Strona główna
Logo unii europejskiej

Roboty budowlane związane z realizacją projektu: „Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach”.

Data publikacji: 28.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-10-2018

Numer ogłoszenia

1140155

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

08.10.2018 - Dodanie do Zapytania ofertowego załącznika nr 1 - Projekt Robót Geologicznych - odwierty kościół, zmiana załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Projekt Robót Geologicznych - odwierty dom parafialny oraz Projekt Robót Geologicznych - odwierty kościół, zmiana pkt 7.2 (Termin składania ofert) Zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach – ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki, w kancelarii parafialnej.
2. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:
2.1. opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy,
2.2. zaadresowana na adres:
Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach
ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki
2.3. oznakowana:
OFERTA - „Roboty budowlane związane z realizacją projektu: „Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach”. Nie otwierać przed terminem składania ofert.”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Jerzy Latawiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607 369 066

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Energia geotermalna: Roboty budowlane - montaż trzech jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (pompy ciepła - budynek kościoła).
2. Energia geotermalna: Roboty budowlane - montaż trzech jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (pompy ciepła - budynek Mansjonarii).
3. Biomasa: Roboty budowlane - wykonanie jednej jednostki wytwarzania energii cieplnej z biomasy (budynek Domu Parafialnego).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: radzyński Miejscowość: Czemierniki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie wykonania robót budowlanych związanych z realizacją projektu: „Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Energia geotermalna: Roboty budowlane - montaż trzech jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (pompy ciepła - budynek kościoła).
2. Energia geotermalna: Roboty budowlane - montaż trzech jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (pompy ciepła - budynek Mansjonarii).
3. Biomasa: Roboty budowlane - wykonanie jednej jednostki wytwarzania energii cieplnej z biomasy (budynek Domu Parafialnego).

Kod CPV

45330000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-0 Instalowanie kotłów
45321000-3 Izolacja cieplna
45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262220-9 Wiercenie studni wodnych
45255500-4 Roboty wiertnicze i górnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 28.11.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie Wykazu robót budowlanych potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji gruntowych pomp ciepła z pionowymi wymiennikami gruntowymi o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 200 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień publikacji zapytania ofertowego), przy obiekcie wpisanym do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie Imiennego wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje wykonawca zawierającego co najmniej kierownika budowy - osobę posiadającą odpowiednie dla przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych oraz posiadającą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, w tym kierowanie co najmniej jednym zadaniem obejmującym wykonanie instalacji gruntowych pomp ciepła z pionowymi wymiennikami gruntowymi.

Dodatkowe warunki

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1. Przedłożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków.
2. Przedłożenie Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
3. Wniesienie wadium.

Warunki zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie zmiany terminu wykonania umowy zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego,
2) wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, w szczególności warunków atmosferycznych uniemożliwiając wykonywanie zamówienia (w tym między innymi długotrwałe spadki lub wzrosty temperatury, obfite opady śniegu, deszczu),
3) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
4) decyzji Zamawiającego o czasowym wstrzymaniu robót,
5) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
6) konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień,
7) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmiana podwykonawców, z zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 9.
8) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,
9) procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji, gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
4. W zakresie wynagrodzenia i pozostałych uregulowań umownych zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
2) zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,
3) uzasadnionej konieczności ograniczenia lub zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
4) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
5) zmiany w obowiązujących przepisach prawa w tym prawa podatkowego: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę,
6) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
7) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
8) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej,
9) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
10) wystąpią lub zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa realizację przedmiotu umowy,
11) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
12) zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę,
13) wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy,
5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 4 wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie proporcjonalnie do zakresu wprowadzonych zmian.
6. Wszystkie powyższe postanowienia ust. 2 i 4 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie umowne może zostać zmienione. Zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie i dokumenty wymagane wyżej na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Formularz ofertowy.
3. Pełnomocnictwo (umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej.
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 80 %.
1.1. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
Najniższa cena
------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty
2. Okres gwarancji - 20 %
2.1. W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca obejmie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
Ilość miesięcy z badanej oferty
----------------------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Największa ilość miesięcy
2.2. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące do wzoru zostanie podstawiony okres 72 miesięcy.
2.3. Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca to 60 miesięcy. Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy zostanie odrzucona.

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków, w tym warunku braku powiązania z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYM.KAT. PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W CZEMIERNIKACH

Adres

Radzyńska 1

21-306 Czemierniki

lubelskie , radzyński

Numer telefonu

607369066

Fax

n/d

NIP

5381063016

Tytuł projektu

Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanislawa Biskupa i Męczennika w Czemiernikach

Numer projektu

RPLU.04.01.00-06-0157/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TGL Sp. z o.o. - Al. Spółdzielczości Pracy 105, 20-147 Lublin. Data wpłynięcia: 16.10.2018r. Cena: 499 046,14 zł.
Liczba wyświetleń: 378