Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1 - WYNAJMEM SAL I SPRZĘTU DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ALS I EPLS, MAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA PEŁNEJ SYMULACJI oraz WYNAJMEM SPRZĘTU DO PRZEPROWADZENIA SYMULACJI EWAKUACJI WRAZ Z SYMULACJA OSÓB POSZKODOWANYCH

Data publikacji: 21.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-10-2018

Numer ogłoszenia

1138560

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy biura, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 1 października 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich 1 października 2018 r. o godz. 13.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrianna Bartkowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

575 833 900

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług WYNAJMU SAL I SPRZĘTU DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ALS I EPLS, MAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA PEŁNEJ SYMULACJI oraz WYNAJMU SPRZĘTU DO PRZEPROWADZENIA SYMULACJI EWAKUACJI WRAZ Z SYMULACJA OSÓB POSZKODOWANYCH w celu realizacji warsztatów dla ratowników medycznych w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług WYNAJMU SAL I SPRZĘTU DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ALS I EPLS, MAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA PEŁNEJ SYMULACJI oraz WYNAJMU SPRZĘTU DO PRZEPROWADZENIA SYMULACJI EWAKUACJI WRAZ Z SYMULACJA OSÓB POSZKODOWANYCH w celu realizacji warsztatów dla ratowników medycznych w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest WYNAJM SAL I SPRZĘTU DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ALS I EPLS, MAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA PEŁNEJ SYMULACJI (Część I Zapytania Ofertowego) oraz WYNAJMU SPRZĘTU DO PRZEPROWADZENIA SYMULACJI EWAKUACJI WRAZ Z SYMULACJA OSÓB POSZKODOWANYCH (Część II Zapytania Ofertowego) w celu realizacji warsztatów dla ratowników medycznych w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych”.
Zajęcia polegające na utworzeniu symulowanego zdarzenia z dużą ilością osób poszkodowanych. Celem jest skumulowanie wcześniejszych 4 modułów (szkolenia z zakresu medycznych czynności ratunkowych w zagrożeniach środowiskowo-terenowych) i podsumowanie nabytej wiedzy wraz z wykorzystaniem w
str. 2
ramach działania EMC. Grupa ratowników (2 warsztaty po min 48 osób/warsztat) zostanie zgrupowana w jednym miejscu. W założeniu zajęć jest praca w ramach symulacji zdarzenia masowego lub katastrofy.
Blok tematyczny jest organizowany po wcześniejszym obyciu zajęć z 4 pierwszych bloków tematycznych.
Zajęcia zaplanowane są do realizacji w ciągu trzech dni, w następującej formule:
I DZIEŃ:
- 4 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut) zajęć teoretycznych – zapewnienie sali wykładowej dla min. 48 uczestników
- 24 godziny zegarowe zajęć praktycznych (1 godzina = 60 minut) – warsztaty skoszarowane (część zajęć realizowana w II dniu warsztatu) – zapewnienie pomieszczeń z możliwością videorejestracji oraz jej odtworzenia pracy personelu medycznego oraz sprzęt wskazany w Części I oraz Części II w Załączniku nr 2
II DZIEŃ:
- 2 godziny zegarowe zajęć praktycznych - pomieszczenie z możliwością odtworzenia videorejestracji
III DZIEŃ:
- 4 godziny zegarowe zajęć praktycznych - zapewnienie pomieszczeń z możliwością videorejestracji oraz jej odtworzenia pracy personelu medycznego oraz sprzęt wskazany w Części I oraz Części II w Załączniku nr 2
Ze względu na specyfikę prowadzonego warsztatu, teren wokół budynku, przeznaczony do przeprowadzenia poligonu powinien być dostępny w czasie trwania całego warsztatu.
Informacje dot. przedmiotu zamówienia:
Liczba warsztatów przewidzianych do organizacji w ramach projektu: 2
Liczba uczestników 1 warsztatu: średnio 48 osób

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapisami w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapisami w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapisami w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapisami w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapisami w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto - 100 %
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, pozostałe wg zależności:
C=(Cn/Co)*100
gdzie Cn – cena oferty najkorzystniejszej
Co – cena oferty rozpatrywanej
Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 100.
str. 6
UWAGA: Zamawiający dokonana oceny w/w kryterium na podstawie formularza ofertowego.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranym Oferentem w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
3. W szczególności, Zamawiający może zwrócić się do Oferenta w celu podania w określonym terminie składników ceny i uzasadnienia jej wysokości.
4. W wypadku udzielenia przez Oferenta w odpowiedzi informacji niepełnej lub pominięcie któregokolwiek pytań Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia oferty. Z tytułu odrzucenia nie przysługuje Oferentowi odszkodowanie.
5. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków Zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
7. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych w niniejszym zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia w określonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, w tym w zakresie udokumentowania treści załączników – co do posiadanego doświadczenia trenerów. W wypadku odmowy przekazania dokumentacji, niepełnego przedstawienia dokumentacji lub opóźnienia w jej dostarczeniu, Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia oferty. Z tytułu odrzucenia nie przysługuje Oferentowi odszkodowanie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru max. 1 Wykonawcy w odniesieniu do każdej części spośród tych, którzy uzyskali największą ilość punktów podczas oceny ofert. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr POWER0105/SALA I SPRZĘT POLIGON/1

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

Adres

Powstańców 52

40-024 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

326093140

Fax

326093154

NIP

9542260707

Tytuł projektu

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0105/16-00
Liczba wyświetleń: 144