Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie – 4 kursy specjalistyczne: kurs magazyniera, kurs kelnerski 1-go stopnia, kurs animatora czasu wolnego, kurs zarządzania flotą samochodową

Data publikacji: 19.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-09-2018

Numer ogłoszenia

1137621

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres e-mailowy karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl (do wiadomości: chzs@poczta.onet.pl, beata.rolska@gmail.com) lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 września 2018 roku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Basińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

076 746-15-35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie – 4 kursy specjalistyczne:
1. kurs magazyniera,
2. kurs kelnerski 1-go stopnia,
3. kurs animatora czasu wolnego,
4. kurs zarządzania flotą samochodową.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: polkowicki Miejscowość: Chocianów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadania nr 4 w ramach projektu „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa - organizacja kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów – 4 kursy specjalistyczne:
1.1. kurs magazyniera,
1.2. kurs kelnerski 1-go stopnia,
1.3. kurs animatora czasu wolnego,
1.4. kurs zarządzania flotą samochodową
2. Zamawiający przedmiot niniejszego postępowania podzielił na części, które zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
4. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.
5. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowane terminy realizacji kursów w okresie: do 30 listopad 2018 r., do 30 czerwiec 2019 r. (zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany planowanego terminu kursów. Szczegółowe terminy szkoleń zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące osób prowadzących kursy dla poszczególnych części:
1. Część 1 – kurs magazyniera:
• Wykonawca wykaże, że osoba prowadząca kurs zrealizowała w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, min. 3 szkolenia/kursy w zakresie adekwatnym do tematyki kursu magazyniera,
2. Część 2 – kurs kelnerski:
• Wykonawca wykaże, że osoba prowadząca kurs zrealizowała w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, min. 3 szkolenia/kursy w zakresie adekwatnym do tematyki kursu kelnerskiego,
3. Część 3 – kurs animatora czasu wolnego:
• Wykonawca wykaże, że osoba prowadząca kurs zrealizowała w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, min. 3 szkolenia/kursy w zakresie adekwatnym do tematyki kursu animatora czasu wolnego,
4. Część 4 – kurs zarządzania flotą samochodową:
• Wykonawca wykaże, że osoba prowadząca kurs zrealizowała w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, min. 3 szkolenia/kursy w zakresie adekwatnym do tematyki kursu zarządzania flotą samochodową,

UWAGA: Zamawiający w kryterium oceny ofert będzie przyznawał punkty za posiadane większe niż ww. minimalne doświadczenie osoby, która została przewidziana do prowadzenia kursów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień zawartej umowy:
1) W przypadku Zaistnienia siły wyższej (np. choroba osoby przewidzianej do realizacji kursu, powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza m.in. zmiany terminu realizacji zamówienia objętego umową
w przypadku gdy udział uczestnika w innych formach wsparcia jest na tyle obciążający, że nie możliwe jest zorganizowanie przedmiotu zamówienia w danym terminie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w szkoleniu nie zostanie zakwalifikowana wymagana grupa uczestników. Zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
3) W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności dopuszczalna jest zmiana osób prowadzących szkolenie, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, z podaniem przyczyny tejże zmiany i uzyskaniu akceptacji dla osoby wskazanej na zastępcę. Zaproponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoba zmieniana. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Zamawiającemu życiorysu zawodowego oraz innych dokumentów (o ile były na etapie postępowania wymagane) zaproponowanego zastępcy, potwierdzającego posiadanie kwalifikacji nie niższych niż osoba zastępowana.
4) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy może nastąpić gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
5) Jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie.
6) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
7) Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę Umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI dotyczącego doświadczenia osób przewidzianych do przeprowadzenia poszczególnych kursów zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w życiorysie zawodowym osoby wskazanej do wykonania części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w ofercie oraz życiorysach zawodowych poprzez wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie (np. referencji).
- W przypadku gdy wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, co do ich prawdziwości – zamawiający może wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych. Niezłożenie przez wykonawcę mimo wezwania do uzupełnienia w ww. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) formularz ofertowy wraz z oświadczeniami – Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego:
b) życiorys zawodowy/życiorysy zawodowe osoby/-ób wskazanych do realizacji zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę,
c) ponadto - jeśli dotyczy - należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
KRYTERIUM NR 1: Cena brutto – 80 punktów
C= (cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) * 80
Deklarację ceny należy wpisać w formularzu oferty.
KRYTERIUM NR 2: Doświadczenie wykładowcy* - 20 punktów
*(osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia)
W kryterium tym punkty będą przyznawane za posiadanie przez proponowanego wykładowcę doświadczenia ponad wymagane minimum. Minimum zostało określone w Rozdz. VI Zapytania ofertowego: przeprowadzenie w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert min. 3 kursów/szkoleń z zakresu…… (adekwatnie do oferowanej przez wykonawcę części zamówienia).
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:
- przeprowadzenie 3 kursów/szkoleń – 0 pkt
- przeprowadzenie 4-5 kursów/szkoleń- 5 pkt
- przeprowadzenie 6-7 kursów/szkoleń- 10 pkt
- przeprowadzenie 8-9 kursów/szkoleń- 15 pkt
- przeprowadzenie 10 i więcej kursów/szkoleń- 20 pkt

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - oświadczenie w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozdział VI zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT POLKOWICKI

Adres

św. Sebastiana 1

59-100 Polkowice

dolnośląskie , polkowicki

Numer telefonu

767461502

Fax

767461501

NIP

6922274708

Tytuł projektu

Praktycznie to umiem - przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0007/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej:
a. Część 1 (kurs magazyniera): Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. M.Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin, oferta złożona 27.09.2018 r., cena ofertowa brutto: 4.860 zł, oferta uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert – 80 pkt, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania.
b. Część 2 (kurs kelnerski 1-go stopnia): Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. M.Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin, oferta złożona 27.09.2018 r., cena ofertowa brutto: 5.960 zł, oferta uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert – 80 pkt, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania.
c. Część 3 (kurs animatora czasu wolnego): Akademia RAINBOW My Way by Rainbow Tours sp. z o.o., ul. Piotrowska 270, 90-361 Łódź, oferta złożona 26.09.2018 r., cena ofertowa brutto: 4.950 zł, oferta uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert – 100 pkt, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania.
d. Część 4 (kurs zarządzania flotą samochodową): Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. M.Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin, oferta złożona 27.09.2018 r., cena ofertowa brutto: 4.940 zł, oferta uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert – 80 pkt, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Liczba wyświetleń: 280