Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR EFS/MJE/5/BK Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje matematyczne i ICT zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Myśleć jak Einstein ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 01.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2018

Numer ogłoszenia

1140316

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje matematyczne i ICT zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Myśleć jak Einstein” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Projekt jest realizowany od 01.09.2018 do 30.09.2019 r. Zamówienie realizowane będzie w okresie październik – grudzień 2018 r., styczeń – czerwiec 2019 r. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rogajnach.
3. Godzinę zajęć należy rozumieć jako godzinę dydaktyczną, tj. 45 min.
4. Ostateczne terminy i godziny realizacji zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na następne 4 tygodnie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, każdorazowo zmiana harmonogramu będzie uzgadniana z Wykonawcą usługi minimum 3 dni przed terminem, którego dotyczą zmiany. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe) Zamawiający może odwołać zajęcia na dzień przed terminem realizacji danej części usługi.
6. Wykonawca musi dysponować osobą bezpośrednio realizującą przedmiot zamówienia, która spełnia łącznie warunki opisane w pkt. 10 każdej części zamówienia.
7. Zamawiający wymaga, by zajęcia realizowane w danej części Szczegółowego Opisu Zamówienia realizowane były przez jednego (tego samego) Wykonawcę. W razie braku możliwości przeprowadzenia zajęć w danym terminie Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo osoby o kwalifikacjach odpowiadających minimalnym wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. O zastępstwie oraz kwalifikacjach zastępcy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego przed realizacją zajęć (z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem). W razie stwierdzenia, że zastępca nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym Zamawiający nie wyrazi zgody na zastępstwo, a Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić realizację zajęć przez inną, spełniającą wymagania kwalifikacyjne, osobę.
8. Zamawiający wymaga, by prowadzący korzystał z dostępnych narzędzi i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu „Myśleć jak Einstein” - szczegółowy spis ww. narzędzi i pomocy dydaktycznych Zamawiający zobowiązuje się przekazać co najmniej 7 dni przed realizacją pierwszych zajęć.
9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zajęć według zaleceń Zamawiającego.
10. Zamawiający wymaga, by wykonawca stosował się do zasad promocji projektów i informował o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad równościowych podczas realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnianiem przekazu równych szans kobiet i mężczyzn.
11. Wykonawca lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia musi spełniać kryteria określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”, a w szczególności musi dysponować możliwością wykazania, iż realizując zamówienie zgodnie z harmonogramem projektu nie przekroczy limitu łącznego czasu pracy, tj. 276 godzin miesięcznie (dot. łącznego zaangażowania zawodowego ww. osób w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań z innych źródeł).
12. Zamawiający zastrzega, że jeżeli w trakcie realizacji zajęć zaistnieją dodatkowe okoliczności powodujące konieczność modyfikacji koncepcji prowadzenia zajęć, szczególnie aby zapobiec ewentualnemu nieosiągnięciu celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób nadzorujących realizację projektu o takiej sytuacji i do wdrożenia w porozumieniu z Zamawiającym odpowiedniej modyfikacji.
13. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które ofertę może złożyć jeden Wykonawca. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część zamówienia. Ze względu na realizację zajęć w tym samym czasie, jedna osoba prowadząca zajęcia może realizować maksymalnie jedną część zamówienia.
14. Warunki płatności – 30 dni po otrzymaniu faktury lub wystawienia rachunku przez Wykonawcę, (w przypadku podmiotów podlegających ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - ustawa z dnia 10.10.2002 r. Dz.U. z 2017 poz 847 z późniejszymi zmianami - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w następujący sposób /wg wyboru wykonawcy/:
• pocztą elektroniczną na adres agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl
• osobiście w siedzibie zamawiającego: Sekretariat (pokój 31), Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg. Godziny urzędowania: 8.00-16.00
• pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Oferty należy składać do 10.10.2018 r. włącznie do godziny 10.00. Liczy się data wpływu - oferty, które wpłyną po upływie tego terminu, nie będą rozpatrywane.
W temacie wiadomości należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr EFS/MJE/5/BK.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Tkaczuk-Jans

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604360841

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje matematyczne oraz ICT zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Myśleć jak Einstein” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: elbląski Miejscowość: Rogajny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje matematyczne oraz ICT zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Myśleć jak Einstein” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rogajnach.

Przedmiot zamówienia

ZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Zajęcia pozalekcyjne matematyczne (60 godz.)
Zamówienie obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych – matematycznych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rogajnach.
Zajęcia realizowane będą na terenie wskazanej szkoły, dla uczniów klas VI-VIII.
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku "zapytanie ofertowe".

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Zajęcia pozalekcyjne ICT (60 godz.)
Zamówienie obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych – z zakresu ICT, dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rogajnach.
Zajęcia realizowane będą na terenie wskazanej szkoły, dla uczniów klas VI-VIII.
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2).
3. Zgoda osoby/osób realizującej przedmiot zamówienia (Załącznik nr 3) .
4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 4)
5. Podpisane CV osoby wskazanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć, z którego wprost wynika, że spełnia warunki zawarte w szczegółowym opisie zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia w okresie październik 2018 - czerwiec 2019. Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Wykluczenia

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO / CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU

Adres

pl. Plac Kazimierza Jagiellończyka 1

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

556112050

Fax

556112060

NIP

5780014019

Tytuł projektu

Myśleć jak Einstein

Numer projektu

RPWM.02.02.01-28-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I – Zajęcia pozalekcyjne matematyczne
Na część I wpłynęła oferta złożona przez Sylwię Łaskowską
data wpłynięcia oferty: 08.10.2018,
cena za 1 godz. dyd. 130,00 zł/brutto
Oferta była kompletna, zawierała wypełnione wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty w tym:
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Załącznik nr 3 – zgodę osoby realizującej przedmiot zamówienia
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
5. CV
Oferent spełniał warunki udziału postawione przez Zamawiającego.
Cena brutto oferty 130 zł/h. Całość zamówienia (60h) – 7800 zł brutto.
Liczba punktów uzyskanych przez Oferenta w wyniku oceny zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w zapytaniu ofertowym – 100/100

Część II – Zajęcia pozalekcyjne ICT
Brak ofert
Liczba wyświetleń: 282