Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0105/instruktor poligon/1 - instruktorzy prowadzących zajęcia w ramach warsztatów pn. „Zajęcia terenowe w symulowanej katastrofie”

Data publikacji: 19.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-09-2018

Numer ogłoszenia

1138115

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy biura, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 28 września 2018 roku o godz. 13.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2018 roku o godz. 13.15.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrianna Bartkowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

575 833 900

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Instruktorów prowadzących zajęcia w ramach warsztatów pn. „Zajęcia terenowe w symulowanej katastrofie” w oparciu o „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” (zgodna z zarządzeniem Min. Zdrowia z11.06.2015 roku) oraz wytyczne WHO.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Instruktorów prowadzących zajęcia w ramach warsztatów pn. „Zajęcia terenowe w symulowanej katastrofie” w oparciu o „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” (zgodna z zarządzeniem Min. Zdrowia z11.06.2015 roku) oraz wytyczne WHO.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie instruktorów/wykładowców prowadzących zajęcia pn. „Zajęcia terenowe w symulowanej katastrofie” organizowanych w oparciu o „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” (zgodna z zarządzeniem Min. Zdrowia z 11.06.2015 roku) oraz wytyczne WHO.
Zajęcia polegające na utworzeniu symulowanego zdarzenia z dużą ilością osób poszkodowanych. Celem jest skumulowanie wcześniejszych 4 modułów (szkolenia z zakresu medycznych czynności ratunkowych w zagrożeniach środowiskowo-terenowych) i podsumowanie nabytej wiedzy wraz z wykorzystaniem w ramach działania EMC. Grupa ratowników (2 warsztaty po min 48 osób/warsztat) zostanie zgrupowana w jednym miejscu. W założeniu zajęć jest praca w ramach symulacji zdarzenia masowego lub katastrofy.
Blok tematyczny jest organizowany po wcześniejszym obyciu zajęć z 4 pierwszych bloków tematycznych.
Zajęcia zaplanowane są do realizacji w ciągu trzech dni, w następującej formule:
I DZIEŃ
- 4 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut) zajęć teoretycznych – zajęcia prowadzone przez 1 instruktora
- 24 godziny zegarowe zajęć praktycznych (1 godzina = 60 minut) – warsztaty skoszarowane – zajęcia prowadzone przez 4 instruktorów (część zajęć realizowana w II dniu warsztatu)
II DZIEŃ:
- 2 godziny zegarowe zajęć praktycznych –zajęcia prowadzone przez 4 instruktorów
III DZIEŃ:
- 4 godziny zegarowe zajęć praktycznych – zajęcia prowadzone przez 2 instruktorów
Liczba warsztatów przewidzianych do organizacji w ramach projektu: 2
Maksymalna liczba godzin zajęć: 116h/ warsztat, łącznie 232h
Ze względu na zakres i program prowadzonych warsztatów, Zamawiający wymaga, by Oferent dysponował kadrą min. 4 instruktorów spełniających wymagania przedstawione w Zapytaniu ofertowym.
Oferenci są zobowiązani do świadczenia usługi prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych organizowanych zgodnie z „Procedurami postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” (zgodna z zarządzeniem Min. Zdrowia z11.06.2015 roku) oraz wytycznymi WHO.
Zamawiający zapewnia na warsztacie autorskie materiały szkoleniowe oraz przed rozpoczęciem cyklu warsztat dla każdego, wybranego w niniejszym postępowaniu konkurencyjnym, Instruktora szkolenie wewnętrzne indywidualne lub grupowe, omawiające bardziej szczegółowo warsztat oraz jego program.

Kod CPV

80562000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr POWER0105/instruktor poligon/1

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr POWER0105/instruktor poligon/1

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr POWER0105/instruktor poligon/1

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr POWER0105/instruktor poligon/1

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr POWER0105/instruktor poligon/1

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr POWER0105/instruktor poligon/1

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr POWER0105/instruktor poligon/1

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr POWER0105/instruktor poligon/1

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr POWER0105/instruktor poligon/1

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr POWER0105/instruktor poligon/1

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr POWER0105/instruktor poligon/1

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto – 70 %
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 70 pkt, pozostałe wg zależności:
C=(Cn/Co)*70
gdzie Cn – cena oferty najkorzystniejszej
Co – cena oferty rozpatrywanej
Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 70.
2. Udokumentowane doświadczenie kadry instruktorskiej w prowadzeniu zajęć z tematyki medycznej - 20%
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 20, według zasady:
a) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć z tematyki medycznej od 501 do 550 godzin – 0 pkt
b) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć z tematyki medycznej od 551 do 600 godzin – 5 pkt
c) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć z tematyki medycznej od 601 do 650 godzin – 10 pkt
d) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć z tematyki medycznej powyżej 650 godzin – 15 pkt
3. Kryterium wykształcenia – 10%
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 10, według zasady:
str. 7
wskazanie iż cała kadra instruktorska wskazana w ofercie posiada przynajmniej:
a) tytuł licencjata – 2 pkt
b) tytuł magistra – 6 pkt
c) tytuł doktora – 10 pkt
UWAGA: Zamawiający dokonana oceny w/w kryteriów na podstawie CV - Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. Na potwierdzenie należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. protokoły i/lub referencje ze wskazaniem liczby i tematyki przeprowadzonych godzin szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w przyznanej punktacji godzin uznanych przez niego za niepowiązane tematycznie z przedmiotem zamówienia.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr POWER0105/instruktor poligon/1

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

Adres

Powstańców 52

40-024 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

326093140

Fax

326093154

NIP

9542260707

Tytuł projektu

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0105/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AGNIESZKA ZIMNY MEDI - PRACT, ul. Błędowska nr 19, 42-450 Niegowoniczki
Data wpłynięcia oferty: 28.09.2018
Cena brutto za przeprowadzenie 1h zajęć: 150,00 zł
Liczba wyświetleń: 169