Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie „Akademia Nauki i Kreatywności”

Data publikacji: 20.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-09-2018

Numer ogłoszenia

1138324

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Projekt jest realizowany od 1.07.2018 do 30.09.2019 r. Zamówienie realizowane będzie w okresie styczeń – czerwiec 2019 r.
3. Godzinę zajęć należy rozumieć jako godzinę dydaktyczną, tj. 45 min.
4. Ostateczne terminy i godziny realizacji zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem spotkań.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, każdorazowo zmiana harmonogramu będzie uzgadniana z Wykonawcą usługi minimum 3 dni przed terminem, którego dotyczą zmiany. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe) Zamawiający może odwołać zajęcia na dzień przed terminem realizacji danej części usługi.
6. W przedmiotowym postępowaniu mogą wziąć udział zarówno firmy, jak i osoby fizyczne spełniające warunki Zapytania Ofertowego nr EFS/4/2018/BK.
7. Wykonawca musi dysponować osobami bezpośrednio realizującymi przedmiot zamówienia, które spełniają łącznie warunki opisane w pkt. 2 odpowiedniej części zamówienia.
8. W ramach realizacji zamówienia obowiązuje zasada, że jedną część zamówienia (tj. cz. I, II, III, IV lub V) może realizować jedna osoba wskazana przez Wykonawcę (lub Wykonawca, jeśli jest osobą fizyczną).
9. W razie braku możliwości przeprowadzenia zajęć w danym terminie Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo osoby o kwalifikacjach minimum równoważnych w stosunku do osoby zastępowanej (tj. doświadczeniu wskazanym w ofercie i ocenianym w kryterium oceny ofert oraz minimalnych pozostałych kwalifikacjach wymaganych przez Zamawiającego dla danego zakresu zamówienia określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym). Zastępstwo wymaga zgody Zamawiającego. O zastępstwie oraz kwalifikacjach zastępcy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego przed realizacją zajęć (z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem). W razie stwierdzenia, że zastępca nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym Zamawiający nie wyrazi zgody na zastępstwo, a Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić realizację zajęć przez inną, spełniającą wymagania kwalifikacyjne osobę.
10. Zamawiający wymaga, by prowadzący korzystał z dostępnych narzędzi i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” - szczegółowy spis narzędzi pomocy dydaktycznych Zamawiający zobowiązuje się przekazać co najmniej 7 dni przed realizacją pierwszych zajęć.
11. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zajęć według zaleceń Zamawiającego.
12. Zamawiający wymaga, by wykonawca stosował się do zasad promocji projektów i informował o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad równościowych podczas realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnianiem przekazu równych szans kobiet i mężczyzn.
13. Osoba bezpośrednio realizująca przedmiot Zamówienia musi spełniać kryteria określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”, a w szczególności musi dysponować możliwością wykazania, iż realizując zamówienie zgodnie z harmonogramem projektu nie przekroczy limitu łącznego czasu pracy, tj. 276 godzin miesięcznie (dot. łącznego zaangażowania zawodowego ww. osób w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań z innych źródeł).
14. Zamawiający zastrzega, że jeżeli w trakcie realizacji zajęć zaistnieją dodatkowe okoliczności powodujące konieczność modyfikacji koncepcji prowadzenia zajęć, szczególnie aby zapobiec ewentualnemu nieosiągnięciu celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób nadzorujących realizację projektu o takiej sytuacji i do wdrożenia w porozumieniu z Zamawiającym odpowiedniej modyfikacji.
15. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które ofertę może złożyć jeden Wykonawca. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część zamówienia. Ze względu na realizację zajęć w tym samym czasie, jedna osoba prowadząca zajęcia może realizować maksymalnie jedną część zamówienia.
16. Warunki płatności – 30 dni od chwili dostarczenia do zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.
17. Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę rachunku lub faktury VAT wraz z protokołem potwierdzającym wykonanie zamówienia. Wynagrodzenie za poszczególne miesiące wypłacone będzie w kwocie stanowiącej iloczyn stawki godzinowej określonej w ofercie i liczby godzin zajęć prawidłowo zrealizowanych przez Wykonawcę w danym miesiącu.

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy złożyć w następujący sposób /do wyboru wykonawcy/:
- osobiście w siedzibie zamawiającego: Sekretariat (pokój 31), Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg. Godziny urzędowania: 8.00-16.00
- pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Oferty należy składać do 28.09.2018 włącznie do godziny 13.00. Oferty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi 28.09.2018, o godz. 13.30.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: postępowanie o udzielenie zamówienia nr EFS/4/2018/BK.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Bednarczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

55 611 20 59

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Suchacz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja kursu dla nauczycieli wyposażających ich w nowatorskie i aktywizujące metody i narzędzia pracy z wykorzystaniem ICT na różnych przedmiotach oraz rozwijające u uczniów innowacyjność, kreatywność, pracę w zespole.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje realizację kursu dla nauczycieli wyposażających ich w nowatorskie i aktywizujące metody i narzędzia pracy z wykorzystaniem ICT na różnych przedmiotach oraz rozwijające u uczniów innowacyjność, kreatywność, pracę w zespole.
Zajęcia odbędą się w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym im. Kaprów Polskich w Suchaczu.
Łącznie Wykonawca ma do zrealizowania 60 godzin zajęć w szkole oraz dodatkowe 15 godzin zajęć, które będą miały charakter wyjazdowy.
1. Program kursu składa się z trzech zakresów, tj.:
1) Szkolenie warsztatowe dotyczące wykorzystania ICT w pracy z uczniami (15 godz.)
2) Szkolenie warsztatowe dotyczące nowatorskich i aktywizujących technik i metod nauczania doskonalących kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole (15 godz.)
3) Konsultacje z ekspertami przedmiotowymi w małych grupach (15 godz. dyd./ grupa; grupy: matematyczno – przyrodnicza, humanistyczna i artystyczna)
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2).
3. Zgoda osoby/osób realizującej przedmiot zamówienia (Załącznik nr 3) .
4. CV osoby wskazanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć, z którego wprost wynika, że spełnia warunki zawarte w szczegółowym opisie zamówienia (CV musi być podpisane przez osobę, której dotyczy).

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia w okresie styczeń - czerwiec 2019.
Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe".

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymagania kwalifikacyjne dotyczące poszczególnych części zamówienia znajdują się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Wiedza i doświadczenie

Wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia poszczególnych części zamówienia znajdują się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Dodatkowe warunki

Sposób przygotowania oferty.
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz
z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa jest ceną brutto, to znaczy obejmuje wszystkie daniny publiczne (podatki i składki) mające zastosowanie, w szczególności podatek VAT, a w przypadku osób fizycznych również składki ZUS Zleceniodawcy, zgodnie z obowiązującym w danym okresie prawodawstwem i statusem podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym danej osoby. Ponadto cena brutto oferty musi uwzględnić inne czynniki kosztotwórcze, w tym w szczególności koszt przygotowania materiałów szkoleniowych oraz koszt dojazdu Wykonawcy na miejsce realizacji umowy, z zastrzeżeniem pkt. 6.2 ppkt 4.
5. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z uprawnieniem do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
6. Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą być przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” (podpis i data poświadczenia).
7. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz
z ich tłumaczeniem na język polski.
8. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę muszą być ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
9. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
10. Zamawiający zawrze umowę zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, z uwzględnieniem harmonogramu realizacji zajęć.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. Oświadczenie składa się na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
12. Wykonawca ma obowiązek przedstawić zgodę osoby/osób realizującej przedmiot zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3. Przedstawienie zgody nie jest wymagane w sytuacji, kiedy wykonawca składa ofertę wyłącznie w jednej części i sam będzie wykonywać przedmiot zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Przewidywane zmiany do umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w treści zawartej umowy w następującym zakresie:
a) zmiana miejsca lub terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych leżących po stronie beneficjenta lub partnera projektu (tj. szkoły uczestniczącej w projekcie) - w takim przypadku strony zawrą aneks do umowy;
b) zmiana warunków realizacji umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia bądź zmiany wytycznych EFS, bądź bezpośrednich zaleceń/decyzji IZ/IP RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, bądź zmiany umowy o dofinansowanie projektu - w takim przypadku strony zawrą aneks do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2).
3. Zgoda osoby/osób realizującej przedmiot zamówienia (Załącznik nr 3) .
4. CV osoby wskazanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć, z którego wprost wynika, że spełnia warunki zawarte w szczegółowym opisie zamówienia (CV musi być podpisane przez osobę, której dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty oraz sposób przyznania punktacji:
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za 1 godzinę zajęć (45 minut) 70%
2. Doświadczenie dodatkowe 30%
2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = C x 70% + D x 30%
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium "Cena"
D – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium "Doświadczenie dodatkowe"

3. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej wg wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
Liczba punktów (C) = ____________________________________ x 100 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku (wg reguły matematycznej).
Otrzymana punktacja zostanie przeliczona zgodnie z wagą kryterium (70%).

4. Punkty za kryterium „Doświadczenie dodatkowe” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz CV. Za doświadczenie dydaktyczne zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

4.1 Doświadczenie dodatkowe w prowadzeniu zajęć z nauczycielami
powyżej 5 lat do 10 lat = 10 pkt.
powyżej 10 lat = 20 pkt.

4.2 Następnie Zamawiający oceni oferty Wykonawców w kryterium "Doświadczenie" poprzez zastosowanie następującego wzoru:

punktacja za doświadczenie oferty badanej
(wg schematu w pkt. 4.1)
Liczba punktów (D) = ___________________________________________ x 100 pkt.
punktacja za doświadczenie oferty z największą
liczbą punktów (wg schematu w pkt. 4.1)

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe".

Wykluczenia

Warunki wykluczenia z postępowania:
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiących załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO / CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU

Adres

pl. Plac Kazimierza Jagiellończyka 1

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

556112050

Fax

556112060

NIP

5780014019

Tytuł projektu

Akademia Nauki i Kreatywności

Numer projektu

RPWM.02.02.02-28-0004/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamówienie składało się z pięciu części.
W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 4 oferty.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Szkolenie warsztatowe dotyczące wykorzystania ICT w pracy z uczniami (15 godz. dydaktycznych)

Na część I zamówienia wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Magdalenę Jankun.
Oferta została złożona w dniu 27.09.2018.
Oferta była kompletna, zawierała wypełnione wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty w tym:
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Załącznik nr 3 – zgodę osoby realizującej przedmiot zamówienia
4. CV
Oferent spełniał warunki udziału postawione przez Zamawiającego.
Cena brutto oferty 130 zł/h.
Liczba punktów uzyskanych przez Oferenta w wyniku oceny zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w zapytaniu ofertowym – 100/100
Zamawiający skontaktuje się z Oferentem w celu podpisania umowy.


CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Szkolenie warsztatowe dotyczące nowatorskich i aktywizujących technik i metod nauczania doskonalących kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole (15 godz. dydaktycznych)
Na część II zamówienia wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Marlenę Derlukiewicz.
Oferta została złożona w dniu 27.09.2018.
Oferta była kompletna, zawierała wypełnione wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty w tym:
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Załącznik nr 3 – zgodę osoby realizującej przedmiot zamówienia
4. CV
Oferent spełniał warunki udziału postawione przez Zamawiającego.
Cena brutto oferty 130 zł/h.
Liczba punktów uzyskanych przez Oferenta w wyniku oceny zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w zapytaniu ofertowym – 100/100
Zamawiający skontaktuje się z Oferentem w celu podpisania umowy.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: Konsultacje z ekspertami przedmiotowymi – moduł humanistyczny (15 godz./grupa)
Na część III zamówienia wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Marlenę Derlukiewicz.
Oferta została złożona w dniu 27.09.2018.
Oferta była kompletna, zawierała wypełnione wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty w tym:
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Załącznik nr 3 – zgodę osoby realizującej przedmiot zamówienia
4. CV
Oferent spełniał warunki udziału postawione przez Zamawiającego.
Cena brutto oferty 130 zł/h.
Liczba punktów uzyskanych przez Oferenta w wyniku oceny zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w zapytaniu ofertowym – 100/100
Zamawiający skontaktuje się z Oferentem w celu podpisania umowy.


CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA: Konsultacje z ekspertami przedmiotowymi – moduł matematyczno-przyrodniczy (15 godz./grupa)
Na część IV zamówienia wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Elżbietę Kurkiewicz.
Oferta została złożona w dniu 27.09.2018.
Oferta była kompletna, zawierała wypełnione wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty w tym:
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Załącznik nr 3 – zgodę osoby realizującej przedmiot zamówienia
4. CV
Oferent spełniał warunki udziału postawione przez Zamawiającego.
Cena brutto oferty 130 zł/h.
Liczba punktów uzyskanych przez Oferenta w wyniku oceny zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w zapytaniu ofertowym – 100/100
Zamawiający skontaktuje się z Oferentem w celu podpisania umowy.


CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA: Konsultacje z ekspertami przedmiotowymi – moduł artystyczny (15 godz./grupa)

Na część V zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. W tej części zamówienia zapytanie zostanie ogłoszone ponownie.
Liczba wyświetleń: 439