Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór na stanowisko EKSPERTA

Data publikacji: 26.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-11-2018

Numer ogłoszenia

1138305

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający usunął z punktu "Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy" w podpunkcie nr 3 dotyczącym formularza oferty wymagania podania terminu płatności i warunków płatności ze względu na fakt, iż formularz ofertowy (jako dokument do pobrania) nie zawiera tego wyszczególnienia, co mogło wprowadzać potencjalnych oferentów w błąd. W związku z tym wydłuża termin składania ofert do dnia 05.11.2018.

Miejsce i sposób składania ofert

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego /sekretariat/ : CONSORG S.A., Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38, 41-506 Chorzów. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na na stanowisko EKSPERTA w ramach projektu pn. „Opracowanie zaawansowanych, inteligentnych algorytmów kontekstowego doboru raportowanych treści i sposobów ich wizualizacji”

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dadamska@consorg.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dadamska@consorg.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Sobel-Adamska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

326099930

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nabór na stanowisko eksperta prowadzącego badania mające na celu zaprojektowanie modeli i reguł biznesowych pozwalających na przeprowadzanie analiz w dziedzinie zarządzania organizacją.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w oparciu o umowę cywilno-prawną w charakterze eksperta prowadzącego badania, w wyniku których zaprojektowane zostaną reguły biznesowe wykorzystywane w narzędziach menedżerskich pozwalające na przeprowadzanie planowania, symulacji, monitorowania czy analiz oraz inteligentnego raportowania.
Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Opracowanie zaawansowanych, inteligentnych algorytmów kontekstowego doboru raportowanych treści i sposobów ich wizualizacji”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z “Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w oparciu o umowę cywilno-prawną w charakterze eksperta prowadzącego badania, w wyniku których zaprojektowane zostaną reguły biznesowe wykorzystywane w narzędziach menedżerskich pozwalające na przeprowadzanie planowania, symulacji, monitorowania czy analiz oraz inteligentnego raportowania.

Maksymalna ilość godzin przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia: 840 (rozliczenie będzie następowało na podstawie faktycznie zrealizowanych przez Wykonawcę godzin).

Forma zatrudnienia - umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie)

Zakres prac planowanych do wykonania:
1. Prowadzenie badań w zakresie stworzenia regułowej bazy wiedzy dla obszarów:
- Sprzedaż – plan i wykonanie,
- Finanse,
- Należności,
- Zapasy,
- Produkcja,
- Rozrachunki,
- Branża medyczna.
2. Weryfikacja metod badawczych oraz powziętych działań przez CONSORG S.A. w ramach realizacji prac projektowych.
3. Analiza i interpretacja przekazanych przez CONSORG S.A. wyników badań.
4. Sporządzanie raportów z wykonanych ekspertyz i analiz.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalna ilość godzin przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia: 840 (rozliczenie będzie następowało na podstawie faktycznie zrealizowanych przez Wykonawcę godzin).

Okres realizacji: luty - czerwiec 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:
• Posiadają wykształcenie wyższe ze stopniem, co najmniej doktora w dziedzinie zarządzania.
• Posiadają doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów i badań w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjnego zarządzania oraz narzędzi menedżerskich w szczególności w zakresie controllingu.
• Posiadają doświadczenie w realizacji projektów badawczo- rozwojowych.
• Posiadają, co najmniej 10 - letni staż pracy na stanowisku naukowym.
• Są twórcami lub współtwórcami, co najmniej kilkunastu publikacji w dziedzinie zarządzania.
• Posiadają doświadczenie w branży medycznej – opcjonalnie.

Spełnienie warunków będzie weryfikowane na podstawie dokumentów aplikacyjnych (CV zawierające wykaz publikacji).

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym. (Załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w zakresie:
1. Okresu realizacji przedmiotu zamówienia.
Zmiana taka jest dopuszczalna, gdy na skutek przebiegu badań i/lub prac rozwojowych, których dotyczy przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający wnioskował o zmianę okresu realizacji Projektu lub jego etapu i zmiana taka została zaakceptowana przez jednostkę nadzorującą.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie może jednak wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. CV zawierające wykaz publikacji.
2. Ksero dokumentów potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Formularz ofertowy (załącznik nr 1): zawierający
• Dane identyfikujące oferenta.
• Datę przygotowania i termin ważności oferty. Minimalny termin ważności oferty to 180 dni od dnia jej złożenia.
• Cenę brutto - cena za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi, rozumianą jako kwotę wynagrodzenia brutto otrzymywaną przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik 2).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. cena – 100%
razem: 100%

W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi, rozumianą jako stawka wynagrodzenia brutto otrzymywaną przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Stawka brutto w PLN za 1 rbh powinna obejmować łączne koszty Zamawiającego związane z wypłatą wynagrodzenia dla Wykonawcy przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich narzutów i potrąceń, w tym w szczególności należnych zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzanych bezpośrednio przez Zamawiającego na rzecz właściwych organów, zgodnie z przepisami prawa.

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
C= C(min)/C(oferty) x 100 pkt;
Gdzie:
C - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena”
C(min) - najmniejsza cena z ofert za jedną godzinę zegarową ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
C(oferty) - cena z oferty badanej za jedną godzinę zegarową, rozumianą jako całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

Oferta, która otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o wskazane kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, stronie internetowej Beneficjenta www.consorg.pl

Pozostałe informacje:
1. W sytuacji gdy Oferent, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert (uzyskała kolejną najwyższa liczbę punktów w zakresie poszczególnych pozycji pomocy dydaktycznych).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego, gdy oferta z najniższą ceną ofertową brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zakontraktował we wniosku o dofinansowanie, a negocjacje nie przyniosły obniżenia ceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu składania ofert. O powyższej zmianie Zapytania Ofertowego zostaną poinformowani Oferenci, którzy złożyli już oferty, w formie wiadomości pisemnej (e-mail). Informacja zostanie również umieszczona w bazie konkurencyjności. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CONSORG SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

al. Bojowników o Wol. i Dem. 38

41-506 Chorzów

śląskie , Chorzów

Numer telefonu

32 609 99 30

NIP

9542351551

Tytuł projektu

Opracowanie zaawansowanych, inteligentnych algorytmów kontekstowego doboru raportowanych treści i sposobów ich wizualizacji

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-064E/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Mirosław Wójciak Oferta nr 1 z dnia 19.10.2018 70 zł brutto 100 pkt.
2. Grzegorz Głód Oferta nr 2 z dnia 25.10.2018 75,00 zł brutto 93 pkt.
3. Wojciech Głód Oferta nr 3 z dnia 25.10.2018 75,00 zł brutto 93 pkt.
Liczba wyświetleń: 499