Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 1/USiebie/OWIS/2018 - Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 25.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-10-2018

Numer ogłoszenia

1139282

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego,
c) wykaz personelu jakim dysponuje oferent wg Załącznika nr 4 (dotyczy wyłącznie oferentów, którzy zamierzają świadczyć usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze poprzez swoich pracowników),
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona czytelnym podpisem Oferenta lub pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
5. Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość z załącznikami, powinna mieć ponumerowane kartki, a kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
6. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „U siebie – usługi opiekuńcze”, należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, pok. 310.
7. Termin składania ofert upływa 3 października 2018 r. o godz. 15.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.
8. Oferty złożone po terminie, niekompletne, przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1-6 nie będą rozpatrywane.
9. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, w których zaproponowana stawka za godzinę realizacji usługi nie przekroczy stawki określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tatiana Hapek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 615 09 78

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usługi opiekuńczych dla niesamodzielnych kobiet i mężczyzn - mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli
60 rok życia wg poniższej specyfikacji dotyczącej m.in. okresu realizacji usług, ilości usług oraz ich zakresu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku - Zapytanie_ofertowe-usługi_opiekuńcze

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób zakwalifikowanych do projektu.
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dot. zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

2) Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób zakwalifikowanych do projektu.
a) pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
- uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
- pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
- pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
- w uzasadnionych przypadkach zmianę opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
- pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych;
b) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
- zgodnie z zaleceniami lekarza lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
- współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku - Zapytanie_ofertowe-usługi_opiekuńcze

Kod CPV

85311100-3

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób starszych

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji usług: od podpisania umowy do 31.08.2020 r.
Maksymalna ilość godzin usług opiekuńczych w projekcie: 12 600,00
Średnia ilość godzin w miesiącu: 600

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienie na usługi opiekuńcze mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne:
1) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2) posiadające kwalifikacje i doświadczenie lub dysponujące n/w personelem:
a) osobami, które posiadają kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej (szkolenie może zostać sfinansowane w ramach projektu);
b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi (szkolenie może zostać sfinansowane w ramach projektu).
2. O realizację zamówienie na specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne:
1) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2) posiadające kwalifikacje i doświadczenie lub dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
a) spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tzn.: co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny; jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; placówka terapii lub placówka oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; ośrodek terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy, zakład rehabilitacji; inna jednostka niż w/w, świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
b) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;
c) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego,
c) wykaz personelu jakim dysponuje oferent wg Załącznika nr 4 (dotyczy wyłącznie oferentów, którzy zamierzają świadczyć usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze poprzez swoich pracowników),
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Oferta powinna zawierać cenę za realizację 1 godziny (60 minut) usługi opiekuńczej wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT (jeżeli dotyczy) lub wszystkie składki ubezpieczeniowe ponoszone zarówno przez Zleceniobiorcę jak i Zleceniodawcę oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.
2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.

II. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryteria formalne - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami,
b) posiadają wymagane kwalifikacje,
c) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzą stosownym oświadczeniem.
2. Kryteria punktowe:
KRYTERIUM 1: Cena usługi – maximum 70 pkt,
KRYTERIUM 2: Posiadanie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych lub sprawowaniu faktycznej opieki nad osobą zależną – maximum 30 pkt.

Zasady oceny kryterium „Cena usługi” – 70 pkt. (dotyczy wszystkich rodzajów usług opiekuńczych)
C min
X c = ------------ x 70 pkt.
Co
gdzie:
Xc - wartość punktowa ceny
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co - cena w ofercie ocenianej

Zasady oceny kryterium „doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych lub sprawowaniu faktycznej opieki nad osobą zależną”- 30 pkt.
- 6 do 12 miesięcy – 10 pkt.
- 13 do 24 miesięcy – 20 pkt.
- powyżej 25 miesięcy – 30 pkt.

III. INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku wykonawców realizujących poszczególne rodzaje usług.
2. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności i przesłana do Oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
3. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza z pośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Adres

Grunwaldzka 235

43-600 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

Numer telefonu

32 615 09 78

Fax

32 615 09 83

NIP

6321775073

Tytuł projektu

U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym.

Numer projektu

RPSL.09.02.05-24-001H/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano oferty:
1. Marek Niemczyk, Jaworzno; wpłynęła - 03.10.2018, godz. 14.25; stawka: 25,00 zł./1 godzinę
2. Monika Graczek, Jaworzno; wpłynęła - 03.10.2018, godz. 14.55; stawka: 30,00 zł./1 godzinę
Liczba wyświetleń: 401