Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia nt. „Kasjer – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 15 osób, w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Data publikacji: 18.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-09-2018

Numer ogłoszenia

1137695

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę złożyć należy do dnia 28-09-2018r.

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 730-1500. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/10/2018/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/10/2018/EZU” do godz. 1500,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Kasjer – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 15 osób, w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Celem kursu jest uzyskanie stosownych kwalifikacji poświadczonych certyfikatem lub innymi dokumentami potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje, rozpoznawalnymi i uznawalnymi w danym środowisku, sektorze lub branży. Jeżeli kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolenia są objęte certyfikacją zewnętrzną, Wykonawca umożliwi Uczestnikom przystąpienie do egzaminu zewnętrznego lub uzyskanie uprawnień do wykonania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Warunkiem zakończenia udziału Uczestnika w szkoleniu jest udział w egzaminie mającym na celu weryfikację kompetencji / kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem kursu jest uzyskanie stosownych kwalifikacji poświadczonych certyfikatem lub innymi dokumentami potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje, rozpoznawalnymi i uznawalnymi w danym środowisku, sektorze lub branży. Jeżeli kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolenia są objęte certyfikacją zewnętrzną, Wykonawca umożliwi Uczestnikom przystąpienie do egzaminu zewnętrznego lub uzyskanie uprawnień do wykonania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Warunkiem zakończenia udziału Uczestnika w szkoleniu jest udział w egzaminie mającym na celu weryfikację kompetencji / kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.
2. Szkolenie zawodowe powinno obejmować teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące m. in.:
• Zawód - Sprzedawca - podstawowe zadania i obowiązki;
• Wysoki standard obsługi Klienta - produkt i techniki sprzedaży;
• Obsługa kas fiskalnych - praktyczna nauka sprzedaży i pracy na kasach;
• Najczęściej popełniane błędy przez sprzedających - ćwiczenia na kasach fiskalnych;
• Gospodarka magazynowa i fakturowanie - wystawianie faktur, przyjmowanie dostaw, inwentaryzacja.

Przedmiot zamówienia

Wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Kasjer – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 15 osób, uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjlnych w Żółkiewce w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

3. Program kursu powinien obejmować łącznie minimum 30 godzin dydaktycznych.
4. Szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego, poświadczającego udział w szkoleniu zawodowym oraz wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego w środowisku, sektorze lub branży, poświadczającego udział w szkoleniu zawodowym i potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS.
5. Szkolenie powinno być zakończone egzamin przeprowadzonym przez Instytucję Certyfikującą lub Wykonawca zapewni, że szkolenie zakończy się:
• Wydaniem certyfikatu z opisem efektów uczenia się,
• Egzaminem, który zostanie przeprowadzony z zapewnieniem rozdzielności funkcji procesów kształcenia oraz walidacji,
• Wykonawca przedstawi pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.
7. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.
9. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. Koszt dojazdów wykładowcy ponosi Wykonawca.

Harmonogram realizacji zamówienia

10. Zajęcia mogą być realizowane w terminach i godzinach uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym, nie kolidujących z zajęciami dydaktycznymi. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, harmonogram szkoleń z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć. (preferowane terminy to piątek po południu lub sobota).
6. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy najpóźniej do 31.10.2018 r. termin realizacji do uzgodnienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg następującego kryterium:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena brutto usługi [KC] 100% 100 pkt.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę w której wykonawca wykazał większą liczbę przeprowadzonych szkoleń wg. (tabela nr 1).
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie szkoły: http://www.zspzolkiewka.pl/data/public/dokumenty/projekt12.4/przetargi.html .
7. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „ DENMAR” Dorota Wierzgała, ul. Klonowa 8, 86-065 Łocholwo, NIP 554-144-46-10, Tel. 509633635
data wpłynięcia: 27.09.2018
cena: 7470,00 zł
Liczba wyświetleń: 188