozalekcyjne realizowane będą w dni realizacji zajęć dydaktycznych, wynikających z organizacji roku szkolnego. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym im. Kaprów Polskich w Suchaczu. Zajęcia pozaszkolne odbędą się w weekendy w siedzibie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.
3. Godzinę zajęć należy rozumieć jako godzinę dydaktyczną, tj. 45 min.
4. Ostateczne terminy i godziny realizacji zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na następne 4 tygodnie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, każdorazowo zmiana harmonogramu będzie uzgadniana z Wykonawcą usługi minimum 3 dni przed terminem, którego dotyczą zmiany. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe) Zamawiający może odwołać zajęcia na dzień przed terminem realizacji danej części usługi.
6. Wykonawca musi dysponować osobą bezpośrednio realizującą przedmiot zamówienia, która spełnia łącznie warunki opisane w pkt. 10 każdej części zamówienia.
7. Zamawiający wymaga, by zajęcia realizowane w danej części Szczegółowego Opisu Zamówienia realizowane były przez jednego (tego samego) Wykonawcę. W razie braku możliwości przeprowadzenia zajęć w danym terminie Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo osoby o kwalifikacjach odpowiadających minimalnym wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. O zastępstwie oraz kwalifikacjach zastępcy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego przed realizacją zajęć (z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem). W razie stwierdzenia, że zastępca nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym Zamawiający nie wyrazi zgody na zastępstwo, a Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić realizację zajęć przez inną, spełniającą wymagania kwalifikacyjne, osobę.
8. Zamawiający wymaga, by prowadzący korzystał z dostępnych narzędzi i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” - szczegółowy spis ww. narzędzi i pomocy dydaktycznych Zamawiający zobowiązuje się przekazać co najmniej 7 dni przed realizacją pierwszych zajęć.
9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zajęć według zaleceń Zamawiającego.
10. Zamawiający wymaga, by wykonawca stosował się do zasad promocji projektów i informował o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad równościowych podczas realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnianiem przekazu równych szans kobiet i mężczyzn.
11. Wykonawca lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia musi spełniać kryteria określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”, a w szczególności musi dysponować możliwością wykazania, iż realizując zamówienie zgodnie z harmonogramem projektu nie przekroczy limitu łącznego czasu pracy, tj. 276 godzin miesięcznie (dot. łącznego zaangażowania zawodowego ww. osób w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań z innych źródeł).
12. Zamawiający zastrzega, że jeżeli w trakcie realizacji zajęć zaistnieją dodatkowe okoliczności powodujące konieczność modyfikacji koncepcji prowadzenia zajęć, szczególnie aby zapobiec ewentualnemu nieosiągnięciu celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób nadzorujących realizację projektu o takiej sytuacji i do wdrożenia w porozumieniu z Zamawiającym odpowiedniej modyfikacji.
13. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które ofertę może złożyć jeden Wykonawca. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część zamówienia.
14. Warunki płatności – 30 dni po otrzymaniu faktury lub wystawienia rachunku przez Wykonawcę, (w przypadku podmiotów podlegających ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - ustawa z dnia 10.10.2002 r. Dz.U. z 2017 poz. 847 z późniejszymi zmianami - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w następujący sposób /wg wyboru wykonawcy/:
• pocztą elektroniczną na adres aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl
• osobiście w siedzibie zamawiającego: Sekretariat (pokój 31), Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg. Godziny urzędowania: 8.00-16.00
• pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Oferty należy składać do 09.10.2018 r. włącznie do godziny 9.00. Oferty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
W temacie wiadomości należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr EFS/1B/2018/BK.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Bednarczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

55 611 20 59

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje ICT oraz zajęć pozaszkolnych kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego im. Kaprów Polskich w Suchaczu, zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg, Suchacz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje ICT oraz zajęć pozaszkolnych kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego im. Kaprów Polskich w Suchaczu, zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Zajęcia pozalekcyjne ICT (30 godz.)

Zamówienie obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych – z zakresu ICT, dla uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego im. Kaprów Polskich w Suchaczu (ok. 10-15 osób w 1 grupie szkoleniowej).
Zajęcia realizowane będą na terenie wskazanej szkoły, dla uczniów klas I-VII, średnio po 2 godziny (1 godz. dla grupy A, 1 godz. dla grupy B). Grupa składać się będzie z uczniów różnych klas (grupa I – klasa I-III); grupa II klasa IV-V, grupa III – klasa VI-VII). Łącznie Zamawiający przewiduje ok. 30 spotkań ( 12 w roku 2018 w okresie październik- grudzień i 18 w roku 2019 w okresie styczeń - czerwiec).
Zajęcia będą miały charakter otwarty, wezmą w nich udział nauczyciele z ww. szkoły.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Zajęcia pozaszkolne - Warsztaty ruchowe usprawniające myślenie, podczas których będą wykorzystywane elementy teatralne oraz gry i zabawy pobudzające pracę mózgu (np. nauka żonglowania) (18 godz.)
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Zamówienie obejmuje realizację warsztatów usprawniających myślenie, podczas których będą wykorzystywane elementy teatralne dla uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego im. Kaprów Polskich w Suchaczu (ok. 10-15 osób w 1 grupie szkoleniowej). Grupa składać się będzie z uczniów różnych klas (grupa I – klasa I-III); grupa II klasa IV-V, grupa III – klasa VI-VII).
Zajęcia realizowane będą w soboty w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zrealizowanych zostanie średnio 10 sobotnich spotkań, ok. 1 w miesiącu (październik 2018 – czerwiec 2019). Łącznie podczas spotkań odbędzie się 6 godz. zajęć dla każdej grupy. Łącznie Zamawiający przewiduje 18 godz. zajęć.
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2).
3. Zgoda osoby/osób realizującej przedmiot zamówienia (Załącznik nr 3) .
4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 4)
5. Podpisane CV osoby wskazanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć, z którego wprost wynika, że spełnia warunki zawarte w szczegółowym opisie zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia w okresie październik 2018 - czerwiec 2019. Szczegółowy zakres znajduje się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymagania dotyczące poszczególnych zamówień znajdują się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Wiedza i doświadczenie

Wymagania dotyczące poszczególnych zamówień znajdują się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Dodatkowe warunki

Sposób przygotowania oferty.
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz
z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa jest ceną brutto, to znaczy obejmuje wszystkie daniny publiczne (podatki i składki) mające zastosowanie – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również podatek VAT, a w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej również składki ZUS Zleceniodawcy, zgodnie z obowiązującym w danym okresie prawodawstwem i statusem podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym danej osoby.
4. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z uprawnieniem do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
5. Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą być przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” (podpis i data poświadczenia). W przypadku złożenia Oferty w formie elektronicznej wszystkie dokumenty należy złożyć w formie skanu. CV osób bezpośrednio wykonujących zamówienie muszą być podpisane przez te osoby.
6. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz
z ich tłumaczeniem na język polski.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę były ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
8. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
9. Zamawiający zawrze umowę zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, z uwzględnieniem harmonogramu realizacji zajęć.
10. Wykonawca ma obowiązek przedstawić zgodę osoby/osób realizującej przedmiot zamówienia, zgodną z załącznikiem nr 3. Przedstawienie zgody nie jest wymagane w sytuacji, kiedy wykonawca składa ofertę wyłącznie w jednej części i sam będzie wykonywać przedmiot zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Przewidywane zmiany do umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian w treści zawartej umowy:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych leżących po stronie beneficjentów;
b) zmiana warunków realizacji umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia bądź zmiany wytycznych EFS bądź bezpośrednich zaleceń/decyzji IZ/IP RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
c) zmiana osoby/osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że zmiany umowy nie wymaga sytuacja, o której mowa w pkt. 5 podpunkt 7 zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2).
3. Zgoda osoby/osób realizującej przedmiot zamówienia (Załącznik nr 3) .
4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 4)
5. Podpisane CV osoby wskazanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć, z którego wprost wynika, że spełnia warunki zawarte w szczegółowym opisie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty oraz sposób przyznania punktacji:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za 1 godzinę zajęć (45 minut) 60% = 60 pkt
2. Doświadczenie 40% = 40 pkt
2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = C + D
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
D – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie
3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej
Liczba punktów = ____________________________________ x 60
cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku (wg reguły matematycznej).

4. Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) oraz CV. Za doświadczenie dydaktyczne zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

1. Dla części I
1.Podkryterium I - doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi/młodzieżą
powyżej 3 lat do 6 lat = 2 pkt
powyżej 6 lat do 10 lat = 4 pkt
powyżej 10 lat i więcej = 6 pkt
2.Podkryterium II - doświadczenie metodyczne
powyżej 2 lat do 5 lat = 2 pkt
powyżej 5 lat do 7 lat = 4 pkt
powyżej 7 lat do 9 lat = 6 pkt
powyżej 9 lat i więcej = 8 pkt

2. Dla części II
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć teatralnych z dziećmi/młodzieżą
powyżej 3 lat do 5 lat = 2 pkt
powyżej 5 lat do 7 lat = 4 pkt
powyżej 7 lat i więcej = 6 pkt

5. Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną obliczone według wzoru:

oferta badana
Liczba punktów = ____________________________________________________________ x 40
oferta z największą liczbą punktów za doświadczenie dydaktyczne

6. Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz doświadczenie dydaktyczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
7. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą łączną liczbą punktów.

Wykluczenia

Warunki wykluczenia z postępowania:
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiących załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO / CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU

Adres

pl. Plac Kazimierza Jagiellończyka 1

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

556112050

Fax

556112060

NIP

5780014019

Tytuł projektu

Akademia Nauki i Kreatywności

Numer projektu

RPWM.02.02.02-28-0004/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Zajęcia pozaszkolne - Warsztaty ruchowe usprawniające myślenie, podczas których będą wykorzystywane elementy teatralne oraz gry i zabawy pobudzające pracę mózgu (np. nauka żonglowania) (18 godz.)
Edyta Strumińska
Oferta została złożona w dniu 09.10.2018.
Cena brutto oferty 100 zł/h. Całość zamówienia (18h) – 1800 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 366