Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23 na przygotowanie projektów graficznych i produkcję materiałów reklamowych wykorzystywanych podczas targów Jaipur Jewellery Show, Indie, w grudniu 2018 roku w ramach projektu pn. „Rozwój potencjału eksportowego polskiej marki produktowej Amber Vision Sp. z o.o.”

Data publikacji: 28.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-10-2018

Numer ogłoszenia

1140119

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przesłana do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mirek@amberchamber.pl do dnia 15.10.2018 r. do końca dnia (decyduje data wpływu oferty). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pytania związane z zamówienie proszę kierować na adres: mirek@amberchamber.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mirek@amberchamber.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Breczko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

884 884 137

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przygotowania projektów graficznych i produkcja materiałów reklamowych:
• Dwustronne katalogi A5 - 250 szt., papier 130 gram, 12 stron,
• Dwustronne ulotki A4 – 2000 szt. , papier 250 gram,
• Pudełeczka reklamowe na biżuterię z logo- 200 szt. (100 szt. o wymiarze: 10*10*4.8 [cm]; oraz 100 szt. o wymiarze 22.8*5.3*3.5 [cm]),
• Sakiewki reklamowe na produkty – 200 szt. (100 sztuk o wymiarze: 7*9 [cm] oraz 100 szt. o wymiarze 10*12 [cm]),
• Torebki reklamowe na wyroby - 200 szt. (Preferowane wymiary 33x25x8 [cm]; materiał- papier biały, gramatura- min 130 gram),
• Gadżet w postaci buteleczki z sieczką bursztynową z logiem i przepisem na nalewkę bursztynową z logotypami Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz logo Amber Vision wraz z danymi kontaktowymi – 50 szt. (pojemność buteleczki- 250 ml),
• Wizytówki – 3 x 500 szt.,
• Długopisy reklamowe- 1000 szt.

Materiały reklamowe powinny być przygotowane w wersji angielskiej.

Wymienione materiały reklamowe muszą być oznaczone znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich.

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć treść do wszystkich wymienionych materiałów reklamowych oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do ich stworzenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: braniewski Miejscowość: Rodowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Produkcja materiałów reklamowych w związku z udziałem Zamawiającego w targach Jaipur Jewellery Show Indie 2018 r.

Przedmiot zamówienia

Przygotowania projektów graficznych i produkcja materiałów reklamowych:
• Dwustronne katalogi A5 - 250 szt., papier 130 gram, 12 stron,
• Dwustronne ulotki A4 – 2000 szt. , papier 250 gram,
• Pudełeczka reklamowe na biżuterię z logo- 200 szt. (100 szt. o wymiarze: 10*10*4.8 [cm]; oraz 100 szt. o wymiarze 22.8*5.3*3.5 [cm]),
• Sakiewki reklamowe na produkty – 200 szt. (100 sztuk o wymiarze: 7*9 [cm] oraz 100 szt. o wymiarze 10*12 [cm]),
• Torebki reklamowe na wyroby - 200 szt. (Preferowane wymiary 33x25x8 [cm]; materiał- papier biały, gramatura- min 130 gram),
• Gadżet w postaci buteleczki z sieczką bursztynową z logiem i przepisem na nalewkę bursztynową z logotypami Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz logo Amber Vision wraz z danymi kontaktowymi – 50 szt. (pojemność buteleczki- 250 ml),
• Wizytówki – 3 x 500 szt.,
• Długopisy reklamowe- 1000 szt.

Materiały reklamowe powinny być przygotowane w wersji angielskiej.

Wymienione materiały reklamowe muszą być oznaczone znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich.

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć treść do wszystkich wymienionych materiałów reklamowych oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do ich stworzenia.

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie i dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego do 30.11.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, wynikające w szczególności ze zmian rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów mających wpływ na realizację Projektu Zamawiającego w ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand oraz w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1,
• Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty projekt graficzny wskazanych materiałów promocyjnych zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przedłożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium 1 – cena netto – waga 80%.

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 80 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 80 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 80
Wartość netto wskazana w badanej ofercie

Kryterium 2 – Projekt graficzny materiałów reklamowych, Projekt – waga 20%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Projekt graficzny materiałów reklamowych, Projekt: 20 % - Wartość punktowa kryterium „Projekt graficzny materiałów reklamowych” (max 20 pkt.). W zależności od zaproponowanych rozwiązań i ich kompleksowości Oferent może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Punkty w kryterium przyznawać będzie Komisja Oceny Ofert.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AMBER VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

14-500 Rodowo

pomorskie , kwidzyński

NIP

5821624796

Tytuł projektu

Rozwój potencjału eksportowego polskiej marki produktowej Amber Vision Sp. z o.o.

Numer projektu

POIR.03.03.03-22-0036/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający informuje, iż zwyciężyła oferta firmy:
ERRA Group Sp. z o.o.
ul. Wzgórze Bernadowo 200, 81-583 Gdynia

Oferta zwycięskiej firmy wpłynęła 14.10.2018 r. Zaproponowana cena to 5000,00 PLN netto.
Liczba wyświetleń: 137