Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup środka trwałego do stworzenia stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych - Osprzęt do wtrysku wielokomponentowego - PLCRC/2830701/06/2958/2018

Data publikacji: 24.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-10-2018

Numer ogłoszenia

1138890

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-09-26
Pytanie nr 1: Czy mozemy otrzymac dokumenty w j. angielskim?
Odpowiedź nr 1: Niestety nie mamy postępowania przygotowanego w wersji anglojęzycznej.
2018-09-25
Pytanie nr 1: Jaka będzie wymagana siła zwarcia?
Odpowiedź nr 1: Nie ma zastosowana – brak jednostki zamykającej formę.
Pytanie nr 2: Co znajduje się pod pojęciem bezpośredniego montażu agregatu do formy?
Odpowiedź nr 2: Agregat powinien mieć możliwość montażu bezpośrednio na formie wtryskowej.
Pytanie nr 3: Możliwość montażu pionowego i poziomego formy – Czy oferta ma obejmować główną jednostkę poziomą i dodatkową pionową, czy ma być to jednostka, która będzie miała możliwość zmiany położenia?
Odpowiedź nr 3: Możliwość montażu pionowego i poziomego agregatu do formy wtryskowej.
Pytanie nr 4: Czy obie jednostki mają mieć objętość wtrysku 90ccm?
Odpowiedź nr 4: Przetarg dotyczy jednej jednostki wtryskowej.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 02.10.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup środka trwałego do stworzenia stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych - zestaw do wtrysku wielokomponentowego - Osprzęt do wtrysku wielokomponentowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa osprzętu do wtrysku wielokomponentowego niezbędnego do budowy stanowiska do
opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych.

Przedmiot zamówienia

Osprzęt do wtrysku wielokomponentowego (2K):
• Minimalna objętość wtrysku/wydajność – 90 ccm
• Minimalne ciśnienie wtrysku 1500 bar
• Wszystkie napędy agregatu serwo-elektryczne
• Komunikacja z dowolna wtryskarka poprzez złącze Euromap
• Bezpośredni montaż agregatu do formy bez konieczności modyfikacji wtryskarki
• Możliwość montażu pionowego i poziomego do formy
• Wibrator pneumatyczny do wspomagania podawania tworzywa do cylindra agregatu
• Możliwość zdalnej kontroli urządzenia
Oprogramowanie i system kontroli
• Wymagany język polski (podstawowy) i język angielski (dodatkowy)
• Obsługa urządzenia przy pomocy panelu LCD i przycisków
• Zapis wszystkich parametrów cyklu z możliwością kreślenia wykresów np. ciśnienia wtrysku względem położenia ślimaka itd., logowanie zmian parametrów sterujących. Pamięć wewnętrzna maszyny zdolna do przechowywania parametrów minimum 10000 cykli.
• Możliwość zapisu parametrów cyklu do plików w formacie .xls lub .txt lub .csv
• Możliwość eksportu plików zawierających parametry cyklu za pośrednictwem sieci LAN lub portu USB
• Zestawienie krzywych wartości zadanych i rzeczywistych na panelu sterującym wtryskarki, dla co najmniej: prędkość wtrysku, ciśnienie wtrysku, docisk, ciśnienie spiętrzania i liczba obrotów ślimaka
Gwarancja – minimum 24 m-ce od momentu uruchomienia.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Nie wcześniej niż koniec marca 2019. O możliwości wcześniejszej dostawy Zamawiający poinformuje z wyprzedzeniem.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najniższej ceny.
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mold-Masters Europa GmbH, data wpłynięcia: 01.10.2018, g. 16:35, cena: 63.791,00 EUR
Liczba wyświetleń: 209