Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/KM/2 - pełnienie funkcji KIEROWNIKA MERYTORYCZNEGO

Data publikacji: 17.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-09-2018

Numer ogłoszenia

1137512

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Zamawiającego na adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice
2. Termin składania ofert upływa 26 września 2018 roku o godz. 13.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2018 o godz. 14:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szkolaratownictwa@wpr.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Kucap

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 609-31-57

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji KIEROWNIKA MERYTORYCZNEGO odpowiedzialnego za realizację kursów zgodnie z programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, w ramach doskonalenia zawodowego opracowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia w 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2017 poz. 1884 z późn. zm.).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji KIEROWNIKA MERYTORYCZNEGO odpowiedzialnego za realizację kursów zgodnie z programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, w ramach doskonalenia zawodowego opracowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia w 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2017 poz. 1884 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie KIEROWNIKA MERYTORYCZNEGO odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją kursu zgodnie z programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, w ramach doskonalenia zawodowego opracowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, organizowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia w 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2017 poz. 1884 z późn. zm.).

Liczba kursów przewidzianych do organizacji w ramach projektu: min. 20, max 35
Łączna liczba godzin jednego kursu: 48h (godziny zegarowe), w tym:
• Liczba zajęć teoretycznych - 15h
• Liczba zajęć praktycznych - 30h
• Liczba godzin egzaminu – 3 h

Miejsca i terminy szkoleń ustala Zamawiający.

Zakres zadań kierownika merytorycznego:
 przedstawienie uczestnikom kursu: celu, programu i organizacji szkolenia,
 pomaganie UP w rozwiązywaniu problemów podczas kursów,
 udzielanie indywidualnych konsultacji uczestnikom kursu,
 odpowiedzialność za realizację kursu zgodnie z ramowym programem kursu (zgłoszonym do CMKP),
 ustalenie z UP (w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej) miejsc i terminów egzaminu teoretycznego i praktycznego,
 zbieranie bezpośrednio od UP podczas KDRM i analizowanie opinii o przebiegu kursu.

Kod CPV

80562000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr RPLD0081/KM/2

Harmonogram realizacji zamówienia

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr RPLD0081/KM/2

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr RPLD0081/KM/2

Wiedza i doświadczenie

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr RPLD0081/KM/2

Potencjał techniczny

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr RPLD0081/KM/2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr RPLD0081/KM/2

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr RPLD0081/KM/2

Dodatkowe warunki

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr RPLD0081/KM/2

Warunki zmiany umowy

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr RPLD0081/KM/2

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr RPLD0081/KM/2

Zamówienia uzupełniające

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr RPLD0081/KM/2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto – waga: 60 %

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 60 pkt, pozostałe wg zależności:

C=(Cn/Co)*60
gdzie
Cn – cena oferty najkorzystniejszej
Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 60.

2. Udokumentowane doświadczenie kierownika merytorycznego w prowadzeniu szkoleń z zakresu medycznych czynności ratunkowych – waga: 15%.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 15, według zasady:
a. wykazanie doświadczenia w prowadzeniu kursów związanych z tematyką medycznych
czynności ratunkowych do 50 godzin – 0 pkt
b) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu kursów związanych z tematyką medycznych
czynności ratunkowych od 51 do 100 godzin – 5 pkt
c) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu kursów związanych z tematyką medycznych
czynności ratunkowych od 101 do 250 godzin – 10 pkt
d) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu kursów związanych z tematyką medycznych
czynności ratunkowych powyżej 250 godzin – 15 pkt

3. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu kursów doskonalących dla ratowników medycznych (KDRM) – waga: 15%.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 15, według zasady:
e) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu kursów doskonalących dla ratowników
medycznych do 24 godzin – 0 pkt
f) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu kursów doskonalących dla ratowników
medycznych od 25 do 50 godzin – 5 pkt
g) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu kursów doskonalących dla ratowników medycznych od 51 do 100 godzin – 10 pkt
h) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu kursów doskonalących dla ratowników
medycznych od 101 godzin – 15 pkt

4. Kryterium wykształcenia – waga: 10%.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 10, według zasady:
- wskazanie iż cała kadra wskazana w ofercie posiada przynajmniej:
a) tytuł licencjata – 2 pkt
b) tytuł magistra – 6 pkt
c) tytuł doktora – 10 pkt


UWAGA: Zamawiający dokonana oceny w/w kryteriów na podstawie CV - Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. Na potwierdzenie należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. protokoły i/lub referencje ze wskazaniem liczby i tematyki przeprowadzonych godzin szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w przyznanej punktacji godzin uznanych przez niego za niepowiązane tematycznie z przedmiotem zamówienia.

5. W przypadku zgłoszenia przez osobę fizyczną lub prawną oferty obejmującej więcej niż jednego kandydata na kierownika merytorycznego, ocena całej oferty i przyznanie punktów w ramach kryterium doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu medycznych czynności ratunkowych nastąpi wyłącznie w oparciu o kandydata z najniższą liczbą godzin w prowadzeniu kursów związanych z tematyką medycznych czynności ratunkowych, niezależnie od liczby kandydatów wskazanych w ofercie legitymujących się wyższą liczbą godzin w prowadzeniu kursów związanych z tematyką medycznych czynności ratunkowych.
6. W przypadku zgłoszenia przez osobę fizyczną lub prawną oferty obejmującej więcej niż jednego kandydata na kierownika merytorycznego, ocena całej oferty i przyznanie punktów w ramach kryterium doświadczenia w prowadzeniu kursów doskonalących dla ratowników medycznych nastąpi wyłącznie w oparciu o kandydata z najniższą liczbą godzin w prowadzeniu kursów doskonalących dla ratowników medycznych, niezależnie od liczby kandydatów wskazanych w ofercie legitymujących się wyższą liczbą godzin w prowadzeniu kursów doskonalących dla ratowników medycznych.
7. W przypadku zgłoszenia przez osobę fizyczną lub prawną oferty obejmującej więcej niż jednego kandydata na kierownika merytorycznego, ocena całej oferty i przyznanie punktów w ramach kryterium wykształcenia nastąpi wyłącznie w oparciu o kandydata z najniższym wykształceniem, niezależnie od liczby kandydatów wskazanych w ofercie legitymujących się wyższym wykształceniem.

Wykluczenia

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr RPLD0081/KM/2

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

os. Jana III Sobieskiego 37/21

60-688 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

0-61 622-71-73

NIP

8211060291

Tytuł projektu

Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim

Numer projektu

RPLD.11.03.01-10-0081/16-00
Liczba wyświetleń: 152