Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu technologii sterowania dla bezzałogowych statków powietrznych bazującej na logice rozmytej FLC

Data publikacji: 01.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2018

Numer ogłoszenia

1140302

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego w dniach od 1 października 2018r. do 9 października 2018r. do godziny 16.00:
• elektronicznie za pomocą poczty e-mail: biuro@skytronic.com.pl, lub
• w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego (ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław) w godzinach od 10:00 -16:00.
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (tj. do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty).
4. Termin związania ofertą: 60 dni.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2018r. o godzinie 10.00 w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców elektronicznie na adres e-mail, wskazany w ofercie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@skytronic.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Gudaszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

885011080

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup technologii sterowania dla bezzałogowych statków powietrznych bazującej na logice rozmytej FLC na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. „Identyfikacja przestrzeni 3D za pomocą BSP i budowa wirtualnej struktury w wydajnej reprezentacji w postaci drzew ósemkowych”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup technologii sterowania dla bezzałogowych statków powietrznych bazującej na logice rozmytej FLC na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. „Identyfikacja przestrzeni 3D za pomocą BSP i budowa wirtualnej struktury w wydajnej reprezentacji w postaci drzew ósemkowych”.
Planowana do zakupu technologia musi mieć postać określoną w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej tj. musi być w jednej z form :
a) prawa własności przemysłowej,
b) wyników prac rozwojowych,
c) wyników badań przemysłowych,
d) nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Technologia winna wprowadzać nieoferowane dotychczas na rynku korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych.
Technologia sterowania dla bezzałogowych statków powietrznych powinna uwzględniać lepsze od dzisiaj wykorzystywanych przybliżenia parametrów lotu, pozwolić na zwiększenie stabilizacji lotu i odporności na zmiany parametrów takich jak: masa, środek ciężkości, wymiary podczas lotu.
Płatność wynagrodzenia nastąpi w równych ratach, których terminy płatności przypadną na poszczególne kwartały realizacji projektu pt. „Identyfikacja przestrzeni 3D za pomocą BSP i budowa wirtualnej struktury w wydajnej reprezentacji w postaci drzew ósemkowych”, tzn.: IV kw. 2018 r., I kw. 2019 r. , II kw. 2019 r., III kw. 2019 r., IV kw. 2019 r., I kw. 2020 r. Po zapłacie ostatniej z rat Zamawiający stanie się właścicielem praw do technologii.
Do czasu zapłaty ostatniej z rat, o których mowa powyżej, Oferent udzieli Zamawiającemu zezwolenia na korzystanie z technologii na potrzeby realizacji projektu.
Oferent zagwarantuje możliwość nabycia praw własności do technologii przez Zamawiającego w dowolnym okresie realizacji zamówienia.
Jeżeli prawa własności intelektualnej mają charakter utworu, Oferent przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe po całkowitej spłacie łącznej wartości wynagrodzenia brutto.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup technologii sterowania dla bezzałogowych statków powietrznych bazującej na logice rozmytej FLC na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. „Identyfikacja przestrzeni 3D za pomocą BSP i budowa wirtualnej struktury w wydajnej reprezentacji w postaci drzew ósemkowych”.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności
2. W zawartej umowie Strony ustalą terminy płatności w ratach, w których dokonywane będą płatności z tytułu zakupu technologii.
3. Oferent zezwoli Zamawiającemu na korzystanie z technologii w okresie realizacji projektu i do czasu zapłaty ostatniej raty płatności. W dniu płatności ostatniej z rat wynagrodzenia Oferenta, prawa majątkowe do technologii staną się własnością Zamawiającego.
4. Planowany termin podpisania Umowy w ciągu 14 dni roboczych od wyboru Wykonawcy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniające poniższe kryteria, którzy:
1. są jedynymi uprawnionymi do technologii, do której mają wszystkie prawa własności intelektualnej, a prawa dotyczące technologii nie są obciążone żadnymi prawami i roszczeniami wobec osób trzecich,
2. posiadają dokumentację rozwiązań stanowiących technologię, w której skład wchodzą (jeśli dotyczy): opisy wraz z ewentualnymi rysunkami, jak również wszystkie posiadane przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy informacje i doświadczenia techniczne potrzebne do korzystania z technologii, w tym wyniki badań i prób, obliczenia i schematy i inną dokumentację techniczną, jak również wykaz twórców wraz z ich wkładem w powstanie technologii,
3. dysponują potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym realizację przedmiotu Zamówienia,
4. zapewnią możliwość zapłaty wynagrodzenia za Przedmiot umowy w ratach przez okres realizacji Zamówienia (18 miesięcy licząc od dnia udzielenia Zamówienia).
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta, zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana w/g formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

Warunki zmiany umowy

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia z Zamawiającym niezwłocznie po wybraniu oferty. Ewentualne zmiany zapisów zawartej umowy będą dokonywane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
e) zmian umowy o dofinansowanie projektu, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
f) zmian w projekcie w wyniku decyzji Instytucji zawierającej z Zamawiającym umowę o dofinansowanie projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy przygotować na formularzu dołączonym do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Do oferty dołącza się wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Oferta musi być podpisana przez Oferenta (upoważnionego przedstawiciela Oferenta), a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres mailowy biuro@skytronic.com.pl. Oferty, które będą dostarczane drogą elektroniczną, muszą być dodatkowo dostarczone osobiście lub pocztą do siedziby firmy w wersji z oryginalnym podpisem.
5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie do wyników postępowania.
6. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
a) pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer faksu, cenę całkowitą netto oraz cenę brutto.
b) datę sporządzenia oferty i termin ważności oferty,
c) warunki i terminy płatności,
d) dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
e) pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do wystawienia oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: cena brutto - waga 100%.
2. Punktacja w poszczególnych kategoriach zostanie obliczona w/g następującego wzoru: Kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)
3. Sposób oceny ofert: C = (Cn / Cb) x 100, gdzie:
Cn - najniższa oferowana cena brutto,
Cb - cena brutto oferty badanej
2. Cena podlegająca ocenie będzie ceną brutto wyrażoną w złotych polskich,
3. Cena brutto oferty uwzględnienia podatek od towarów i usług (VAT).
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która zdobędzie najwięcej punktów zgodnie z punktacją wskazaną powyżej.
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta, zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana w/g formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SKY TRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Fabryczna 16H

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

795407401

NIP

8943084919

Tytuł projektu

Identyfikacja przestrzeni 3D za pomocą bezzałogowego statku powietrznego i budowa wirtualnej struktury w wydajnej reprezentacji w postaci drzew ósemkowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0875/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Wrocławska, data wpłynięcia 05.10.2018r. Cena netto: 160 787,22 PLN , Cena brutto: 197 768,28 PLN
Liczba wyświetleń: 355