Strona główna
Logo unii europejskiej

Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w bud. J Politechniki Rzeszowskiej ul. Podkarpacka 1 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo”

Data publikacji: 20.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-10-2018

Numer ogłoszenia

1138309

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na przebudowę i adaptację części pomieszczeń w bud. J Politechniki Rzeszowskiej ul. Podkarpacka 1 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0002/18, Działanie 7.4 RPO WP 2014-2020.

Oferty należy składać w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym Maluszkowo ul. Strzelnicza 6a, 35-103 Rzeszów do dnia 05.10.2018 r. godz. 9:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Lubaś, e-mail: alk@op.pl, tel. 509 911 055.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 911 055

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w bud. J Politechniki Rzeszowskiej ul. Podkarpacka 1 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0002/18, Działanie 7.4 RPO WP 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonania robót budowlanych mających na celu zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na żłobek.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w bud. J Politechniki Rzeszowskiej ul. Podkarpacka 1 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0002/18, Działanie 7.4 RPO WP 2014-2020.
Podstawa opracowania oferty:
Podstawą opracowania oferty jest przedmiar robót załączony do niniejszego zapytania ofertowego.
Wymagane jest, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby i urządzenia posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności - Dz. U. 2017 r. poz. 1226) oraz posiadały wymagane certyfikaty.
Sposób obliczenia ceny.
Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z zapytania ofertowego wraz z załącznikami, uwzględniać wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego opublikowane na stronie internetowej http://www.maluszkowo.com.pl/ w zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE. Musi także uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania a w dokumentacji nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia od przejęcia placu budowy aż do przekazania obiektu Użytkownikowi. Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy.
Stosowanie materiałów równoważnych.
- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne.
- Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia 24 miesiące.

Kod CPV

45400000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - 7 dni roboczych od podpisania umowy
Termin realizacji zamówienia: do 09.11.2018 r.

UWAGA!
Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do wykonania prac adaptacyjnych w ciągu 7 dni roboczych od momentu podpisania umowy uwzględniając, że prace mogą być prowadzone popołudniami w godz. od 17.00 (po zamknięciu przedszkola) do 21.00 (prace głośne z uwagi na ciszę nocną) lub od 17.00 (po zamknięciu przedszkola) do 7:00 w przypadku prac cichych oraz w weekend uwzględniając godziny ciszy w budynku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwie roboty remontowo - budowlane o wartości umowy minimum 70 000,00 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6.1 tabela ppkt 2 zapytania ofertowego na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu o zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a oferta ich zostanie odrzucona.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, a w przypadku zmian dotyczących terminu, zakre-su, wynagrodzenia i organizacyjnych w przypadkach wystąpienia następujących okoliczności:
1.1 zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy:
a) pomimo wystąpienia z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach,
b) Zamawiający z ważnych przyczyn, niedających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedłuża się termin bieżącego ich uzgodnienia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac lub uzgodnień trwających powyżej 5 dni,
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
d) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.
e) wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
f) wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót lub odbiorów,
g) powstała konieczność dokonania zmian dokumentacji projektowej w przypadkach ustalonych w § 11 pkt. 1.2,
h) powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub/i innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
i) braku środków finansowych na realizację inwestycji,
j) powstały opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
k) wystąpiły okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
l) zaistniały przyczyny uznane przez Zamawiającego za uzasadnione.
m) w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem umownym i pozyskania przez Zamawiającego środków na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy we wcześniejszym terminie.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu
w sposób należyty.
Opóźnienia, o których mowa w ppkt a) i g) muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą nowe terminy.
1.2 zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku:
a) koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
b) konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów
i urządzeń równoważnych,
c) zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego - będą to przykładowo okoliczności: powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów.
d) konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
e) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,
f) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (§ 3571 kc).
1.3 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców
i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
1.4 zmiany wynagrodzenia
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT
b) uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego
c) ograniczenia zakresu robót;
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1. ppkt. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do 30% wartości umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.
2. Wykaz robót budowanych
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty w formie oryginału lub kopi poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wykaz robót budowanych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Inne wymagane dokumenty:
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Pełnomocnictwo
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
- wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty
w poszczególnych kryteriach:
Kryterium I – Cena – 70 pkt.,
Kryterium II – Gwarancja i rękojmia – 30 pkt.

W kryterium I - „Cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniżej skalkulowanej
liczba punktów oferty ocenianej =-----------------------------------------------------------x 70pkt
cena oferty ocenianej

W ramach kryterium II - „Gwarancja i rękojmia” (30 pkt ) najwięcej punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 60 miesiące.
Oferta z okresem gwarancji wynoszącym:
48 miesięcy – otrzyma 20 pkt.
36 miesięcy – otrzyma 10 pkt.
24 miesięcy – otrzyma 0 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji i rękojmi lub wskaże okres gwarancji i rękojmi krótszy niż jeden ze wskazanych powyżej, uznaje się, iż udzieli on gwarancji
i rękojmi na minimalny wymagany okres 24 miesięcy i w takim przypadku oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium W przypadku, gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesiące, przyjmuje się, że udzieli on gwarancji i rękojmi na okres wskazany w ofercie, jednakże w kryterium gwarancji i rękojmi otrzyma on maksymalną liczbę 30 pkt. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od ostatecznego terminu odbioru przedmiotu zamówienia.

W kryterium I „cena”, ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy którzy nie wykażą spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A2 ANNA LUBAŚ

Adres

36-052 Nienadówka

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

509911055

Fax

178591101

NIP

6842307742

Tytuł projektu

Rozwój sieci żłobków Maluszkowo

Numer projektu

RPPK.07.04.00-18-0002/18-00

Inne źródła finansowania

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0002/18, Działanie 7.4 RPO WP 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 232