Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi prawnej dla podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”

Data publikacji: 19.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-09-2018

Numer ogłoszenia

1138015

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28.09.2018 r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Jaśkiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem zgodnie z potrzebami i zapotrzebowaniem zgłaszanym przez PES, PS w trakcie realizacji projektu. Wymienione poniżej zagadnienia Zamawiający traktuje jako przykładowe i zastrzega możliwość zgłaszania potrzeb doradztwa prawnego w szerszym zakresie ,a w szczególności dotyczącym określonej branży zawierającej się w danym obszarze merytorycznym. Do zakresu świadczenia usług doradztwa prawnego zaliczamy w szczególności :

• prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego (PS),
• prawne aspekty funkcjonowania w obszarze ekonomii społecznej,
• zatrudnianie w podmiotach PS, w tym zatrudniania osób niepełnosprawnych,
• prawne aspekty zakładania podmiotów ekonomii społecznej (PES),
• prawne aspekty rejestrowania PES,
• prawne aspekty przekształcania PES w PS,
• prawne aspekty założenia i prowadzenia działalności PES, PS prowadzonych zgodnie ze szczegółowymi przepisami branżowymi.
• pomoc w przygotowaniu pism w imieniu uczestników projektów

dla: a) podmiotów ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym także podmiotów ekonomii społecznej reintegracyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne); b) podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstw społecznych (zwanych dalej: przedsiębiorstwami społecznymi - PS), prowadzących działalność w ramach ekonomii społecznej na terenie powiatów powiat: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski.


Zamówienie obejmuje łącznie 450 godzin usługi prawnej. Liczba godzin usługi prawnej w poszczególnych wskazanych zakresach i podmiotach, będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem zgodnie z potrzebami i zapotrzebowaniem zgłaszanym przez PES, PS w trakcie realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem zgodnie z potrzebami i zapotrzebowaniem zgłaszanym przez PES, PS w trakcie realizacji projektu. Wymienione poniżej zagadnienia Zamawiający traktuje jako przykładowe i zastrzega możliwość zgłaszania potrzeb doradztwa prawnego w szerszym zakresie ,a w szczególności dotyczącym określonej branży zawierającej się w danym obszarze merytorycznym. Do zakresu świadczenia usług doradztwa prawnego zaliczamy w szczególności :

• prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego (PS),
• prawne aspekty funkcjonowania w obszarze ekonomii społecznej,
• zatrudnianie w podmiotach PS, w tym zatrudniania osób niepełnosprawnych,
• prawne aspekty zakładania podmiotów ekonomii społecznej (PES),
• prawne aspekty rejestrowania PES,
• prawne aspekty przekształcania PES w PS,
• prawne aspekty założenia i prowadzenia działalności PES, PS prowadzonych zgodnie ze szczegółowymi przepisami branżowymi.
• pomoc w przygotowaniu pism w imieniu uczestników projektów

dla: a) podmiotów ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym także podmiotów ekonomii społecznej reintegracyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne); b) podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstw społecznych (zwanych dalej: przedsiębiorstwami społecznymi - PS), prowadzących działalność w ramach ekonomii społecznej na terenie powiatów powiat: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski.


Zamówienie obejmuje łącznie 450 godzin usługi prawnej. Liczba godzin usługi prawnej w poszczególnych wskazanych zakresach i podmiotach, będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu.

Kod CPV

79100000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi prawnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

A. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:


a) posiadać ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata
b) posiadać wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe prawo ( tytuł radcy prawnego lub adwokata) oraz minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w zakresie na, które składana jest oferta
c) posiadać czynne prawo jazdy kat. "B" oraz dysponowanie samochodem w związku z koniecznością realizacji usługi na terenie regionu szczecineckiego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:
posiadać wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe prawo ( tytuł radcy prawnego lub adwokata) oraz minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w zakresie na, które składana jest oferta
posiadać czynne prawo jazdy kat. "B" oraz dysponowanie samochodem w związku z koniecznością realizacji usługi na terenie regionu szczecineckiego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty;
2) Wykaz osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik);
3) Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata
4) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Będzie brana pod uwagę średnia cena za 1 godz. usługi prawnej. Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 100 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto badanej oferty

gdzie:

C - ilość punktów w kryterium „cena”
1 pkt.= 1%


3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
b) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
c) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
e) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Adres

Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

533 335 443

Fax

94 347 82 05

NIP

6692337315

Tytuł projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - OśrodekWsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K003/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Porębski ul. Piłsudskiego 28, 75-511 Koszalin, 27.09.2018, 135 zł
Liczba wyświetleń: 310