Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa Linii technologicznej do produkcji okien wraz z oprogramowaniem do zarządzania produkcją

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1139544

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: do dnia 11/02/2019 r. godzina 16.00.
2. Za datę wpływu uznaję się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferta powinna być sporządzona na wymaganym formularzu wraz z niezbędnymi oświadczeniami
wskazanymi w Zapytaniu ofertowym. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,
poczty elektronicznej e-mail albo dostarczona osobiście pod niżej wskazane dane adresowe:
INTER FUSION POLSKA
Giełczyn
ul. Zawadzka 4,
18-404 Łomża
Email: interfusion@wp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

interfusion@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Bejgier, tel. kontaktowy + 48 515 320 406

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 515 320 406

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Linii technologicznej do produkcji okien wraz z oprogramowaniem do zarządzania produkcją – 1 sztuka.

1. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
CPV 42000000-6 - Maszyny przemysłowe

CPV 42990000-2 - Różne maszyny specjalnego zastosowania
CPV 42994100-1 - Maszyny do produkcji okien i framug z tworzyw sztucznych
CPV 44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy
CPV 43810000-4 – Urządzenia do obróbki drewna

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: łomżyński Miejscowość: Giełczyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa Linii technologicznej do produkcji okien wraz z oprogramowaniem do zarządzania produkcją – 1 sztuka.

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań (Załącznik nr 3).
2. Złożona oferta powinna:
- zostać opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do sporządzenia oferty,
- zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
- zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
- zawierać dane oferenta takie jak: nazwa oferenta, adres, numer telefonu.
3. Złożona oferta powinna być ważna minimum 60 dni od daty jej wystawienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych do przedmiotowego zapytania:
Część I. CIĄG TECHNOLOGICZNY
A. PILARKA POPRZECZNA – 1 szt.
B. CENTRUM OBRÓBCZE KĄTOWE DO OKIEN – 2 szt.
C. FREZARKO – WIERTARKA DO DRZWI I OKIEN – 1 szt.
D. STEROWANIE PRODUKCJĄ – 1 szt.
Część II. LAKIERNIA
A. LAKIERNIA – 1 szt.
Część III. JEDNOSTKA ODPYLAJĄCA
A. JEDNOSTKA ODPYLAJĄCA Z BRYKIECIARKĄ – 1 szt.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na część bądź całość zadania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Linia technologiczna do produkcji okien wraz z oprogramowaniem do zarządzania produkcją – 1 sztuka.

Część I. CIĄG TECHNOLOGICZNY:
A. PILARKA POPRZECZNA – 1 szt.

B. CENTRUM OBRÓBCZE KĄTOWE DO OKIEN:
- CENTRUM OBRÓBCZE KĄTOWE DO OKIEN – 2 szt.
Jednostki robocze:
- PIŁA KAPUJĄCA
- WÓZEK CZOPUJĄCY
- OSTRZE CZOPUJĄCE
- OSTRZE PROFILUJĄCE 330 MM
- POZIOME GÓRNE WRZECIONO DO FREZOWANIA KOŃCÓW SKRZYDEŁ OKIEN PRZESUWNYCH – typu HORN
- GÓRNY AGREGAT FREZUJĄCY DO WYCINANIA LISTEW PRZYSZYBOWYCH
- PODAJNIK
- ELEKTRONICZNIE STEROWANA PRZYKŁADNICA W MASZYNIE PROFILUJĄCEJ

C. FREZARKO – WIERTARKA DO DRZWI I OKIEN
FREZARKO – WIERTARKA – 1 szt.

D. STEROWANIE PRODUKCJĄ:
- OPROGRAMOWANIE - 1 szt.

Część II. LAKIERNIA
A. LAKIERNIA - 1 szt.

Część III. JEDNOSTKA ODPYLAJĄCA Z BRYKIECIARKĄ
A. JEDNOSTKA ODPYLAJĄCA Z BRYKIECIARKĄ
- JEDNOSTKA ODPYLAJĄCA WRAZ Z BRYKIECIARKĄ – 1 szt.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1. Dostawa do Zamawiającego, rozładunek, instalacja, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania maszyny na koszt Wykonawcy.
2. Okres i warunki serwisu:
- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania i obsługi maszyny zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyny, w przeciwnym wypadku usterki/nieprawidłowości pracy maszyn/-y będą usuwane na jego koszt.
- Wszelkie usterki/nieprawidłowości pracy maszyny wynikłe w czasie eksploatacji maszyny zgodniej z dokumentacją techniczno-ruchową maszyny w okresie gwarancji usuwane będą na koszt Wykonawcy.
- Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji jedynie materiały eksploatacyjne i części zamienne zalecane przez producenta.
3. Wykonawca musi korzystać z autoryzowanych serwisów producenta/-ów z dostępem do oryginalnych części zamiennych, należy przedstawić dokumenty o współpracy. Wymagany jest serwis w języku polskim.
4. Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim obejmującą:
- instrukcje obsługi maszyny,
- dokumentację techniczno-ruchową maszyny (DTR),
- dokumentację potwierdzającą zgodność maszyny z normami CE.
5. Linia technologiczna do produkcji okien wraz z oprogramowaniem do zarządzania produkcją stanowiąca przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowa i nie może być używane w jakikolwiek sposób.
6. Wszystkie maszyny powinny być maszynami profesjonalnymi, przystosowanymi do pracy ciągłej przez minimum 5 godzin na 8-godzinnej zmianie oraz o parametrach technicznych odpowiednich dla zastosowania w zakładzie.
7. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po jego zainstalowaniu, uruchomieniu i sprawdzeniu poprawności funkcjonowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz podpisaniu przez niego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Do 200 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, rozumiany jako data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego, uruchomionego i sprawdzonego przedmiotu umowy w przypadku wykonania całości zamówienia.
2. W przypadku wykonania części zamówienia:
Część I.
A. PILARKA POPRZECZNA – 1 szt.
B. CENTRUM OBRÓBCZE KĄTOWE DO OKIEN – 2 szt.
C. FREZARKO – WIERTARKA DO DRZWI I OKIEN – 1 szt.
D. STEROWANIE PRODUKCJĄ – 1 szt.
- 200 dni kalendarzowych
Część II.
A. LAKIERNIA – 1 szt.
- 200 dni kalendarzowych
Część III.
A. JEDNOSTKA ODPYLAJĄCA Z BRYKIECIARKĄ – 1 szt.
- 200 dni kalendarzowych
Do każdej części rozumiane jako dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, czyli daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego, uruchomionego i sprawdzonego przedmiotu umowy w przypadku wykonania całości zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartych w Umowie może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności (aneks do Umowy) w następujących przypadkach:
a) w przypadkach wskazanych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
b) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy — w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
d) gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;
e) w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany parametrów robota lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
- możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
- konieczności zmiany miejsca dostawy oraz świadczeń w ramach gwarancji jakości w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmiany adresu Zamawiającego.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca występuje z inicjatywą zmiany Umowy przedstawia on Zamawiającemu wniosek o zmianę Umowy wraz z uzasadnieniem.
3. Zamawiający każdorazowo ocenia możliwość i dopuszczalność zmiany Umowy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wydatkowania środków pochodzących z funduszy unijnych.
4. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 2. Formularz ofertowy
Załącznik 3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1. CENA — Cena netto przedmiotu zamówienia — waga kryterium 80 %;
2. GWARANCJA — Okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia (liczony w miesiącach) — waga
kryterium 10 %;
3. SERWIS — Czas dotarcia serwisu od zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji
(liczony w godzinach) — waga kryterium 10 %;
Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów.
Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej.
W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W przypadku uzyskania przez oferentów identycznej liczby punktów elementem decydującym o wyborze danej oferty będą aspekty środowiskowe tj. np. zużycie energii.
Opis sposobu przyznania punktów:
1. CENA
Cena netto przedmiotu zamówienia 80 %
Algorytm oceny kryterium cena netto przedmiotu zamówienia:
C=(cena minimalna)/(cena oferty badanej ) x 80 pkt
gdzie:
Cena minimalna — najniższa cena netto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert
Cena oferty badanej — cena netto w PLN badanej oferty
Cen wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz
zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Ceny powinny zostać podane w
wartościach netto.
UWAGA:
Przeliczenie waluty obcej na PLN, celem dokonania porównania ofert będzie następowało wg kursu
średniego NBP ustalonego na dzień ostatecznego terminu składania ofert.

2. GWARANCJA
Okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia 10 %
Algorytm oceny kryterium gwarancji na przedmiot zamówienia:
G=(gwarancja oferty badanej)/(gwarancja maksymalna ) x 10 pkt
gdzie:
Gwarancja oferty badanej — okres gwarancji badanej oferty liczony w miesiącach
Gwarancja maksymalna — okres gwarancji oferty
w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji liczony w miesiącach spośród wszystkich ocenianych ofert
Okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia powinien zostać podany w miesiącach
i musi dotyczyć całości oferty tj. urządzenia, sterowania, poszczególnych podzespołów.

3. SERWIS
Czas dotarcia serwisu od zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji 15 %
Algorytm oceny kryterium czas dotarcia serwisu:
S=(serwis minimalny)/(serwis badanej oferty ) x 15 pkt
gdzie:
Serwis minimalny — czas dotarcia serwisu wskazany w ofercie w której zaoferowano najszybszy czas
dotarcia w godzinach spośród wszystkich ocenianych ofert
Serwis badanej oferty — czas dotarcia serwisu badanej oferty w godzinach
Czas dotarcia serwisu od zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji powinien zostać
podany w godzinach.

Wykluczenia

Wykluczeni z udziału w postępowaniu zostaną Oferenci, którzy:
l . Nie spełnią wymagań merytorycznych zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wymagań formalnych, o których mowa w punkcie pt. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
2. Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INTER FUSION POLSKA HELENA SKŁADANEK

Adres

Zawadzka 4

18-404 Giełczyn

podlaskie , łomżyński

Numer telefonu

515320406

NIP

7181360288

Tytuł projektu

Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności INTER FUSION POLSKA poprzez wdrażanie innowacji w zakresie stolarki okiennej.

Numer projektu

RPPD.01.03.00-20-0243/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach przedmiotowego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawców:
1. MTM TOMASZ GLAJCAR (ul. Spacerowa 48, Dzięgielów), data wpływu: 08 LUTEGO 2019 r.

CZĘŚĆ I. CIĄG TECHNOLOGICZNY:
MTM TOMASZ GLAJCAR
Uzasadnienie:
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i spełniła kryteria oceny.
366 113 euro = 1 580 583,04 zł netto

CZĘŚĆ III. JEDNOSTKA ODPYLAJĄCA Z BRYKIECIARKĄ:
MTM TOMASZ GLAJCAR
Uzasadnienie:
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i spełniła kryteria oceny.
25 070 euro = 108 232,20 zł netto

2. UAB Kauno Atikas ir Ko (Pietų g. 5-31, LT51331 Kaunas Lietuva), data wpływu: 11 LUTEGO 2019 r.

CZĘŚĆ II. LAKIERNIA:
UAB Kauno Atikas ir Ko
Uzasadnienie:
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i spełniła kryteria oceny.
44 000 euro = 189 956,80 zł netto

Kurs NBP z dnia 11.02.2019 4,3172 zł/ euro (Przeliczenie waluty obcej na PLN, celem dokonania porównania ofert następowało wg kursu średniego NBP ustalonego na dzień ostatecznego terminu składania ofert tj. 11.02.2019 – zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr NR 2/1.3/RPOWP/IF)

Uzasadnienie ogólne:
Oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów i spełniła kryteria oceny.
Całkowita wartość zamówienia:
435 183,00 euro = 1 878 772,04 zł netto
Liczba wyświetleń: 228