Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja 3 kursów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych – uczestników projektu

Data publikacji: 26.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2018

Numer ogłoszenia

1139624

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, powinien być dostarczony osobiście/pocztą/kurierem na adres Zamawiającego w zamkniętej kopercie: tj. Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg – biuro projektu, w terminie do dnia 10.10.2018 do godz. 13.00. W przypadku ofert wysłanych pocztą/kurierem liczy się data wpływu do zamawiającego. Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Uwaga: nie odsyłamy nadesłanych ofert; o wyniku wyboru oferty informujemy telefonicznie/emailowo wszystkich, którzy złożyli oferty. Nie przewidziano procedury odwoławczej.
Wszelkie informacje udzielane email: projektbssm@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Rysiewicz-Gil

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

projektbssm@wp.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji kursów i szkoleń dla uczestników projektu – osób niepełnosprawnych, bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu NOWE WYZWANIA – NOWE SZANSE.
1. Organizacja kursu towaroznawstwa zielarskiego
2. Organizacja kursu kucharskiego dla początkujących
3. Organizacja kursu pielęgnacji ogrodów
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: brzeski Miejscowość: Brzeg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest usługa organizacji 3 kursów i szkoleń dla uczestników projektu – osób niepełnosprawnych, bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu NOWE WYZWANIA – NOWE SZANSE.
1. Organizacja kursu towaroznawstwa zielarskiego
2. Organizacja kursu kucharskiego dla początkujących
3. Organizacja kursu pielęgnacji ogrodów

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji 3 kursów i szkoleń dla uczestników projektu – osób niepełnosprawnych, bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu NOWE WYZWANIA – NOWE SZANSE.
1. Organizacja kursu towaroznawstwa zielarskiego
2. Organizacja kursu kucharskiego dla początkujących
3. Organizacja kursu pielęgnacji ogrodów
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi: 10-12.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b. Usługa musi być realizowana przez instytucję posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy.
c. Posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
d. Posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń z wybranej tematyki (minimum jedna referencja)
e. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
f. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych
g. Nie są karani za przestępstwa popełnione umyślnie.
h. Wykonawca musi zapewnić miejsce realizacji danego kursu.

Dodatkowe warunki

DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny.
2. Wykonawca podaje kwotę oferty w polskich złotych (PLN).
3. Wykonawcy, z którymi podpisana zostanie umowa będą odpowiedzialni za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy: gdy nastąpi zmiana przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zmówienia, ilości uczestników, w takim przypadku zapłata nastąpi według przedstawionej ceny jednostkowej pomnożonej przez faktyczną liczbę uczestników.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w formie przelewu na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania rachunku/faktury. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wykonawca proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą powstać w ramach zamówienia.
8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania warunków realizacji kursów przed podpisaniem umowy co do zgodności.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych finansowych.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
14. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
16. Zamawiający dopuszcza składnia ofert częściowych.
17. Wykonawca do złożonej oferty przedstawia ramowy program kursu/-ów.
18. Termin realizacji zamówienia z przyczyn losowych lub szczególnych przypadków, których nie można było przewidzieć wcześniej - termin może ulec zmianie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy winni dostarczyć następujące dokumenty:
- formularz cenowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3.
- kserokopia referencji, zaświadczeń potwierdzających posiadanie doświadczenia w realizacji szkoleń z wybranej tematyki (minimum jedna referencja)
- kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych
- ramowy programu kursu/-ów
- kserokopie dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być na każdej stronie opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem”, datą i podpisem Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium oceny oferty Zamawiający przyjmuje w niniejszym zapytaniu ofertowym najkorzystniejszy bilans ceny. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów w zakresie kryterium.
a).Cena – 100%;
Ocena punktowa poszczególnych kryteriów zostanie dokonana w następujący sposób:
Ad. a) C= Najniższa zaoferowana cena/Cena oferty ocenianej x 100.
Wybór oferty:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przedstawionymi kryteriami wg wzoru:
W = C (cena)
UWAGA
1. Cena oferty jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
2. Cena obejmować musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tzn. podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (ewentualny podatek VAT).
3. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

Wykluczenia

Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć, że nie jest/jesteśmy podmiotem, który jest powiązany z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BRZESKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM

Adres

1 Maja 2

49-300 Brzeg

opolskie , brzeski

Numer telefonu

773334572

Fax

773334572

NIP

7471619530

Tytuł projektu

NOWE WYZWANIA - NOWE SZANSE

Numer projektu

RPOP.08.02.00-16-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NAZWA WYKONAWCY: Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” S.C.
ADRES WYKONAWCY: ul. Grobli 12a, 49-306 Brzeg
DATA WPŁYWU: 10.10.2018
CENA ZAMÓWIENIA:
Organizacja kursu kucharskiego dla początkujących - 20.774,00 brutto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 00/100)
Organizacja kursu pielęgnacji ogrodów - 20.774,00 (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 00/100)
Liczba wyświetleń: 167