Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług hotelarskich (hotel o niższym standardzie niż 3*, pensjonat, motel itd.:), noclegowych, restauracyjnych, wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu: Ku przyszłości

Data publikacji: 28.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-10-2018

Numer ogłoszenia

1140010

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa
Oferta na:
zapytania ofertowego jest świadczenie usług hotelarskich, noclegowych, restauracyjnych wynajmu sal dla uczestników/uczestniczek projektu:
Ku przyszłości - Nr 1/KP/09/2018

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@aki.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Omelan

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

228874510 w 102

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług hotelarskich (hotel o niższym standardzie niż 3*, pensjonat, motel itd.:), noclegowych, restauracyjnych, wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu: Ku przyszłości
Projekt realizowany jest w Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

jest świadczenie usług hotelarskich (hotel o niższym standardzie niż 3*, pensjonat, motel itd.:), noclegowych, restauracyjnych, wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu: Ku przyszłości,Projekt realizowany jest w Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia

1. PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST ŚWIADCZENIE:
a) usług hotelarskich, noclegowych
 Pokoje 2 osobowe ze śniadaniem
b) restauracyjnych (cateringowych)
 Lunch (obiad)
 Kolacja
 Przerwa kawowa
c) wynajem sali szkoleniowej

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55.30.00.00-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55100000 - 1 Usługi hotelarskie,
55130000 - 0 Inne usługi hotelarskie,
55110000 - 4 Hotelarskie usługi noclegowe
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie realizowana w okresie nie wcześniej niż od 12-10-2018 roku do 31-05-2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej jako oryginał w języku polskim. Wzór oferty określony jest w załączniku nr 2 do Zapytania. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i musi być złożona na drukach zgodnych ze wzorem.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
4. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
7. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana i podpisana lub parafowana.
8. Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oferty.
11. Informację o wyniku postępowania upubliczni się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
12. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 13-15.
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003 r. poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego Wnioskodawcy.
16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
17. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający swobodne wysunięcie lub wyjęcie kartek.
18. Dane umieszczone w ofercie mogą być przez Zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez Zamawiającego, w trakcie weryfikacji dokumentów, jakichkolwiek niezgodności ze stanem faktycznym, skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.
19. Zamawiający przypomina, że zgodnie z treścią art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, „(…) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od instytucji dysponujących środkami publicznymi – zamówienia publicznego. Przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
20. Składający ofertę związany jest niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy kompleksowe usługi polegające na świadczeniu hotelarskich usług noclegowych wraz z usługą restauracyjną (każda z usługi kompleksowo) oraz wynajmem sal szkoleniowych, dla grupy minimum 12 osób każda (ale nie więcej niż 16 osób), o wartości każdej takiej usługi - minimum 20 000 zł brutto).

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1.1. posiadają wymagane doświadczenie tj.: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie w należytym wykonaniu:
 minimum trzy kompleksowe usługi polegające na świadczeniu hotelarskich usług noclegowych wraz z usługą restauracyjną (każda z usług kompleksowo) oraz wynajmem sal szkoleniowych, dla grupy minimum 12 osób każda (ale nie więcej niż 16 osób), o wartości każdej takiej usługi - minimum 20 000 zł brutto.

Weryfikacja spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Oferenta wykazu usług oraz dowodów (referencje, protokoły odbioru, itp.)

Warunki zmiany umowy

a) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych których nie można przewidzieć na etapie zawierania umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu nowego terminu z Oferentem,
b) zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leżącymi po stronie Oferenta, lecz przez Oferenta niezawinionymi, po ich uznaniu przez Zamawiającego i wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu wykonania,
c) zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, lecz przez Zamawiającego niezawinionymi,
d) zmniejszenie liczby uczestników, co może być spowodowane brakiem zgłoszeń w prowadzonym procesie rekrutacji, jak również przypadkami losowymi w szczególności choroby osoby, która zadeklarowała udział, jednak w przypadku osób zatwierdzonych do uczestnictwa, a nieobecnych Oferent nie ponosi strat wynikających z tej nieobecności lub udziału mniejszej liczby osób niż zadeklarowana.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Wzór umowy;
Załącznik nr 2 – Formularz oferty;
Załącznik nr 3 – Wykaz usług.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria

Cena łączna ( pozycja a+b)– 100 punktów


a) Cena brutto za nocleg w pokoju hotelowym ze śniadaniem dla 1 osoby
K = (Cmin/Cbof))x25pkt
Gdzie:
K-Kryterium Cena
C min – cena najniższych ofert
C bof – cena badanej oferty
Zamawiający oceni oferty w ten sposób, że oferta posiadająca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalnie 25 pkt.

b) Cena brutto za obiad i kolację dla 1 osoby
K = (Cmin/Cbof))x25pkt
Gdzie:
K-Kryterium Cena
C min – cena najniższych ofert
C bof – cena badanej oferty
Zamawiający oceni oferty w ten sposób, że oferta posiadająca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalnie 25 pkt.

c) Cena brutto za przerwę kawową dla 1 osoby
K = (Cmin/Cbof))x25pkt
Gdzie:
K-Kryterium Cena
C min – cena najniższych ofert
C bof – cena badanej oferty
Zamawiający oceni oferty w ten sposób, że oferta posiadająca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalnie 25 pkt.

d) Cena brutto za 1h (60 minut) wynajmu sali szkoleniowej dla max 12 osób + trener z wyposażeniem
K = (Cmin/Cbof))x25pkt
Gdzie:
K-Kryterium Cena
C min – cena najniższych ofert
C bof – cena badanej oferty
Zamawiający oceni oferty w ten sposób, że oferta posiadająca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalnie 25 pkt.

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia
a) Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z postępowania wykluczeni zostają osoby, podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta tzn.:
- Uczestniczą w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- Pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostają z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku podstaw do wykluczenia, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
c) Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
d) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).

1. Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA KULTURY INFORMACYJNEJ

Adres

03-301 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228280380

Fax

228280380

NIP

5252502229

Tytuł projektu

Ku przyszłości

Numer projektu

POWR.01.03.01-00-0014/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kompleks Turystyczny „Sudety” Ośrodek Banderoza
ul. Powstańców Śląskich 23
48-340 Głuchołazy
Cena brutto nocleg: 40 zł dla 1 osoby
Cena za obiad i kolację brutto: 35,00 zł dla 1 osoby
Cena za przewe kawową brutto: 15,00 zł dla 1 osoby
Cena za 1 h wynajmu sali szkoleniowej: 10,00 zł
Liczba wyświetleń: 225