Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 30kVA/24kW

Data publikacji: 25.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2018

Numer ogłoszenia

1139221

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W wersji Papierowej
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków
z dopiskiem " Projekt dragon postępowanie nr........."
w wersji elektronicznej
andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl
iwona.lewandowska@zdz.krakow.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Lewandowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Agregat Prądotwórczy o mocy nie mniejszej niż 30kVA/24kW zgonie z Założeniami technicznymi

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Krakow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie Agregatu Prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 30kVA/24kW zgonie z Założeniami technicznymi do zasilania Aparatowni Troposferycznej.
Miejsce dostawy agregatu i uruchomienie w woj mazowieckim lub małopolskim - szczegóły na etapie składania zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie Agregatu Prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 30kVA/24kW zgonie z Założeniami technicznymi w przypadku korzystnej ceny istnieje możliwość zamówienia dwóch agregatów.

Kod CPV

31121000-0

Nazwa kodu CPV

Zestawy prądnicowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

wg oferty

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Certyfikaty ISO 9001, AQAP 2110

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien wykazać , że posiada w portfolio firmy produkowane zespoły prądotwórcze nie mniejsze niż załorzeniach technicznych agregatów w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem zakładu produkcyjnego na terenie RP i prowadzić serwis własnych produkowanych urządzeń . Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia faktycznego posiadania zakładu produkcyjnego i prowadzonego serwisu. Przy składaniu ofert wymagane jest tylko oświadczenie, jednak przed złożeniem oferty Zamawiający może dokonać sprawdzenia zgodności oświadczenia ze stanem faktycznym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zaświadczenie o niezaleganiu podatków i ZUS z ostatnich 3 miesięcy.

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Certyfikaty ISO 9001, AQAP 2110
Zaświadczenie o niezaleganiu podatków i ZUS z ostatnich 3 miesięcy.
Wypełnione i parafowane na każdej stronie założenia techniczne agregatu załącznik.
Wypełniona Oferta i Oświadczenie

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

CENA - 100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbicia faktury na np dwie w przypadku zamówienia powyżej 1 szt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbicia faktury na większą ilość ze względu na specyfikę projektu.
Sumaryczna kwota faktur powinna być zgodna przedstawioną ofertą. Poszczególne rozbicie kwotowe zostanie ustalone w trybie roboczym z zamawiającym w trakcie procesu dostawy.
1. Dostawa i zakup Agregatu prądotwórczego typ......... zgodnie z BK1139221- Zespół prądotwórczy z napędem
2. Dostawa i zakup Agregatu prądotwórczego typ......... zgodnie z BK1139221- Mocowania montażowe i kompozytowe
3. Dostawa i zakup Agregatu prądotwórczego typ......... zgodnie z BK1139221- Materiały metalowe
Zgodność warunków technicznych zostanie sprawdzona w siedzibie producenta przed realizacją dostawy. Harmonogram sprawdzenia i metodyka zostanie ustalona w trybie roboczym z producentem.

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RIELLO DELTA POWER SP.Z O.O.
UL.KRASNOWOLSKA 82R
02-849 WARSZAWA
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY 18.10.2018R, CENA 92 450,00 ZŁ
Liczba wyświetleń: 276