Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i instalacja 4 tablic interaktywnych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 17.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-09-2018

Numer ogłoszenia

1137547

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 19.09.2018r. opublikowano odpowiedzi na pytania zadane w dniu 18.09.2018r.

W dniu 20.09.2018r. w związku z odpowiedziami udzielonymi w dniu 19.09.2018r. wprowadzono do zapytania ofertowego zmiany:
Waga urządzenia Maks 21 kg
Usunięto także omyłkowo wpisane, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych.
W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert do:
Ofertę należy złożyć do dnia 27 września 2018r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być przygotowana w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe - podpisane przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 26 września 2018r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Dostawa i instalacja 4 tablic interaktywnych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” z dopiskiem
„nie otwierać do dnia 26.09.2018” godz. 8:35.

Nie dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nagłowice w dniu 26.09.2018r. o godz. 8:35.
5. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłany do Oferenta bez otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
8. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający ­ w odniesieniu do wskazanych wprost
w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt ­ dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne
z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w zapytaniu. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
9. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Graczkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 24.09.2018r. do godz. 10:00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i instalacja 4 tablic interaktywnych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” zgodnie z opisem parametrów wskazanym w "Zapytaniu ofertowym"

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Nagłowice, Warzyn Pierwszy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i instalacja 4 tablic interaktywnych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja tablicy – minimalne parametry:
Technologia IR
Obszar aktywny(") – minimum 79 cali
Obszar roboczy(")– minimum 75 cali
Obszar aktywny (mm) – minimum 1641 x 1148 mm
Obszar roboczy (mm) – minimum 1518 x 1138 mm
Paski skrótów do wybranych funkcji oprogramowania Tak, po dwóch stronach tablicy
Liczba punktów dotyku– minimum 10
Rozpoznawanie gestów Tak
Metoda obsługi Palec lub pisak
Rozdzielczość – minimum 32767*32767
Dokładność – minimum 1 mm
Komunikacja z komputerem USB
Wspierane systemy operacyjne Win 7 /Win 8/Win 10 32bit lub 64bi, MAC, Linux
Waga urządzenia Maks 16 kg
Serwis Autoryzowany serwis przez producenta na terenie Polski
Akcesoria Kabel USB, 2 pisaki, uchwyt na pisaki, uchwyty montażowe.

Specyfikację oprogramowania do monitora interaktywnego opisano w Zapytaniu ofertowym.
Wymagania do Generatora ćwiczeń interaktywnych opisano w Zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

32322000-6

Nazwa kodu CPV

Urządzenia multimedialne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin dostawy: do 26.10.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Potencjał techniczny

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
2. Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu.
3. Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć:
a) wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;
b) przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot Umowy.
4. Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków (sporządzone wg załącznika nr 2 do Zapytania)
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg załącznika nr 3 do Zapytania)
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (sporządzone wg załącznika nr 4 do Zapytania)
4. Oświadczenie RODO (sporządzone wg załącznika nr 5 do Zapytania)

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty - nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium Waga Max liczba punktów do uzyskania
A. Cena brutto 80% 80
B. Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 20% 20
Razem 100% 100

Sposób wyboru oferty:
A. Cena brutto
Kryterium „cena” w PLN
Cena oferty to cena brutto.
Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = -------------------------------------------- x 80 = liczba punktów
Cena oferty badanej
B. Kryterium „Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego” w miesiącach:
a) znaczenie kryterium – 20%
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego”
LOG = (OG/OGmax) x 20
Gdzie:
LOG – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego” ocenianej oferty
OG – Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
OG max – okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych w formularzu oferty.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 84 miesiące.
W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego w opisie kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert - do oceny zastanie przyjęty maksymalny okres gwarancji, czyli 84 miesiące.
W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona.

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 4.

Wykluczenie zostaną także Wykonawcy podlegający wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 ze zm.).
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA NAGŁOWICE

Adres

Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413814523

Fax

413814567

NIP

6562213721

Tytuł projektu

Wiedza kluczem do sukcesu

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0048/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano ofertę firmy AV MULTIMIEDIA MAŁYSZ i SPÓŁKA, Sp. j. - Ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce za cenę 8948,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 187