Strona główna
Logo unii europejskiej

„Świadczenie usług medycznych”

Data publikacji: 25.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-10-2018

Numer ogłoszenia

1139158

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Do dnia 03.10.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Świadczenie usług medycznych”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Świadczenie usług medycznych”.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
8. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ost-med@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Krakówka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604128897

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych niezbędnych do realizacji celów projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Usługa objęta niniejszym zamówieniem będzie stanowiła wsparcie kierowane do 30 osób z terenu województwa mazowieckiego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: wyszkowski Miejscowość: Wyszków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługi zdrowotne będące przedmiotem zamówienia są niezbędne do realizacji celów projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych niezbędnych do realizacji celów projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Usługa objęta niniejszym zamówieniem będzie stanowiła wsparcie kierowane do 30 osób z terenu województwa mazowieckiego. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części i obejmuje:
1. Część 1: Przeprowadzenie wywiadu wstępnego z 30 uczestnikami projektu. Przewidywane łączne zaangażowanie na rzecz projektu w ramach części 1: 60 roboczogodzin (2018 r. – 30 h; 2019 r. – 30 h).
2. Część 2: Ustalenie programu terapeutycznego dla 30 uczestników projektu, przygotowanie indywidualnych planów dla 30 uczestników. Przewidywane łączne zaangażowanie na rzecz projektu w ramach części 2: 120 roboczogodzin (2018 r. – 60 h; 2019 r. – 60 h).
3. Część 3: Dokonanie oceny stanu zdrowia 30 uczestników projektu co 3 miesiące, ocena rezultatów podjętych działań wobec uczestników po każdym 3 – miesięcznym okresie udziału uczestnika w projekcie, weryfikacja spełnienia przez uczestników warunków udziału w projekcie. Przewidywane łączne zaangażowanie na rzecz projektu w ramach części 3: 120 roboczogodzin (2018 r. – 60 h; 2019 r. – 60 h).
4. Część 4: Dokonanie oceny stanu zdrowia 30 uczestników projektu na koniec ich uczestnictwa w projekcie. Przewidywane łączne zaangażowanie na rzecz projektu w ramach części 4: 60 roboczogodzin (2019 r. – 30 h; 2020 r. – 30 h).
5. Część 5: Wsparcie w postaci psychoterapii dla uczestników projektu. Przewidywane łączne zaangażowanie na rzecz projektu w ramach części 5: 768 roboczogodzin (2018 r. – 256 h; 2019 r. – 384 h; 2020 r. – 128 h).

Kod CPV

85120000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi medyczne i podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej,
85312500-4 Usługi rehabilitacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie:
Część 1 – 1.10.2018 r. – 30.04.2020 r.,
Część 2 – 1.10.2018 r. – 30.04.2020 r.,
Część 3 – 1.10.2018 r. – 30.04.2020 r.,
Część 4 – 1.10.2018 r. – 30.04.2020 r.,
Część 5 - 1.10.2018 r. – 30.04.2020 r.,

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Część 1: Przeprowadzenie wywiadu wstępnego z 30 uczestnikami projektu.
Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii.
Część 2: Ustalenie programu terapeutycznego dla 30 uczestników projektu, przygotowanie indywidualnych planów dla 30 uczestników.
Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii.
Część 3: Dokonanie oceny stanu zdrowia 30 uczestników projektu co 3 miesiące, ocena rezultatów podjętych działań wobec uczestników po każdym 3 – miesięcznym okresie udziału uczestnika w projekcie, weryfikacja spełnienia przez uczestników warunków udziału w projekcie.
Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii.
Część 4: Dokonanie oceny stanu zdrowia 30 uczestników projektu na koniec ich uczestnictwa w projekcie.
Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii.
Część 5: Wsparcie w postaci psychoterapii dla uczestników projektu.
Osoba mająca min. 3 - letnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń i problemów psychicznych metodami psychoterapeutycznymi.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1.Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej, tzn. konieczne jest złożenie kompletnej oferty.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: 30 dni.
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Oferenta(ów) lub pełnomocnictwa/pełnomocnictw wynika, iż do reprezentowania Oferenta(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
7. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
a) miejsca realizacji usług w obrębie województwa mazowieckiego,
b) zmiany ceny roboczogodziny, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian,
c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu,
d) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
f) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,
g) zmian osób wykonujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te spełniają wymagania Zamawiającego,
h) na wniosek Zamawiającego.
i) umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w każdym momencie jej obowiązywania w przypadku wstrzymania przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowania Projektu – w tym przypadku wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez Wykonawcę będzie naliczana proporcjonalnie do dnia, w którym Zamawiający złoży mu oświadczenie o rozwiązaniu Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta sporządzona w języku polskim na załączonym formularzu oferty wraz z oświadczeniem:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi,

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienia uzupełniające udzielane będą po cenach jednostkowych zawartych w ofercie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i ich wagi: cena 100%
O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych
w kryterium cena. Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C= C min / C ofer. X 100% (gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer. – badana oferta).
Zamawiający udzieli zamówienia na poszczególne części zamówienia temu wykonawcy / wykonawcom którzy złożą najkorzystniejsze oferty w ramach poszczególnych części.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie w danej części jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OST-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Stanisława Duboisa 4/1

07-300 Ostrów Mazowiecka

mazowieckie , ostrowski

Numer telefonu

604128897

Fax

0

NIP

7591741133

Tytuł projektu

POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Numer projektu

RPMA.09.02.02-14-9819/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Błędnie określono w ogłoszeniu jako nie dopuszczalne składania ofert częściowych. Ze względu na większą konkurencyjność postępowania przyjęto zasadę rozpatrywania ofert na każdą część zamówienia oddzielnie.
1. Przemysław Gryczka
05-220 Zielonka
Ul. Mickiewicza 57
Oferta jednostkowa całkowita
Zdanie I 200 zł 12.000 zł
Zadanie II 200 zł 24.000 zł
Zadanie III 200 zł 24.000 zł
Zadanie IV 200 zł 12.000 zł.
Zadanie V 130 zł 99 840 zł
Oferta przyjęta do realizacji w zakresie zadania V - wpłynęła 02.10.2018 r.

2.Jakub Garbacki- specjalista psychiatra
05-091 Ząbki
Ul. Dzika 48b/6
OFERENT 2
Oferta jednostkowa Całkowita
I 150 zł 9.000 zł
II 150 zł 18.000 zł
III 150 zł 18.000 zł
IV 150 zł 9.000 zł
V 150 zł 115.200 zł.
Oferta przyjęta do realizacji w zakresie zadania I, II, III, IV - wpłynęła 02.10.2018 r.
Liczba wyświetleń: 211