Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03 /ZNP/2018/09 z dnia 26 września 2018 r. w imieniu Partnera projektu-Związku Nauczycielstwa Polskiego,na wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem, zapewnienie noclegów i wyżywienia (usług gastronomicznych) dla uczestniczek/uczestników projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Data publikacji: 26.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-10-2018

Numer ogłoszenia

1139449

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

2. Miejsce i sposób składania ofert:
- osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres biura Zamawiającego (ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, pok. 116) w nieprzekraczalnym terminie DO 8 PAŹDZIERNIKA 2018 r. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08-15.30 . Poza godzinami pracy, oferty mogą być składane na portierni, która znajduje się na parterze budynku (adres j.w.) i jest czynna całą dobę;
- oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;
- oferta wraz z załącznikami musi być czytelna;
- dokumenty powinny być trwale złączone oraz dostarczone w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć nazwę Oferenta oraz adnotacją „Oferta w ramach zapytania nr 03/ /ZNP/2018/09”. Wszystkie dokumenty składane w ramach oferty powinny być podpisane. W przypadku składania kserokopii dokumentów, Wykonawca powinien oznaczyć je adnotacją „Za zgodność z oryginałem” oraz podpisem. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
3. Zarówno formularz oferty cenowej, jak i wszystkie wymagane załączniki muszą mieć formę podpisanych dokumentów. Wpisanie komputerowo nazwiska lub danych oferenta bez odręcznego podpisu nie będzie traktowane jako podpisanie dokumentu.
4. W ramach postępowania oceniane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym poniżej, kompletne i wypełnione na drukach stanowiących załączniki do zapytania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Wąsik, e-mail: owasik@znp.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691 394 633

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Wynajem sal, usług hotelarskich (noclegów) oraz usług gastronomicznych na trzydniowe szkolenia w ramach projektu (łącznie 22 szkolenia)
- każde szkolenie będzie realizowane dla grup 20 osobowych +/-6 os. ,
Szkolenia będą odbywały się, w okresie od listopada 2018 roku do marca 2019 roku,
Terminy mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem zachowania ram czasowych realizacji projektu. Harmonogram i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w treści zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby realizacji szkoleń w ramach III modułu projektu "Suweren konsultuje-dobre prawo

Przedmiot zamówienia

1. Wynajem sal na szkolenia trzydniowe
- każde szkolenie będzie realizowane dla grup 20 osobowych +/-6 os. – jedna sala,
Sale: sala szkoleniowa powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia. Sala musi mieć dostęp do światła dziennego oraz klimatyzacji. W sali będzie możliwość ustawienia warsztatowego (5 czteroosobowych stołów wraz z krzesłami dla 20 +/-6 osób plus stół trenerski)lub w podkowę (+2 trenerów – razem 22 osoby +/- 6os.). Szczegóły dotyczące standardów i wymagań zostały opisane w treści zapytania ofertowego w załączniku.
W przypadku obecności osób niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa) Wykonawca zapewni im dostęp do sali/sal oraz zapewni toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, oraz pokoju dla osób niepełnosprawnych w przypadku korzystania z noclegu.
B. WYŻYWIENIE
1. Przerwa kawowa – całodniowa, uzupełniana w razie potrzeby: kawa, herbata, ciasteczka lub ciasto, owoce, woda gazowana, niegazowana, mleko lub śmietanka do kawy, cukier i słodzik.
2. Obiad– składający się z zupy, drugiego dania (mięsnego i wegetariańskiego do wyboru), wody gazowanej i niegazowanej i soków owocowych – pierwszego, drugiego i trzeciego dnia (22 os. uczestników szkolenia +/-6os.+ 2 trenerów). Zapewnienie zamiennie posiłków dla osób ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (np. dieta bezglutenowa).
C. NOCLEGI ZE ŚNIADANIEM I KOLACJĄ
1. Trzy pokoje jednoosobowe z łazienkami dla obsługi szkolenia i wykładowców. 2. Pokoje jednoosobowe i dwuosobowe z łazienkami dla uczestników szkolenia. Cena pokoju zawiera koszt śniadania i kolacji. Zapotrzebowanie będzie zgłaszane na bieżąco przed szkoleniami (maksymalnie 20 osób +/-6).
3. Pokoje powinny znajdować się w tym samym budynku co szkolenia.
4. Cena pokoju zawiera koszt śniadania i kolacji.
Sale szkoleniowe, posiłki i noclegi mają być zapewnione w hotelach 3-gwiazdkowych lub w wyjątkowych sytuacjach o usługi muszą być zapewnione w warunkach o równoważnym standardzie.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany harmonogram szkoleń – III MODUŁ
Warszawa, liczba szkoleń: 4
• 8-10.11.2018
• 29.11-01.12.2018
• 14-16.02.2019
• 7-9.03.2019
Białystok:
• 07-09.02.2019
Gdańsk , liczba szkoleń: 3
• 31.01-02.02.2019
• 14-16.02.2019
• 14-16.03.2019
Olsztyn
• 21-23.02.2019
• Poznań
• 17-19.02.2019
Szczecin
• 29.11-01.12.2018
Toruń
• 10-12.01.2019
Katowice , Liczba szkoleń: 2
• 22-24.11.2018
• 03-05.01.2019
Kielce , liczba szkoleń: 2
• 5-7.11.2018
• 6-8.12.2018
Kraków

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania w szczególności nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Wiedza i doświadczenie

Potwierdzenie doświadczenia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, poprzez złożenie minimum 3 listów referencyjnych lub innych dokumentów z ostatnich dwóch lat, potwierdzających należyte wykonanie usług (hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal) dla łącznej grupy minimum 60 osób.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy, zmiany harmonogramu realizacji szkoleń, zmian lokalizacji oraz innych zmian organizacyjnych.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO OFERTY:
1. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy;
2. Załącznik nr 2 - Dokumenty rejestrowe Wykonawcy (wydruk z KRS, CEIDG);
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Załącznik 4 – Referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie opisane w warunkach udziału w postępowaniu.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Nie stanowi to jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzi żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU OFERT:
Kryterium oceny oferty jest CENA 100%
PUNKTACJA - porównanie między Oferentami: X – najniższa cena, Y – cena Oferenta A; punktacja Oferenta
A = X/Y x 100
Zamawiający wybierze do realizacji ofertę z najwyższą liczbą punktów w poszczególnych częściach zamówienia.
Na każdą z części zamówienia zostanie przygotowana odrębna lista rankingowa.
Kalkulacja na każdą z części zamówienia zostanie przygotowana dla grupy 22 osobowej. Dokładna liczba osób, noclegów i posiłków będzie przesyłana przed szkoleniem.
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia i niniejszym ogłoszeniem,
b) oferta jest niekompletna (np. brak wszystkich załączników)
c) nie odpowiada warunkom udziału w postępowaniu,
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
e) wykonawca został wykluczony z postępowania,
f) oferta wpłynęła po terminie składania ofert,
g) oferta wpłynęła e-mailem,
h) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
i) Stawki jednostkowe przekroczą stawki określone w aktualnych Standardach cen w PO WER.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub większą liczbę części zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezkosztowego anulowania rezerwacji najpóźniej
na 3 dni przez rozpoczęciem pobytu.

Wykluczenia

Powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FEDERACJA INICJATYW OŚWIATOWYCH

Adres

Jana i Jędrzeja Śniadeckich 23/9

00-654 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228699660

Fax

228699668

NIP

5252178792

Tytuł projektu

Suweren konsultuje - dobre prawo buduje

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. MODERN EVENTS Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26 lok. 8, 00-373 Warszawa
Oferent spełnił wymogi udziału w postępowaniu, nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo i złożył stosowne oświadczenie. Oferta wpłynęła w dniu 1.10.2018 r.
Część 1 Warszawa – łączna kwota zamówienia brutto: 10 200,00 zł - 100 pkt – wybrana do realizacji
Część 2 Białystok - łączna kwota zamówienia brutto: 9 900,00 zł -100 pkt. – wybrana do realizacji
Część 3 Gdańsk – łączna kwota zamówienia brutto: 9 900,00 zł-100 pkt. – wybrana do realizacji
Część 4 Olsztyn – łączna kwota zamówienia brutto: 9 900,00 zł-100 pkt. – wybrana do realizacji
Część 5 Poznań - łączna kwota zamówienia brutto: 9 900,00 zł-100 pkt. – wybrana do realizacji
Część 6 Szczecin - łączna kwota zamówienia brutto: 9 900,00 zł-100 pkt. – wybrana do realizacji
Część 7 Toruń - łączna kwota zamówienia brutto: 9 900,00 zł-100 pkt. – wybrana do realizacji
Część 8 Katowice - łączna kwota zamówienia brutto: 9 900,00 zł-100 pkt. – wybrana do realizacji
Część 9 Kielce - łączna kwota zamówienia brutto: 9 900,00 zł-100 pkt. – wybrana do realizacji
Część 10 Kraków - łączna kwota zamówienia brutto: 9 900,00 zł-100 pkt. – wybrana do realizacji
Część 13 Opole - łączna kwota zamówienia brutto: 9 900,00 zł-100 pkt. – wybrana do realizacji
Część 14 Wrocław - łączna kwota zamówienia brutto: 9 900,00 zł-100 pkt. – wybrana do realizacji
Część 15 Zielona Góra - łączna kwota zamówienia brutto: 9 900,00 zł-100 pkt. – wybrana do realizacji
2. SD Company Sara Derewenda, ul. Żarnecka 11 f, 42-300 Myszków
Oferent spełnił wymogi udziału w postępowaniu, nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo i złożył stosowne oświadczenie. Oferta wpłynęła w dniu 4.10.2018 r.
Część 12 Łódź - łączna kwota zamówienia brutto: 9 582,00 zł – 100 pkt. – wybrana o realizacji
3. AGIT Agnieszka Rydz, ul. 3 Maja 16/7, 20-078 Lublin
Oferent spełnił wymogi udziału w postępowaniu, nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo i złożył stosowne oświadczenie. Oferta wpłynęła w dniu 5.10.2018 r.
Część 11 Lublin - łączna kwota zamówienia brutto: 7 899,00 zł – 100 pkt. – wybrana do realizacji
Liczba wyświetleń: 302