Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/80/FPGP/09/2018

Data publikacji: 21.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-10-2018

Numer ogłoszenia

1138776

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:
• w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: k.ustrycka@fpgp.eu wówczas w temacie wiadomości należy wpisać „Oferta w postępowaniu nr 1/80/FPGP/09/2018”.
• Osobiście lub pocztą/kurierem na adres: Fundacja Promocji Gmin Polskich. Ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa .

Wszystkie oferty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 01.10. 2018 r. do godz.12:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.ustrycka@fpgp.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ustrycka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia „Metodologia kształcenia osób dorosłych” dla instruktorów projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który kompleksowo zorganizuje i przeprowadzi szkolenie z "Metodologia kształcenia osób dorosłych" na terenie województwa mazowieckiego dla max.120 osób.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia „Metodologia kształcenia osób dorosłych” dla instruktorów projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w tym m.in. przeprowadzenie szkolenia na podstawie scenariusza i materiałów, zapewnienie cateringu i materiałów szkoleniowych dla uczestników

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55520000- 1 - Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane od dnia podpisania umowy do 30.06.2019r. Ilość szkoleń oraz terminy ustalane będą na bieżąco z Zamawiającym

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Opis w zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

Opis w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis w zapytaniu ofeertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis w zapytaniu ofertowym

Dodatkowe warunki

Opis w zapytaniu ofertowym

Warunki zmiany umowy

Opis w zapytaniu ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Opis w zapytaniu ofertowym

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów, którymi są:
1. CENA (C)- 40%
2. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOSWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA (K) -60%

1. KRYTERIUM CENA – 40 PUNKTÓW
Przez CENĘ rozumie się całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Punkty będą liczone wg. poniższego wzoru:

Najniższa cena
C= ---------------------------------------- x 40
Cena ocenianej oferty
2. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOSWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA- 60 PUNKTÓW
Zamawiający w ramach kryterium KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOSWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA –przyzna punkty według poniższych zasad:
Ocena ofert w ramach tego kryterium dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę oświadczeń do oferty:
d) O ilości przeszkolonych osób dorosłych (zgodnie z załącznikiem nr 3a)- zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oświadczenia oferentów


Liczba przeszkolonych osób dorosłych oferenta
K= ---------------------------------------------------------------------------------------- x 60
Najwyższa Liczba przeszkolonych osób dorosłych

1. Ostateczna ocena ofert to suma punktów z każdego z kryterium=C+K
2. Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Fundacja Promocji Gmin Polskich, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Promocji Gmin Polskich czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PROMOCJI GMIN POLSKICH

Adres

Jaworzyńska 7/3

00-634 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226227115

NIP

5261001946

Tytuł projektu

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0080/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kombinat Wiedzy Joanna Frączek-Broda
Ul. Legionowa 42B,
05-270 Marki
Cena oferty za 1 osobę- 640 zł- łącznie 76 800 zł
Liczba wyświetleń: 454