Strona główna
Logo unii europejskiej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji 15 szkoleń dla kadra kierowniczej, kadry administracyjnej oraz pracowników działu księgowo-finansowego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczących w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

Data publikacji: 27.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-10-2018

Numer ogłoszenia

1139710

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 5 października 2018 r. poprzez email: iwona@wsge.edu.pl z dopiskiem w tytule: Oferta na szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej lub pocztą/osobiście na adres siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23.
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów wskazanym przez niego kanałem informacyjnym. Wykonawca do oferty dołącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iwona@wsge.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Florek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22780 10 07 wew.23

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie 15 szkoleń: w tym 6 szkoleń dla kadry kierowniczej, 4 szkoleń dla kadry administracyjnej, 1 szkolenia dla pracowników działu księgowo-finansowego, 2 szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników działu księgowo-finansowego, 1 szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej oraz 1 szkolenia dla kadry administracyjnej i pracowników działu księgowo-finansowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Józefów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników uczelni.

Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń:
1. Przeprowadzenie szkolenia Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym dla kadry kierowniczej – 1 dzień, 8 godzin
2. Przeprowadzenie szkolenia Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym dla kadry administracyjnej – 1 dzień, 8 godzin
3. Przeprowadzenie szkolenia Ochrona danych osobowych w praktyce funkcjonowania uczelni w świetle nowelizacji RODO dla pracowników działu księgowo-finansowego oraz kadry kierowniczej – 1 dzień, 8 godzin
4. Przeprowadzenie szkolenia Ochrona danych osobowych w praktyce funkcjonowania uczelni w świetle nowelizacji RODO dla kadry administracyjnej – 1 dzień, 8 godzin
5. Przeprowadzenie szkolenia Komercjalizacja wiedzy na uczelni wyższej – prawa autorskie, wynalazki, patenty dla kadry kierowniczej, szkolenie wyjazdowe – 2 dni, 16 godzin,
6. Przeprowadzenie szkolenia Efektywna komunikacja w zespole dla kadry administracyjnej, szkolenie wyjazdowe – 2 dni, 16 godzin
7. Przeprowadzenie szkolenia Profesjonalna obsługa studenta: efektywna komunikacja, techniki obsługi, sytuacje kryzysowe, organizacja pracy dla kadry administracyjnej, szkolenie wyjazdowe – 2 dni, 16 godzin
8. Przeprowadzenie szkolenia Ocena parametryczna jednostki naukowej dla kadry kierowniczej – 1 dzień, 8 godzin
9. Przeprowadzenie szkolenia Efektywne motywowanie pracowników dla kadry kierowniczej, szkolenie wyjazdowe – 2 dni, 16 godzin
10. Przeprowadzenie szkolenia Wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym dla kadry kierowniczej i administracyjnej – 1 dzień, 8 godzin
11. Przeprowadzenie szkolenia Zarządzanie kosztami kształcenia oraz analiza algorytmu podziału dotacji w 2020 r. dla pracowników działu księgowo-finansowego oraz kadry kierowniczej – 1 dzień, 8 godzin
12. Przeprowadzenie szkolenia Zarządzanie zespołem – jak skutecznie i efektywnie kierować ludźmi? dla kadry kierowniczej, szkolenie wyjazdowe – 2 dni, 16 godzin
13. Przeprowadzenie szkolenia Zarządzanie czasem i efektywna realizacja zobowiązań zawodowych dla kadry administracyjnej dla pracowników działu księgowo-finansowego, szkolenie wyjazdowe – 2 dni, 16 godzin
14. Przeprowadzenie szkolenia Promocja i budowanie wizerunku uczelni dla kadry kierowniczej – 1 dzień, 8 godzin
15. Przeprowadzenie szkolenia Zmiany w podatku VAT w uczelniach w 2020 r. dla pracowników działu księgowo-finansowego – 1 dzień, 8 godzin
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/powtarzających się/dodatkowych.

Kod CPV

80532000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego, w m. Józefów dla 3 grup odpowiednio: kadra kierownicza: 9 os., kadra administracyjna 12 os., pracownicy działu księgowo-finansowego 4 os. w terminie od 1 października 2018 do 30 września 2019.
Przedmiot zamówienia szczegółowo obejmuje:
Przeprowadzenie szkoleń w łącznym wymiarze 168 godzin lekcyjnych w blokach całodniowych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
a) Wykonawcy nie powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli - weryfikacja na podstawie Załącznika nr. 2
b) Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zapytaniem - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS.
• dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem (min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń oraz minimum 3 zrealizowane usługi w obszarze tematycznym zbieżnym z przedmiotem niniejszego zapytania) – weryfikowane na podstawie Załącznika nr. 3 oraz dokumentów poświadczających wykonanie usługi czyli referencji lub dokumentów równoważnych.
• dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie Załącznika nr. 4
• dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającymi kryteria opisane w zamówieniu (wiedza i doświadczenie) - weryfikowane na podstawie załączonych do formularza ofertowego CV prowadzących oraz minimum 1 referencji z obszaru szkoleniowego jaki trener ma realizować.
• przedstawią autorskie programy do szkoleń opisanych w niniejszym zapytaniu.
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
2. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, tj. oferta musi dotyczyć realizacji wszystkich szkoleń.
3. Oferta Wykonawcy musi zawierać cenę za usługę łącznie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem (min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń oraz minimum 3 zrealizowane usługi w obszarze tematycznym zbieżnym z przedmiotem niniejszego zapytania) – weryfikowane na podstawie Załącznika nr. 3 oraz dokumentów poświadczających wykonanie usługi czyli referencji lub dokumentów równoważnych.
2. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, spełniającymi kryteria opisane w niniejszym zamówieniu (wiedza i doświadczenie).
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia - warunek konieczny - weryfikowane na podstawie załącznika nr 4.
4. Dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie zawodowe:
1. Trenerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe.
2. Trenerzy muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze szkoleniowym (weryfikowane na podstawie załączonych do formularza ofertowego CV trenerów oraz minimum 1 referencji z obszaru szkoleniowego jaki trener ma realizować).

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Doświadczenie zawodowe:
1. Trenerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe.
2. Trenerzy muszą posiadać doświadczenie zawodowe w danym obszarze szkoleniowym (weryfikowane na podstawie załączonych do formularza ofertowego CV prowadzących oraz minimum 1 referencji z obszaru szkoleniowego jaki trener ma realizować.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem ekonomicznym i finansowym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2. ostatecznej liczby godzin i uczestników/czek,
3. zasad płatności, (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
4. zabezpieczenia i kar umownych,
6. Oferent składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych:
a/ Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
- niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy,
- dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
- w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie- przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
Zamawiający informuje, iż w umowie zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane załączniki:
1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1)
2. Oświadczenie o nie powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik Nr 2)
3. Wzór wykazu przeprowadzonych szkoleń z zakresu objętego zapytaniem ofertowym (Załącznik nr 3).
4. Wzór wykazu trenerów (Załącznik nr 3a).
5. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i ekonomicznym pozwalającym na realizację zamówienia (Załącznik nr 4)
6. CV trenerów
7. Stosowne referencje i potwierdzenia realizacji usług.
8. Wyciągu CEIDG lub wydruku KRS
9. Programy szkoleń zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

• Cena – 60 pkt
• Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji szkoleń - 40 pkt.

I. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru

Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

II. W ramach kryterium „Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji szkoleń” Zamawiający będzie przyznawał punkty wg poniższych kryteriów:
a) 4 pkt. za każdą zrealizowaną przez Wykonawcę usługę szkoleniową z zakresu tematycznego zbieżnego z przedmiotem niniejszego zapytania, ponad minimalną liczbę usług określoną w warunkach wejściowych (3 usługi), ale nie więcej niż 20 pkt.
b) 2 pkt. za każde przedłożone, przez zgłoszonego w niniejszym postępowaniu trenera, referencje ze szkolenia z zakresu tematycznego zbieżnego z przedmiotem niniejszego zapytania, ponad minimalną liczbę referencji określoną w warunkach wejściowych (1 referencja), ale nie więcej niż 20 pkt.


W celu przyznania punktów w ramach kryterium „Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji szkoleń” dodatkowo oferent zobowiązany jest do przedłożenia:
• stosownych dokumentów poświadczających zrealizowanie usługi szkoleniowej z zakresu tematycznego zbieżnego z przedmiotem niniejszego zapytania.
• Stosownych dokumentów poświadczających zrealizowane przez trenerów szkolenia tj. referencji lub dokumentów równoważnych.

Wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:
Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zakazuje się składania ofert cząstkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE

Adres

Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

227801007

Fax

227801007

NIP

5321823156

Tytuł projektu

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z063/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:
Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, ul. Dobrzańskiego 1, lok. l.2, 20-262 Lublin
data wpłynięcia: 05.10.2018
cena: 84780
Liczba wyświetleń: 286