Strona główna
Logo unii europejskiej

Zestaw narzędzi obróbczych i technologicznych dostosowanych do maszyny STAR SRJ-20 do obróbki prototypowej modeli implantów z elementami kanałowymi do dostarczania medium do kości

Data publikacji: 28.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-10-2018

Numer ogłoszenia

1140024

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lfc@lfc.com.pl, osobiście lub listem poleconym pod adresem LfC Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 66-016 Czerwieńsk w zamkniętej kopercie.
2. Wszelkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyszczególnionymi w tym ogłoszeniu. Do dokumentów należy dołączyć ewentualne specyfikacje techniczne przedmiotu oferty.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Składanie ofert częściowych nie jest dopuszczalne.
6. Dopuszcza się udzielenie przedpłaty po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający zastrzega sobie, zawiadamiając wszystkich wykonawców możliwość:
8.1. przedłużenia terminu składania ofert,
8.2. unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
8.3. zakończenia postępowania bez podania przyczyn,
8.4. zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn,
8.5. odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Wszelkie wnioski i zapytania należy składać osobiście lub drogą elektroniczną na adres lfc@lfc.com.pl, jednakże obowiązek Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień uwarunkowany jest wpłynięciem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienia nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia.
10. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w innej walucie niż PLN. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN, zamawiający wyłącznie dla celów porównawczych – rozstrzygnięcia zakupu dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania (z dnia ogłoszenia niniejszego ogłoszenia w bazie konkurencyjności).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lfc@lfc.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Flis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48683219200

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, LfC Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o składanie ofert na zestaw narzędzi obróbczych i technologicznych dostosowanych do maszyny STAR SRJ-20 do obróbki prototypowej modeli implantów z elementami kanałowymi do dostarczania medium do kości.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski Miejscowość: Czerwieńsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, LfC Sp. z o.o. zwraca się o składanie ofert na zestaw narzędzi obróbczych i technologicznych dostosowanych do maszyny STAR SRJ-20 do obróbki prototypowej modeli implantów z elementami kanałowymi do dostarczania medium do kości

Przedmiot zamówienia

Zestaw narzędzi obróbczych i technologicznych dostosowanych do maszyny STAR SRJ-20 do obróbki prototypowej modeli implantów z elementami kanałowymi do dostarczania medium do kości.
Wymagania:
- Zestaw narzędzi obróbczych z oprawkami dedykowany do stopu tytanu wg. ISO 5832-3 Ti6Al4V ELI, współpracujący z głowicą narzędziową TYP 0M1-55 do kompleksowego wykonania kształtowych kanałów wraz z gwintem (wg. załączonej dokumentacji) – 15 kpl.
- Oferta z podanymi parametrami obróbczymi narzędzi
Zamawiający dopuszcza zastosowanie norm technicznych wskazanych w niniejszej specyfikacji lub równoważnych względem wymaganych parametrów pod warunkiem udowodnienia tej równoważności przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego.

Kod CPV

42674000-1

Nazwa kodu CPV

Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Szczegółowe zasady i terminy realizacji zamówienia dostępne są w załączonym zapytaniu ofertowym.
3. Termin dostawy: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia wykonawca wypełni oświadczenie o spełnianiu wymagań z zapytania ofertowego w którym m.in. oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia we wskazanym zakresie i terminie.
Ocena spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Nie znajdują się w stanie likwidacji i nie została wobec nich ogłoszona upadłość.
W celu weryfikacji należy przedstawić:
- wypełnione oświadczenie o spełnianiu wymagań z zapytania ofertowego w którym m.in. oświadczy, że jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.
Ocena spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy z Wykonawcą w następującym zakresie:
1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą dwóch Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, pod warunkiem że zmiana służyć będzie należytemu wykonaniu Przedmiotu umowy.
2. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić za porozumieniem Stron w przypadku uzasadnionych powodów dokonania takiej zmiany, w szczególności:
1) Zmiany technologiczne wynikające z pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy.
2) Wystąpienia konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji postępowania w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy.
3) Wystąpienia konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany związane z wycofaniem produktów z rynku.
4) Zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa wpływających na wykonanie Przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania Przedmiotu umowy i dokumentacji do stanu zgodności z prawem. W przypadku gdy zmiany te wpływają w sposób istotny na koszty wykonania Przedmiotu umowy, koszty te ponosi Wykonawca.
5) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.
6) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić za porozumieniem Stron w przypadku uzasadnionych powodów dokonania takiej zmiany, które wpłyną korzystnie na realizację Przedmiotu umowy.
3. Pozostałe okoliczności dopuszczające zmiany umowy lub terminu wykonania umowy:
1) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z umową.
2) Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
3) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Przedmiotu umowy.
4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
5) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
Zmiany, o których mowa z ust. 2 i 3 nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany wskazane w ust. 2 i 3 będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu umowy do użytkowania, każdorazowo po akceptacji rozwiązania przez Zamawiającego.
6) Realizacja części Przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest możliwa do wykonania.
4. Dokonane i wprowadzone zmiany nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył wraz z ofertą wszystkie załączniki wskazane w powyższych warunkach udziału w postępowaniu. Szczegółowe wymagane załączniki ujęte są w załączonym zapytaniu o ofertę w tym:
- oświadczenie o spełnianiu wymagań z zapytania ofertowego
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
- oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena brutto – waga 100
Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty brutto, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cmin x 100 / Co, gdzie:
• C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie(Co) w ramach kryterium Cena brutto;
• Cmin - najniższa cena netto za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
• Co - cena brutto za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
• 100 – waga kryterium „ Cena brutto”.
Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 100 punktów.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Rozumie się przez to wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia braku powiązań, o których mowa w pkt 1 każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie na formularzu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kożuchowska 41

65-364 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

+48683224779

Fax

+48683271939

NIP

9290112610

Tytuł projektu

MULTIHYBRYDOWE TECHNOLOGIE CHIRURGICZNE DO LECZENIA STARZEJĄCEGO SIĘ KRĘGOSŁUPA; NOWY TREND W SPONDYLOIMPLANTOLOGII

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0377/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 176