Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe z dn. 29.09.2018

Data publikacji: 29.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-10-2018

Numer ogłoszenia

1140171

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego wskazany w punkcie A, w kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert, zawierającej oznaczenie: „Oferta - Internacjonalizacja.”.
2. Oferty należy składać w siedzibie firmy. Godziny pracy firmy: 10:00 – 16:00 w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Termin składania ofert: do dn. 08.10.2018r., do godz. 10:00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej. W takim przypadku oferta musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
6. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@neutrica.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Gąsiorowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502-213-288

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących Zadań:

Zadanie 1: Opracowanie Identyfikacji Wizualnej Produktu dla Internacjonalizacji.
Zadanie 2: Produkcja indywidualnych materiałów promocyjnych.
Zadanie 4: Organizacja misji gospodarczej do Berlina (listopad – grudzień 2018)
Zadanie 5: Organizacja misji gospodarczej do Szwajcarii (czerwiec – sierpień 2019)
Zadanie 6: Organizacja misji gospodarczej do Izraela (jesien 2019)
Zadanie 8: Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących Zadań:

Zadanie 1: Opracowanie Identyfikacji Wizualnej Produktu dla Internacjonalizacji.
Zadanie 2: Produkcja indywidualnych materiałów promocyjnych.
Zadanie 4: Organizacja misji gospodarczej do Berlina (listopad – grudzień 2018)
Zadanie 5: Organizacja misji gospodarczej do Szwajcarii (czerwiec – sierpień 2019)
Zadanie 6: Organizacja misji gospodarczej do Izraela (jesien 2019)
Zadanie 8: Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Poboczne: 22462000-6 – materiały reklamowe, 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminach zgodnych z Załącznikiem nr 2 do Zapytania. Termin wykonania ostatniej usługi – maksymalnie do 08.02.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Zapytaniu:

c. Spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1) Pięć usług w zakresie internacjonalizacji (tj. organizacji misji i/lub organizacji stoiska wystawowego), które dotyczyły co najmniej trzech różnych rynków docelowych
2) Dwie usługi polegające na wykonaniu materiałów promocyjnych na potrzeby internacjonalizacji;

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Zapytaniu:

e. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia co najmniej wskazanymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
1) Manager – liczba osób: min. 1, osoba odpowiedzialna za udział w realizacji zamówienia, koordynowanie prac, która:
I. posiada minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu internacjonalizacji;
II. zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat minimum 10 projektów z zakresu internacjonalizacji, które dotyczyły co najmniej trzech różnych rynków docelowych
III. posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie obsługi przynajmniej jednej z grup docelowych: sektor Organizacji Sportowych/sektor Obiektów wielofunkcyjnych/sektor Muzeów/sektor przedstawicieli Miast,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

Warunki dodatkowe określone zostały w części F Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności harmonogramu realizacji zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy:
a. Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.: katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.), katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.), zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.), zakładając, że okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, skutkując niemożliwością dotrzymania terminu.
b. Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą zmienić harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.
c. Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie powodują zmiany przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć, pod rygorem wykluczenia z postępowania, w formie oryginału:
a. Formularz Ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1,
b. Wykaz usług wykonanych sporządzony zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 2,
c. Wykaz osób sporządzony zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 3,
d. Projekty graficzne do kryterium „JAKOŚĆ”.
e. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski, winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
f. Dowód wpłaty wadium/Wadium w oryginale.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM NR 1 – KRYTERIUM CENOWE – 70%

• waga kryterium: 70%,
• maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 70,00 pkt.;
• punkty oblicza się na podstawie wzoru: C= Cn/Cb ×100 x 70%; gdzie:
Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej.

KRYTERIUM NR 2 – JAKOŚĆ DESIGNU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH – 30%

Zamawiający powoła 3 – osobową Komisję. Eksperci przed oceną ofert złożą zaświadczenia o braku powiązania z wykonawcami. Każdy z ekspertów oceniać będzie przedstawione materiały indywidualnie. Liczba punktów, jaką otrzyma Wykonawca ustalona zostanie na podstawie średniej wszystkich ocen. Maksymalna liczba punktów – 30,00.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dostarczyć:
- dla produktu NGUIDE, projekt graficzny katalogu typu one-pager, szablonu prezentacji ppt, papier firmowy oraz roll-up na podstawie informacji zamieszczonych na stronie http://www.neutrica.pl/nguide/ w wersji anglojęzycznej.

Ocena przedstawiona w zapytaniu ofertowym

Wykluczenia

27. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a. Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
b. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia;
c. Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
e. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
28. Oferty Wykonawców wykluczonych zostają odrzucone.
29. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty prowadzących do dokonania istotnych zmian treści oferty.
30. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
31. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NEUTRICA SP. Z O.O.

Adres

Henryka Sienkiewicza 85/87/8

90-057 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

502213288

Fax

429420560

NIP

7262650949

Tytuł projektu

INTERNACJONALIZACJA SPÓŁKI NEUTRICA POPRZEZ WDROŻENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO

Numer projektu

RPLD.02.02.01-10-0071/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NAZWA I ADRES: JAN CHŁAPOWSKI "ASANDA", ul. Słoneczna, nr 5A, lok. 1, 60-286 Poznań
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY: 08.10.2018
CENA: 162 500, 00 PLN netto / 199 875,00 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 413