Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na sukcesywne świadczenie usług hotelarskich (nocleg ze śniadaniem) w Poznaniu dla uczestników projektu nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. „Profesjonalny mediator gospodarczy – studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM”

Data publikacji: 28.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2018

Numer ogłoszenia

1140153

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać przekazane do dnia 09.10.2018 r. do godz. 10.00 (liczy się termin wpływu dokumentów do jednostki) na adres:
Sekretariat Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 53
61-714 Poznań

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mediator@amu.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Hildebrandt-Wilk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 829 31 09

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest cykliczne świadczenie usługi hotelarskiej obejmującej nocleg w pokoju jednoosobowym wraz ze śniadaniem dla uczestników pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy realizowanych w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. „Profesjonalny mediator gospodarczy – studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy świadczącego usługę hotelarską w hotelu trzygwiazdkowym obejmującą zapewnienie noclegu w pokoju jednoosobowym wraz ze śniadaniem dla uczestników pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy realizowanych w roku akademickim 2018/2019 w związku z umową o dofinansowanie projektu pt. „Profesjonalny mediator gospodarczy – studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM” (nr umowy POWR.02.17.00-00-0010/18-00) wyłonionego w konkursie pn. "Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej" nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/18, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Przedmiot zamówienia

Umowa o dofinansowanie projektu pt. Profesjonalny mediator gospodarczy – studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM (nr umowy POWR.02.17.00-00-0010/18-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zakłada zapewnienie noclegu dla Uczestników projektu mieszkających w odległości większej niż 50 km od miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, którzy na etapie rekrutacji do Projektu wskazali zapotrzebowanie na taką formę wsparcia.

W ramach pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy, zaplanowanej na rok akademicki 2018/2019 odbędzie się 10 zjazdów. Weźmie w niej udział 50 uczestników, z czego 30 zgłosiło zapotrzebowanie na dodatkowe wsparcie w postaci noclegów zapewnianych przez Uczelnię (z soboty na niedzielę w terminach zjazdów).

Wykonawca składający ofertę musi dysponować odpowiednią bazą noclegową w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym, zlokalizowanym w odległości nie większej niż 5 km od budynku dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji UAM (Collegium Iuridicum Novum), zlokalizowanego przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu (61-714).
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wykonawca zobowiązany będzie w ramach realizacji zamówienia zapewnić wskazanej wyżej grupie uczestników studiów podyplomowych nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem zgodne z ustalonym standardem.

Noclegi (z soboty na niedzielę) dla korzystających z tej formy wsparcia uczestników Projektu będą zapewniane w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 w weekendy wskazane w harmonogramie zajęć dydaktycznych zamieszczonym na stronie internetowej Projektu:
http://prawo.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe/strona-glowna/studia-podyplomowe-profesjonalny-mediator-gospodarczy

Dokładny harmonogram realizacji zamówienia będzie ściśle uzależniony od terminów zjazdów na studiach podyplomowych i może ulec zmianie w związku z bieżącą realizacją Projektu.

W trakcie trwania całego okresu realizacji umowy (jednego roku studiów akademickich) Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia do 300 noclegów w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem, przy założeniu, że z usługi korzystać będzie 30 uczestników Projektu.
Z uwagi na charakter studiów podyplomowych i długi okres realizacji Projektu istnieje możliwość zmiany liczby uczestników studiów podyplomowych, co doprowadzi do zmiany liczby zamawianych noclegów.
O wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował Wykonawcę na bieżąco.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy w formie elektronicznej zamówienie określające liczbę zamawianych w danym terminie noclegów nie później niż na cztery dni przed dniem rozpoczynającym dzień świadczenia usługi hotelarskiej stanowiącej przedmiot umowy (tj. we wtorek przypadający bezpośrednio przed weekendem zjazdu, do godz. 16.00), z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji z 10% zamawianych usług w dniu świadczenia usługi hotelarskiej.
Wskazane zamówienie będzie stanowiło imienną listę uczestników Projektu, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z usługi hotelarskiej podczas danego weekendu zjazdowego.

Kod CPV

55100000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2018/2019:
20-21 października 2018 roku (sobota, niedziela)
17-18 listopada 2018 roku (sobota, niedziela)
8-9 grudnia 2018 roku (sobota, niedziela)
12-13 stycznia 2019 roku (sobota, niedziela)
2-3 luty 2019 roku (sobota, niedziela)
2-3 marca 2019 roku (sobota, niedziela)
23-24 marca 2019 roku (sobota, niedziela)
6-7 kwietnia 2019 roku (sobota, niedziela)
11-12 maja 2019 roku (sobota, niedziela)
15-16 czerwca 2019 roku (sobota, niedziela)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany harmonogramu zajęć dydaktycznych na Studiach Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części lub całości zamówienia w przypadku wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie projektu, rezygnacji z prowadzenia Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy danej edycji lub zmiany liczby osób uczestniczących w poszczególnych zajęciach dydaktycznych korzystających z noclegów.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wskazana została w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie zostaną poddane jedynie oferty spełniające wymogi formalne, złożone w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zawierającym wszystkie wymagane oświadczenia.

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
KRYTERIUM A: cena za realizację zamówienia – 70%;
KRYTERIUM B: odległość miejsca noclegu od miejsca prowadzenia zajęć – 30%.

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE KRYTERIÓW OCENY OFERT:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów przyznanych za kryterium A i kryterium B.
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

KRYTERIUM A:
Cena za realizację zamówienia – 70%.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium to 70.

Podstawą przyznawanych punktów w ramach kryterium A jest proponowana cena brutto za jeden nocleg dla jednej osoby w pokoju jednoosobowym wraz ze śniadaniem.
Wykonawca podaje cenę oferty w kwocie brutto oraz netto prawidłowo wypełniając Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty powinna zostać skalkulowana w oparciu o wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
Zaoferowane wynagrodzenie obejmie wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia (w tym wszystkie obciążenia publicznoprawne).

Oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 70 pkt.
Liczba punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium A zostanie wyliczona według wzoru:
C = (C min.)/(C bad.) x 70 pkt
gdzie:
C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”,
C min. – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert niepodlegających odrzuceniu,
C bad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

KRYTERIUM B:
Odległość hotelu (miejsca świadczenia usługi hotelarskiej) od miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach Projektu (którym jest budynek Collegium Iuridicum Novum, zlokalizowany przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu) – 30%.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium to 30.
Liczba punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium B (ODL) zostanie ustalona poprzez przyznanie odpowiedniej liczny punktów zależnej od odległości pomiędzy miejscem świadczenia usługi hotelarskiej a miejscem prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach Projektu, zgodnie ze wskazanymi niżej zasadami:
• odległość powyżej 3 km – 0 pkt
• odległość powyżej 2 km nie większa niż 3 km – 10 pkt
• odległość powyżej 1 km nie większa niż 2 km – 20 pkt
• odległość nie większa niż 1 km – 30 punktów
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie stanowić sumę punktów uzyskanych w ramach każdego z wyszczególnionych kryteriów i zostanie obliczona wg wzoru: C+ODL.

Jeżeli wybranie najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwe z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ofertę ocenioną najwyżej, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu pod adresem http://prawo.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe/strona-glowna/studia-podyplomowe-profesjonalny-mediator-gospodarczy,
oraz w bazie konkurencyjności a oferenci zostaną poinformowaniu o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany w Formularzu ofertowym adres e-mail.

Zamawiający podpiszę umowę z podmiotem, którego oferta otrzyma najwyższą liczbę punktów. W przypadku niepodpisania umowy przez wybrany w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania podmiot w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, umowa zostanie podpisana z podmiotem, który uzyskał drugą w kolejności liczbę punktów.

Nierozstrzygnięcie postępowania może nastąpić w przypadku braku ofert, złożenia ofert niespełniających wymogów formalnych lub nieodpowiadających wymogom określonym przez zamawiającego bądź ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą dysponuje Zamawiający na realizację usługi.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Adres

Henryka Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618294000

Fax

618294444

NIP

7770006350

Tytuł projektu

Profesjonalny mediator gospodarczy - studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Numer projektu

POWR.02.17.00-00-0010/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AMW HOTELE Sp. z o.o.
ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
HOTEL IKAR w POZNANIU
ul. Solna 18, 61-736 Poznań
data wpłynięcia oferty: 05.10.2018 r.
cena jednego noclegu wraz ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym: 160 zł brutto
maksymalna wartość zamówienia w całym okresie objętym umową: 48000 zł brutto
Liczba wyświetleń: 396