Strona główna
Logo unii europejskiej

REKRUTACJI AUTORÓW SCENARIUSZY ZAJĘĆ I TRENERÓW

Data publikacji: 21.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2018

Numer ogłoszenia

1138609

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 8.10.2018 przedłużono czas składania ofert do 11.10.2018
W dniu 9.11.2018 skorygowano błąd w opisie sposobu oceny ofert:
było:
K2 = (D/Dmax)*100*waga (30%)
D – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń
Dmax – maksymalna (najwyższa) liczba lat wśród ofert
jest:
K2 = (D/Dmax)*100*waga (40%)
D – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń
Dmax – maksymalna (najwyższa) liczba godzin wśród ofert

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej (skan) na adres e-mail: akademia@kiss.pl w temacie maila należy wpisać: Rekrutacja autorów scenariuszy zajęć i trenerów w ramach projektu ,,AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY”. Potwierdzeniem dostarczenia maila będzie zwrotna informacja zamawiającego o otrzymaniu oferty.
- pocztą, kurierem lub złożona osobiście na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS, 40-040 Katowice, ul. Lompy 2/10, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja autorów scenariuszy zajęć i trenerów w ramach projektu ,,AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY”. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do biura.
Ostateczny termin składania ofert to: 11 październik 2018 godz. 15.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

akademia@kiss.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Bowdur

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606230420

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Rekrutacja dotyczy projektu ,,Akademia trenerów wspomagania oświaty” (POWR.02.10.00-00-7014/17) realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Komputer i Sprawy Szkoły KISS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Przedmiotem postępowania jest wyłonienie przez Partnera - Stowarzyszenie KISS:
1. Autorów scenariuszy i materiałów szkoleniowych dla szkoleń stacjonarnych z zakresu wspierania kompetencji kluczowych:
• kompetencje cyfrowe (TIK) w oparciu o Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w wykorzystywaniu
nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się ORE
2. Opracowanie scenariuszy i materiału szkoleniowego do szkoleń e-learningowych z zakresu wspierania kompetencji
kluczowych:
a) kompetencje cyfrowe (TIK)
b) kompetencje matematyczno – przyrodnicze
c) umiejętności porozumiewania się w językach obcych
d) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
e) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
f) wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji
W oparciu o Ramowe programy szkolenia w zakresie wspomagania szkół w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w
procesie nauczania/uczenia się ORE
3. Trenerów w zakresie przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu rozwijania kompetencji:
• kompetencji cyfrowych (TIK)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie scenariusza szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi dla szkoleń stacjonarnych (70godz.) z zakresu wspierania kompetencji cyfrowej (TIK),
oraz opracowanie materiałów e-learningowych, uzupełniających szkolenia stacjonarne z zakresu kompetencji kluczowych (po 20 godz. szkoleniowych każdy):
a) kompetencje cyfrowe (TIK)
b) kompetencje matematyczno – przyrodnicze
c) umiejętności porozumiewania się w językach obcych
d) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
e) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
f) wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji
a także przeprowadzenie 140 godzin szkoleniowych dla 2 grup szkoleniowych z zakresu kompetencji cyfrowych (TIK). Uczestnikami szkoleń będą pracownicy instytucji wspomagania pracy szkoły.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariuszy i materiałów szkoleniowych dla szkoleń stacjonarnych z zakresu wspierania kompetencji kluczowych oraz przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu wspierania kompetencji kluczowych, w ramach dwóch zadań:
1. Zadanie 1: Opracowanie scenariusza i materiałów szkoleniowych dla szkoleń stacjonarnych z zakresu wspierania kompetencji kluczowych:
a) kompetencje cyfrowe (TIK)
Zakres merytoryczny: Stworzenie jednego kompletu scenariuszy i materiałów szkoleniowych dla trenera i uczestnika. Każdy scenariusz wraz z materiałami dla trenera i uczestnika ma być przygotowany na 70 godzin dydaktycznych dla każdego poziomu: podstawowego i ponadpodstawowego. Scenariusze i materiały szkoleniowe powinny być zgodne z Wytycznymi dla scenariuszy i materiałów szkoleniowych stanowiących załącznik do Ogłoszenia.

2. Zadanie 2: Opracowanie scenariuszy i materiałów szkoleniowych dla 20 godzinnych szkoleń e-learningowych z zakresu wspierania poszczególnych kompetencji kluczowych:
a) kompetencje cyfrowe (TIK)
b) kompetencje matematyczno – przyrodnicze
c) umiejętności porozumiewania się w językach obcych
d) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
e) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
f) wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji
Zakres merytoryczny: Łącznie powstanie 6 scenariuszy i materiałów do szkoleń e-learningowych (dla każdej z kompetencji jeden komplet). Każdy scenariusz i materiał szkoleniowy ma być przygotowany na 20 godzin szkolenia e-learningowego, który będzie wsparciem do szkoleń stacjonarnych.

3. Zadanie3: Trener w zakresie przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu rozwijania kompetencji:
• kompetencje cyfrowe (TIK)
Zakres zadania: Łącznie przeprowadzonych zostanie 280 godzin szkoleń dla 2 grup szkoleniowych (po 70 godz.), dla każdej grupy przewiduje się 4 zjazdy szkoleniowe po 3 dni. Grupa szkoleniowa składać się będzie średnio z 20 osób. Szkolenia zostaną przeprowadzone we wskazanej kompetencji, w zależności od deklaracji uczestników szkoleń, którzy będą kwalifikowani do grupy dla początkujących lub zaawansowanych. Szkolenie prowadzone będzie przez 2 trenerów.
Miejsce szkoleń: Szkolenia odbędą się w województwie śląskim, opolskim i dolnośląskim. Konkretne miejsca realizacji szkoleń zostaną wskazane po podpisaniu umowy i wyborze miejsc szkoleń. Odbywać się one będą w hotelach, w których trenerzy zapewnione będą mieli noclegi między dniami trwania szkolenia, wyżywienie (obiad, kolację między dniami szkoleniowymi, serwis kawowy całodniowy w każdym dniu szkoleniowym). Zamawiający zapewni trenerom materiały szkoleniowe, salę szkoleniową wyposażoną w rzutnik). bezpłatny parking przyhotelowy. Trenerzy przed rozpoczęciem zajęć zostaną przeszkoleni z zakresu realizacji zadania.
Termin realizacji szkoleń: styczeń 2019 – wrzesień 2019 r. Konkretne terminy realizacji usługi zostaną ustalone po wyborze ofert i wskazane w umowach na realizację usług.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadania objęte postępowaniem będą realizowane w następujących terminach:
Zadanie 1 i 2 : październik 2018
Zadanie 3: styczeń 2019 – wrzesień 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W zakresie zadania 1:
a) Wykształcenie wyższe magisterskie.
b) Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich) – minimum 120 godzin dydaktycznych.
W zakresie zadania 2:
a) Wykształcenie wyższe magisterskie.
b) Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich) – minimum 120 godzin dydaktycznych.
Na potwierdzenie spełnienie warunku posiadania kwalifikacji i doświadczenia oferent wypełnia załącznik nr 1 do oferty. Dla każdego autora i trenera należy załączyć załącznik nr 1.

Wiedza i doświadczenie

W zakresie zadania 1 i 2:
a) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty (nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, publicznych i niepublicznych zakładów doskonalenia nauczycieli) z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien być powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia) 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły
b) doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy szkoleń (minimum 3 scenariusze szkoleń trwających co najmniej 20 godzin dydaktycznych każde) i materiałów szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty.
W zakresie zadania 3:
a) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty (nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, publicznych i niepublicznych zakładów doskonalenia nauczycieli) z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien być powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia) – co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat, w tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły.
b)
Na potwierdzenie spełnienie warunku posiadania kwalifikacji i doświadczenia oferent wypełnia załącznik nr 1 do oferty. Dla każdego autora i trenera należy załączyć załącznik nr 1.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć :
a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik do Regulaminu – z datą i czytelnym podpisem,
b. Oświadczenie dotyczące wymaganego doświadczenia i kwalifikacji – załącznik nr 1 do Oferty,
c. Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2 do Oferty,
d. Referencje potwierdzające wykonanie usług wymienionych w załączniku 2 do Oferty - kopia dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Nie jest wymagane składanie referencji w przypadku usług realizowanych na rzecz FRDL.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć :
a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik do Regulaminu – z datą i czytelnym podpisem,
b. Oświadczenie dotyczące wymaganego doświadczenia i kwalifikacji – załącznik nr 1 do Oferty,
c. Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2 do Oferty,
d. Referencje potwierdzające wykonanie usług wymienionych w załączniku 2 do Oferty - kopia dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Nie jest wymagane składanie referencji w przypadku usług realizowanych na rzecz FRDL.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Komisja rekrutacyjna będzie oceniała oferty w dwóch etapach:
a) Formalnym,
b) Merytorycznym.
2. Ocena formalna polegać będzie, na sprawdzeniu czy oferta jest kompletna oraz czy Oferent spełnia wszystkie warunki zamieszczone w § 5.
3. W trakcie oceny merytorycznej Komisja rekrutacyjna dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena - 60 pkt.
b) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien być powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia) 40

4. Ocena ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
kryterium „cena”
Ocena kryterium nr 1 – cena oferty:
K1 = (C min/C)*100*waga (60%)
C min – najniższa cena spośród ofert
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej

- Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
- Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy.
- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy), koszty związane z dojazdem do miejsca wykonywania usługi (szkolenia). Salę szkoleniową, catering, wydruk materiałów szkoleniowych zapewnia Zamawiający. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę.
- Cena jest ceną brutto za przeprowadzenie 1 godziny szkolenia (w przypadku przygotowania scenariuszy zajęć i materiałów szkoleniowych cena dotyczy jednego scenariusza) podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu.

Kryterium „doświadczenie w realizacji usług”
Ocena kryterium nr 2 – doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia:

K2 = (D/Dmax)*100*waga (30%)
D – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń
Dmax – maksymalna (najwyższa) liczba lat wśród ofert
Doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego załącznika nr 2 do zapytania – „Wykaz usług”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wymienione w załączniku nr 2 (referencje, potwierdzenie realizacji usługi, itp.). Nie jest wymagane składanie potwierdzeń usług realizowanych na rzecz FRDL.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiąc sumę punktów za oferowaną cenę i posiadane doświadczenie, zgodnie ze wzorem:
OPO (ogólna punktacja Wykonawcy) = K1 + K2

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

52 321 18 90

Fax

52 321 18 92

NIP

5220001895

Tytuł projektu

AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-7014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Beata Rutkowska ul. Równoległa 34M 41-400 Mysłowice 97,6 pkt
Jolanta Hepner ul. Mikołaja Reja 23a 42-500 Będzin 69,81 pkt
Liczba wyświetleń: 453