Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 19.09.2018 r. - Dostawa oleju napędowego

Data publikacji: 19.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-09-2018

Numer ogłoszenia

1138131

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dołączono załącznik - wzór umowy

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego – Ośrodek Szkolenia Kierowców „Jacek”, ul. Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce, albo przesłać skan oferty na adres e-mail: jacekefs@tlen.pl w terminie do 27.09.2018 r., do godz. 16:00, z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2018. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Biura Projektu). Otwarcie ofert nastąpi 28.09.2018 r. o godz. 9:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jacekefs@tlen.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Teresa Próchnicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 695 441 324

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 41 875 litrów paliwa płynnego (olej napędowy ON) w okresie od 01 października 2018 r. do 31 marca 2020 r. na terenie m. Siedlce w województwie mazowieckim

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Siedlce Miejscowość: Siedlce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa paliwa do samochodu ciężarowego/ciągnika siodłowego/autobusu na potrzeby przeprowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursu nauki jazdy kat C, C+E, D oraz kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej realizowanych na terenie Siedlec dla 200 uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 41 875 litrów paliwa płynnego (olej napędowy ON) w okresie od 01 października 2018 r. do 31 marca 2020 r. na terenie m. Siedlce w województwie mazowieckim.

Kod CPV

09134100-8

Nazwa kodu CPV

Olej napędowy

Harmonogram realizacji zamówienia

01 października 2018 r. - 31 marca 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:
L.p. Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów

K1 Średnia cena brutto za 1 litr 80 % 80 pkt
(z dnia 19.09.2018 r.)

K2 Upust (%) 20% 20 pkt

a) Kryterium „Średnia cena brutto za 1 litr” (K1):
Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia. Cena powinna być określona na podstawie średniej dziennej ceny brutto paliwa na stacji paliw Dostawcy w Siedlcach z dnia 20.09.2018 r.
Punkty przyznawane za kryterium „średnia cena brutto za 1 litr” będą liczone według wzoru:
C = (Cmin : Cof) x 80
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa średnia cena brutto za 1 litr spośród ważnych ofert,
Cof – średnia cena brutto za 1 litr badanej oferty.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie podlegać będzie podana średnia cena brutto za 1 litr bez uwzględniania oferowanego upustu.
Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b) Kryterium „Upust” (K2):
W kryterium „Upust” Dostawca powinien określić wysokość udzielonego rabatu w procentach (%) od średniej ceny za 1 litr brutto. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena brutto w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.
Punkty przyznawane za kryterium „Upust” będą liczone według wzoru:
U = (Uof : Umax) x 20
gdzie:
U – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Uof – upust w badanej oferty,
Umax – najwyższy upust spośród ważnych ofert.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Upust w % należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za kryterium „Średnia cena brutto za 1 litr” (K1) i kryterium „Upust” (K2). Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (łącznie za oba kryteria). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" SP.JAWNA - ADAM PRÓCHNICKI I SPÓŁKA

Adres

Józefa Piłsudskiego 9

08-110 Siedlce

mazowieckie , Siedlce

Numer telefonu

256441324

Fax

256440068

NIP

8211002454

Tytuł projektu

Zawód kierowca szansą dla osób dorosłych na rynku pracy.

Numer projektu

RPMA.10.03.04-14-A021/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P P-U-H GAZDA Sp. z o.o., ul. Starzyńskiego 17, 08-110 Siedlce.
Data wpłynięcia oferty - 27.09.2018 r.
Wartość oferty: 203 094,00 PLN brutto (4,85 zł/litr, 1,2% rabatu)
Liczba wyświetleń: 115